ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2102, 15. detsember 2020, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi tehtavad puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollid ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2102; jõustumiskuupäev 17.12.2020
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon 17.12.2020

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/84


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2102,

15. detsember 2020,

millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi tehtavad puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollid ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 91 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 (2) artikli 15 lõike 1 kohaselt võib komisjon kolmanda riigi taotluse korral heaks kiita turustamisstandarditele vastavuse kontrollid, mille kõnealune kolmas riik on teinud enne liitu importimist.

(2)

Pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust 1. veebruaril 2020 ning pidades silmas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus (edaspidi „väljaastumisleping“) sätestatud üleminekuperioodi lõppu 31. detsembril 2020, saatis Ühendkuningriik komisjonile taotluse kiita heaks konkreetsetele turustamisstandarditele vastavuse kontrollid, mille Ühendkuningriik on teinud enne liitu importimist. Eelkõige kohustub Ühendkuningriik täitma nõudeid, mis on kehtestatud puu- ja köögivilja turustamiseks pärast üleminekuperioodi lõppu, ning on määranud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 15 lõike 2 teises lõigus osutatud ametiasutuse ja kontrolliasutuse.

(3)

Komisjon leiab, et ta võib sellise heakskiidu anda, sest Ühendkuningriigi asjakohastes õigusaktides, mida kohaldatakse puu- ja köögiviljade suhtes alates 1. jaanuarist 2021, säilitatakse turustamisstandardid, mis on samaväärsed liidus kohaldatavate turustamisstandarditega.

(4)

Seepärast tuleks heaks kiita Ühendkuningriigi tehtud puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollid. Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 15 lõike 2 teisele lõigule tuleks käesolevas määruses täpsustada kolmanda riigi ametiasutus, kelle vastutusel kontrollitoimingud teostatakse, ning nõuetekohaste kontrollide eest vastutavad kontrolliasutused. Heakskiitmise tulemusena tuleks Ühendkuningriik kanda rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 IV lisasse, ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt väljaastumislepingu Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga.

(5)

Kuna rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga, tuleb Ühendkuningriigi tehtud turustamisstandarditele vastavuse kontrolle mõista nii, et need hõlmavad üksnes Suurbritanniat.

(6)

Rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Õiguskindluse tagamiseks ja asjaomastes sektorites kaubavoogude sujuva ülemineku võimaldamiseks peaks käesolev määrus jõustuma kiiremas korras järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavuskontrollide heakskiitmine

Ühendkuningriigi poolt enne liitu importimist tehtavad puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollid kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Ametlik asutus ja kontrolliasutused

1.   Ühendkuningriigi ametiasutus, millele on osutatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 15 lõike 2 teises lõigus ja kelle vastutusel teostatakse käesoleva määruse artiklis 1 osutatud kontrollitoiminguid, on The Secretary of State for the Department for Environment, Food & Rural Affairs.

2.   Ühendkuningriigi ametiasutused, kes vastutavad nõuetekohaste kontrollide eest artikli 15 lõike 2 teise lõigu tähenduses on Inglismaa ja Walesi puhul Horticulture Marketing Inspectorate ning Šotimaa puhul Šoti valitsuse Horticulture and Marketing Unit.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 muudatus

Rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.6.2011, lk 1).


LISA

„IV LISA

Kolmandad riigid, kelle vastavuskontrollid on heaks kiidetud vastavalt artiklile 15, ja asjaomased tooted

Riik

Tooted

Šveits

Värske puu- ja köögivili

Maroko

Värske puu- ja köögivili

Lõuna-Aafrika

Värske puu- ja köögivili

Iisrael  (1)

Värske puu- ja köögivili

India

Värske puu- ja köögivili

Uus-Meremaa

Õunad, pirnid ja kiivid

Senegal

Värske puu- ja köögivili

Keenia

Värske puu- ja köögivili

Türgi

Värske puu- ja köögivili

Ühendkuningriik  (2)

Värske puu- ja köögivili


(1)  Vastavalt artiklile 15 on komisjon heaks kiitnud puu- ja köögiviljad, mis on pärit Iisraeli Riigi territooriumilt (v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist).

(2)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesoleva lisa viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.


Top

avalikgif