ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2103, 15. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1295/2008 humala importimise kohta kolmandatest riikidest
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2103; jõustumiskuupäev 17.12.2020
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon 17.12.2020

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/87


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2103,

15. detsember 2020,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1295/2008 humala importimise kohta kolmandatest riikidest

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 190 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1295/2008 (2) I lisas on loetelu nende kolmandate riikide asutustest, kes on pädevad välja andma humala ja humalatoodetega kaasas olevaid tunnistusi asjaomastest riikidest importimise puhul. Kõnealuseid tunnistusi tunnustatakse samaväärsena määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 77 ettenähtud sertifikaadiga.

(2)

Kõnealuste kolmandate riikide asjaomased asutused vastutavad käesoleva määruse (EÜ) nr 1295/2008 I lisas oleva teabe ajakohastamise ja komisjoni talitustele edastamise eest tihedas koostöös komisjoniga.

(3)

Pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust 1. veebruaril 2020 ning pidades silmas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus (edaspidi „väljaastumisleping“) sätestatud üleminekuperioodi lõppu 31. detsembril 2020, saatis Ühendkuningriik komisjonile taotluse, et tema ametiasutused kantaks teatavate sektorite turustamisstandardite seisukohast kolmanda riigi pädevate asutuste loetellu. Eelkõige kohustub Ühendkuningriik pärast üleminekuperioodi lõppu täitma humala ja humalatoodete turustamiseks kehtestatud nõudeid ning on volitanud ühe asutuse välja andma vastavustunnistus vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 190 lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1295/2008 artiklile 3.

(4)

Seepärast tuleks Ühendkuningriigis volitatud asutuse väljastatud tunnistusi tunnustada humala puhul samaväärsetena ning kõnealune asutus tuleks loetleda määruse (EÜ) nr 1295/2008 I lisas, ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt väljaastumislepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga.

(5)

Kuna määrust (EÜ) nr 1295/2008 kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga, tuleb Ühendkuningriigi ametiasutuste väljastatud tunnistusi käsitada viidetena ainult Suurbritanniale.

(6)

Lisaks saatis Austraalia komisjonile taotluse vastavustunnistusi väljaandva pädeva asutuse nime ja aadressi muutmiseks. Selguse huvides on asjakohane määruse (EÜ) nr 1295/2008 I lisa täielikult asendada.

(7)

Määrust (EÜ) nr 1295/2008 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(8)

Õiguskindluse ja kaubavoogude sujuva ülemineku tagamiseks asjaomases sektoris peaks käesolev määrus jõustuma kiiremas korras järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1295/2008 muudatus

Määruse (EÜ) nr 1295/2008 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1295/2008 humala importimise kohta kolmandatest riikidest (ELT L 340, 19.12.2008, lk 45).


LISA

„I LISA

TUNNISTUSTE VÄLJAANDMISE LUBA OMAVAD ASUTUSED

Humalakäbid CN-kood: ex 1210

Humalapulbrid CN-kood: ex 1210

Humalapulbrid CN-kood: 1302 13 00

Päritoluriik

Pädev asutus

Aadress

Kood

Telefon

Faks

E-post (mittekohustuslik)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933. General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Austraalia

Biosecurity Tasmania -Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

13 St John’s Avenue, New Town TAS 7008

Hobart TAS 7000, Australia

(61-3)

62 33 33 52

03 6165 3777

Biosecurity.Tasmania@dpipwe.tas.gov.au

või

Export.Enquiries.Tas@dpipwe.tas.gov.au

(CA) Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Šveits

Labor Veritas

Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) Hiina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Uus-Meremaa

Ministry for Primary Industries

P.O. Box 2526, Wellington 6140

(64-4)

830 1574

894 0300

 

(RS) Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operaator:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(GB) Ühendkuningriik (*1)

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

United Kingdom

(+44)

(+44) 3300 416 500

-

hops.exports@rpa.gov.uk

(US) Ameerika Ühendriigid

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 või 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Lõuna-Aafrika Vabariik

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw


(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.


Top

avalikgif