ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2099, 15. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/386 selliste tariifikvootide jaotamise erieeskirjade osas, mille kvoodi kehtivusaeg on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamise alguse kuupäeval pooleli
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2099; jõustumiskuupäev 17.12.2020
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon 17.12.2020

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2099,

15. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/386 selliste tariifikvootide jaotamise erieeskirjade osas, mille kvoodi kehtivusaeg on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamise alguse kuupäeval pooleli

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/386 (2) on kehtestatud eeskirjad seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamisega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist. Neid eeskirju tuleb hakata kohaldama alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/216 (3) artikli 1 lõike 2 kohaldamise alguse kuupäevast.

(2)

Teatavate tariifikvootide puhul algas tariifikvoodi kehtivusaeg enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, ja lõpeb pärast kõnealust päeva. Sellistel juhtudel on rakendusmäärusega (EL) 2019/386 ette nähtud konkreetsed eeskirjad liidu ja Ühendkuningriigi vahel järelejäänud koguste jaotamiseks kõnealuste tariifikvootide alusel alates päevast, mil hakatakse kohaldama määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

(3)

Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste arutelude tulemusel jõuti ühisele arusaamisele, kuidas selliseid tariifikvoote jaotada. Kõnealune ühine arusaamine peaks tagama, et jaotamiseks saadaolevad tariifikvoodi üldkogused ei ületaks koguseid, mis on sätestatud liidu WTO loendis pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2019/386 vastavalt muuta.

(5)

Õiguskindluse tagamiseks ja selleks, et alates 1. jaanuarist 2021 esitatavad litsentsitaotlused põhineksid kõnealustel jaotatavatel kogustel, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Kuna rakendusmäärust (EL) 2019/386 kohaldatakse alates päevast, mil hakatakse kohaldama määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, st alates 1. jaanuarist 2021, tuleks käesolevat muutmismäärust kohaldada alates samast kuupäevast.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/386 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/386 artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.

Erandina lõikest 1, kui tariifikvoodi kehtivusaeg algab enne päeva, millest alates hakatakse kohaldama määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, ning lõpeb pärast kõnealust päeva, jaotatakse alates sellest päevast asjaomase tariifikvoodi alusel eraldatavad kogused liidu jaoks järgmiselt:

a)

kui muudes liikmesriikides kui Ühendkuningriigis eraldatud kogused on enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, võrdsed kogusega või suuremad kui kogus, mis on tariifikvootide puhul, mida hallatakse üheaegse läbivaatamise meetodil, sätestatud käesoleva määruse I lisa kolmandas veerus, või tariifikvootide puhul, mida hallatakse saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel, sätestatud käesoleva määruse II lisa kolmandas veerus, ei saa eraldamiseks täiendavaid koguseid kasutada;

b)

kui muudes liikmesriikides kui Ühendkuningriigis eraldatud kogused on enne päeva, millest alates kohaldatakse määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, väiksemad kui kogus, mis on tariifikvootide puhul, mida hallatakse üheaegse läbivaatamise meetodil, sätestatud käesoleva määruse I lisa kolmandas veerus, või tariifikvootide puhul, mida hallatakse saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel, sätestatud käesoleva määruse II lisa kolmandas veerus, on jaotamiseks saadaolev kogus käesoleva määruse I lisa kolmandas veerus või II lisa kolmandas veerus sätestatud koguse ja kõnealustele liikmesriikidele juba eraldatud koguste vahe.

Kui aga Ühendkuningriigis enne määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõike 2 kohaldamise alguskuupäeva eraldatud kogused on suuremad kui liidu WTO loendis sätestatud EL 28 koguse ja käesoleva määruse I lisa kolmandas veerus või II lisa kolmandas veerus sätestatud EL 27 koguse vahe, arvatakse need ülemäärased kogused maha muudes liikmesriikides kui Ühendkuningriik eraldamiseks saadaolevast kogusest alates päevast, mil hakatakse kohaldama määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2.

Kahe tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil hakatakse kohaldama määruse (EL) 2019/216 artikli 1 lõiget 2, avaldab komisjon asjakohase veebiväljaande vahendusel kogused, mis on kättesaadavad iga käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tariifikvoodi kohta päeval, millest alates hakatakse kohaldama kõnealuse määruse artikli 1 lõiget 2.“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 11. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/386, millega kehtestatakse eeskirjad seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamisega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ning seoses kõnealuste tariifikvootide alusel välja antud impordilitsentside ja antud impordiõigustega (ELT L 70, 12.3.2019, lk 4).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/216, milles käsitletakse liidu WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (ELT L 38, 8.2.2019, lk 1).


Top

avalikgif