ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2101, 15. detsember 2020, millega pikendatakse toimeaine kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2101; jõustumiskuupäev 05.01.2021
; rakendamise kuupäev 01.02.2021

redaktsioon 05.01.2021

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/79


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2101,

15. detsember 2020,

millega pikendatakse toimeaine kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/127EÜ (2) kanti toimeaine kiiselguur (kobediatomiit) nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiit, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. augustil 2021.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus toimeaine kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamist käsitleva hindamisaruande ning esitas selle 22. veebruaril 2019 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku ka üldsusele kättesaadavaks. Toiduohutusamet edastas pikendamist käsitleva esialgse hindamisaruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku arutelu. Toiduohutusamet edastas saadud märkused komisjonile.

(8)

27. veebruaril 2020 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järeldused (6) selle kohta, kas kiiselguur (kobediatomiit) võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise nõuetele. Komisjon esitas esialgse pikendamisaruande ja määruse eelnõu kiiselguuri (kobediatomiit) kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele vastavalt 19. mail 2020 ja 16. juulil 2020.

(9)

Seoses endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemise kriteeriumidega, mis kehtestati komisjoni määrusega (EL) 2018/605, (7) tegi toiduohutusamet järelduse, et kiiselguur (kobediatomiit) ei vasta neile kriteeriumidele. Seetõttu leiab komisjon, et kiiselguuri (kobediatomiit) ei tule pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks.

(10)

Komisjon palus taotlejal esitada oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta ning kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõiguga pikendamisaruande kohta. Taotleja esitas oma märkused ja need on põhjalikult läbi vaadatud.

(11)

Vähemalt ühe toimeainet kiiselguuri (kobediatomiit) sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(12)

Kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiidu pikendamise riskihindamine põhineb iseloomulike kasutusviiside piiratud hulgal, mis siiski ei piira kasutusviise, mida kiiselguuri (kobediatomiit) sisaldavate taimekaitsevahendite puhul võidakse lubada.

(13)

Seepärast on asjakohane pikendada kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiitu.

(14)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõikele 1 koostoimes artikliga 6 ning lähtudes praegustest teaduslikest ja tehnilistest teadmistest, oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused ja piirangud.

(15)

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(16)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/1160 (8) pikendati kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiidu kehtivusaja lõppkuupäeva kuni 31. augustini 2021, et heakskiidu pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse toimeaine heakskiidu aegumist. Kuna otsus heakskiidu pikendamise kohta tehakse enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendatud kehtivusaeg lõpeb, kohaldatakse käesolevat määrust alates 1. veebruarist 2021.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamine

Toimeaine kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiitu pikendatakse vastavalt I lisale.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/127/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitme toimeaine lisamisega (ELT L 344,20.12.2008, lk 89).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA Journal 2020; 18(3):6054, 14 lk Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/605, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (ELT L 101, 20.4.2018, lk 33).

(8)  Komisjoni 5. augusti 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1160, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete alumiiniumammooniumsulfaadi, alumiiniumsilikaadi, verejahu, kaltsiumkarbonaadi, süsinikdioksiidi, teepuuekstrakti, rasva destilleerimisjääkide, rasvhapete C7 kuni C20, küüslauguekstrakti, giberelliinhappe, giberelliinide, hüdrolüüsitud valkude, raudsulfaadi, kiiselguuri (kobediatomiit), taimeõlide/rapsiseemneõli, kaaliumvesinikkarbonaadi, kvartsliiva, kalaõli, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/lambarasva, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide, tebukonasooli ja uurea heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 257, 6.8.2020, lk 29).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Kiiselguur (kobediatomiit)

CASi nr: 61790-53–2

CIPACi nr: 647

IUPACi nimetus puudub

Muud sünonüümid:

kobediatomiit,

diatomiit

1 000 g/kg

Amorfse ränidioksiidi minimaalne sisaldus – 800 g/kg

Järgmise lisandi sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmist: kristallilise ränidioksiidi osakesed

läbimõõduga alla 10 μm – maksimaalselt 1 g/kg

1. veebruar 2021

31. jaanuar 2036

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiidu pikendamist käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu käitlejate kaitsele, tagades, et kasutustingimustega nähakse ette piisavad isikukaitsevahendid, eelkõige hingamisteede kaitsevahendid, ja vajaduse korral muud riskivähendusmeetmed.

Lubatud kasutada üksnes sisetingimustes. Liikmesriigid hindavad kasutusviisi mis tahes laiendamist muuks kui sisetingimustes kasutamiseks, et teha kindlaks, kas kavandatav kasutusviisi laiendamine vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõike 1 nõuetele ja komisjoni määruses (EL) nr 546/2011 (2) sätestatud ühtsetele põhimõtetele.“ Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.


(1)  Täiendavad toimeaine identifitseerimisandmed ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.

(2)  Komisjoni 10. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 546/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega (ELT L 155, 11.6.2011, lk 127).


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osast jäetakse välja kanne 236 kiiselguuri (kobediatomiit) kohta;

2)

B osasse lisatakse järgmine kanne:

Nr

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus  (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumine

Erisätted

143

Kiiselguur (kobediatomiit)

CASi nr: 61790-53–2

CIPACi nr: 647

IUPACi nimetus puudub

Muud sünonüümid:

Kobediatomiit,

diatomiit

1 000 g/kg

Amorfse ränidioksiidi minimaalne sisaldus – 800 g/kg

Järgmine lisand on toksikoloogiliselt problemaatiline ja selle sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmist väärtust: kristallilise ränidioksiidi osakesed

läbimõõduga alla 10 μm – maksimaalselt 1 g/kg

1. veebruar 2021

31. jaanuar 2036

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse kiiselguuri (kobediatomiit) heakskiidu pikendamist käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu käitlejate kaitsele, tagades, et kasutustingimustega nähakse ette piisavad isikukaitsevahendid, eelkõige hingamisteede kaitsevahendid, ja vajaduse korral muud riskivähendusmeetmed.

Lubatud kasutada üksnes sisetingimustes. Liikmesriigid hindavad kasutusviisi mis tahes laiendamist muuks kui sisetingimustes kasutamiseks, et teha kindlaks, kas kavandatav kasutusviisi laiendamine vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõike 1 nõuetele ja määruses (EL) nr 546/2011 sätestatud ühtsetele põhimõtetele. Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.“


(1)  Täiendavad toimeaine identifitseerimisandmed ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.


Top

avalikgif