ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2098, 15. detsember 2020, millega algatatakse nõukogu rakendusmääruste (EL) nr 443/2011 ja (EL) nr 444/2011 (millega laiendatakse vastavalt lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte) läbivaatamine, et teha kindlaks võimalus vabastada üks Kanada eksportiv tootja nende meetmete kohaldamisest, ning tühistatakse dumpinguvastane tollimaks kõnealuselt eksportivalt tootjalt pärineva impordi suhtes ja kehtestatakse sellelt eksportivalt tootjalt pärineva impordi registreerimise nõue
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2098; jõustumiskuupäev 17.12.2020

redaktsioon 17.12.2020

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2098,

15. detsember 2020,

millega algatatakse nõukogu rakendusmääruste (EL) nr 443/2011 ja (EL) nr 444/2011 (millega laiendatakse vastavalt lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte) läbivaatamine, et teha kindlaks võimalus vabastada üks Kanada eksportiv tootja nende meetmete kohaldamisest, ning tühistatakse dumpinguvastane tollimaks kõnealuselt eksportivalt tootjalt pärineva impordi suhtes ja kehtestatakse sellelt eksportivalt tootjalt pärineva impordi registreerimise nõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“), eriti selle artikli 13 lõiget 4 ja artikli 14 lõiget 5, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (2) (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“), eriti selle artikli 23 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni 14. septembri 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/1518, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikele 2 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (3) ning komisjoni 14. septembri 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/1519, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud, (4)

pärast liikmesriikidele teatamist

ning arvestades järgmist:

1.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) sai nõukogu dumpinguvastase alusmääruse artikli 13 lõike 4 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 23 lõike 6 kohase taotluse vabastada Verbio Diesel Canada Corporation (edaspidi „taotluse esitaja“) dumpinguvastastest meetmetest ja tasakaalustusmeetmetest, mida kohaldatakse Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordi suhtes olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitas 13. juulil 2020 taotluse esitaja, kes on biodiislikütuse eksportiv tootja Kanadas.

2.   UURIMISALUNE TOODE

(3)

Uurimisalune toode on mittefossiilse päritoluga sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrid ja/või parafiinsed gaasiõlid (üldtuntud kui biodiislikütus), mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab üle 20 massiprotsendi mittefossiilse päritoluga sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli, mis on lähetatud Kanadast, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte, ning mis praegu on klassifitseeritud CN-koodide ex 1516 20 98 (TARICi kood 1516209821), ex 1518 00 91 (TARICi kood 1518009121), ex 1518 00 99 (TARICi kood 1518009921), ex 2710 19 43 (TARICi kood 2710194321), ex 2710 19 46 (TARICi kood 2710194621), ex 2710 19 47 (TARICi kood 2710194721), ex 2710 20 11 (TARICi kood 2710201121), ex 2710 20 16 (TARICi kood 2710201621), ex 3824 99 92 (TARICi kood 3824999210), ex 3826 00 10 (TARICi koodid 3826001020, 3826001050, 3826001089) ja ex 3826 00 90 (TARICi kood 3826009011) alla.

3.   KEHTIVAD MEETMED

(4)

Nõukogu kehtestas määrustega (EÜ) nr 598/2009 (5) ja (EÜ) nr 599/2009 (6) lõpliku tasakaalustava tollimaksu ja lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes.

(5)

Neid meetmeid laiendati nõukogu rakendusmäärustega (EL) nr 443/2011 (7) ja (EL) nr 444/2011 (8) Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte.

(6)

Praegu kohaldatavad meetmed kehtestati pärast dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist rakendusmäärusega (EL) 2015/1518 ning pärast subsiidiumivastase alusmääruse artikli 18 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1519 (9).

(7)

14. septembril 2020 algatas komisjon kaks aegumise läbivaatamist – vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõikele 2 (10) ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 18 lõikele 2 (11). Nende läbivaatamistega seotud uurimised on veel pooleli.

4.   LÄBIVAATAMISE PÕHJUSED

(8)

Taotleja väitis, et ei eksportinud uurimisalust toodet liitu uurimisperioodil (s.o ajavahemikul alates 1. aprillist 2009 kuni 30. juunini 2010, edaspidi „algne uurimisperiood“), mida kasutati uurimises, mis viis laiendatud meetmete kehtestamiseni rakendusmäärustega (EL) nr 443/2011 ja (EL) nr 444/2011. Taotluse esitaja asutati õiguslikult alles 2019. aastal. Tehast ei olnud läbivaatamisega seotud uurimisperioodil veel olemas. See ehitati ja avati 2012. aastal.

(9)

Peale selle esitas taotluse esitaja tõendid selle kohta, et ta on tõepoolest tootja ning väitis, et ta ei ole kehtivatest meetmetest kõrvale hoidnud.

(10)

Lisaks väitis taotluse esitaja, et ta eksportis vaatlusalust toodet liitu pärast algset uurimisperioodi, vastavalt 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta juunis.

5.   MENETLUS

5.1.   Algatamine

(11)

Komisjon uuris kättesaadavaid tõendeid ja jõudis järeldusele, et on piisavalt tõendeid selleks, et õigustada uurimise algatamist vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 13 lõikele 4 ning subsiidiumivastase alusmääruse artikli 23 lõikele 6, et teha kindlaks, kas taotluse esitaja võib vabastada laiendatud meetmetest.

(12)

Asjaga teadaolevalt seotud liidu tootmisharu teavitati läbivaatamistaotlusest ning neile anti võimalus esitada oma märkused. Ühtegi märkust ei saadud.

(13)

Komisjon pöörab oma uurimises erilist tähelepanu taotluse esitaja seosele äriühingutega, mille suhtes kehtivaid meetmeid kohaldatakse, et olla kindel, et taotluse esitajat ei asutatud ega kasutatud meetmetest kõrvalehoidmiseks. Samuti kaalub komisjon, kas kehtestada jälgimiseks eritingimused juhul, kui uurimise käigus jõutakse järeldusele, et vabastamine on põhjendatud.

5.2.   Kehtivate dumpinguvastaste meetmete kehtetuks tunnistamine ning impordi registreerimise nõue

(14)

Dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõike 4 kohaselt tuleb juhul, kui tegemist on kõnealuse ekspordiriigi uute eksportijatega, kes ei ole toodet eksportinud meetmete aluseks oleva uurimisperioodi jooksul, tunnistada kehtiv dumpinguvastane tollimaks kehtetuks sellise uurimisaluse toote impordi puhul, mille taotluse esitaja on tootnud ja liitu eksportimiseks müünud.

(15)

Samal ajal tuleb dumpinguvastase alusmääruse artikli 14 lõike 5 kohaselt ette näha sellise impordi registreerimine, tagamaks, et kui uurimise käigus avastatakse, et taotleja hoiab meetmetest kõrvale, võib dumpinguvastased tollimaksud sisse nõuda alates asjaomase impordi registreerimise kuupäevast. Taotluse esitaja võimalike edaspidiste kohustuste suurus peaks olema võrdne tollimaksuga, mida rakendusmääruse (EL) 2015/1518 artikli 1 lõike 2 kohaselt kohaldatakse „kõigi teiste äriühingute“ suhtes (172,2 eurot tonni kohta).

5.3.   Kehtivad subsiidiumivastased meetmed

(16)

Kuna subsiidiumivastase alusmäärusega ei ole ette nähtud tasakaalustavate tollimaksude kehtetuks tunnistamist juhul, kui eksportijaid esialgse uurimise käigus individuaalselt ei uuritud, jäävad need meetmed kehtima. Üksnes juhul, kui läbivaatamise tulemusena leitakse, et taotluse esitajal on õigus vabastusele, tunnistatakse kehtivad subsiidiumivastased meetmed taotluse esitaja suhtes kehtetuks.

5.4.   Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

(17)

Uurimine hõlmab ajavahemikku alates 1. aprillist 2009 kuni 30. septembrini 2020 (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimisperiood“).

5.5.   Taotluse esitaja uurimine

(18)

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon taotluse esitajale küsimustiku. Taotluse esitaja peab täidetud küsimustiku tagasi saatma 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva, välja arvatud juhul, kui dumpinguvastase alusmääruse artikli 6 lõike 2 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohaselt on sätestatud teisiti.

5.6.   Muud kirjalikud esildised

(19)

Vastavalt käesoleva määruse sätetele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.7.   Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalitustes

(20)

Huvitatud isikud võivad taotleda uurimist korraldavatelt komisjoni talitustelt ärakuulamist. Ärakuulamistaotlus tuleb koostada kirjalikult ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise algatamisetapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

5.8.   Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

(21)

Komisjonile kaubanduskaitset käsitlevateks uurimisteks esitatava teabe suhtes ei kohaldata autoriõigust. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt konkreetse loa, mis sõnaselgelt võimaldab komisjonil a) kasutada kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduskaitsemenetluses ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.

(22)

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Sensitive“. Uurimise käigus teavet esitavatel huvitatud isikutel palutakse põhjendada oma teabe konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust.

(23)

Sõnaga „Sensitive“ märgistatud teavet edastavad isikud on dumpinguvastase alusmääruse artikli 19 lõike 2 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 29 lõike 2 kohaselt kohustatud esitama teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millel on märge „For inspection by interested parties“ (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peaksid olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalsena esitatud teabe sisust oleks võimalik vajalikul määral aru saada.

(24)

Kui konfidentsiaalset teavet edastav isik ei esita konfidentsiaalsena käsitamise taotlusele sobilikku põhjendust ega nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib komisjon sellise teabe jätta arvesse võtmata, kui asjakohastest allikatest ei ole teabe õigsust võimalik rahuldavalt kontrollida.

(25)

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused, sealhulgas ka skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, e-posti teel, välja arvatud mahukad vastused, mille peaks esitama teisaldataval digitaalsel andmekandjal (CD-ROM, DVD, USB-mälupulk) käsipostiga või tähitud kirjaga. E-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektrooniliselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ ja avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(26)

Huvitatud isikutel tuleb esitada oma nimi, aadress ja telefon ning toimiv ametlik e-posti aadress, mida vaadatakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad selgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt teiste sidevahendite kaudu või kui dokumendi laad eeldab selle saatmist tähitud kirjaga. Huvitatud isikud leiavad täiendavad eeskirjad ja lisateabe komisjoniga suhtlemise, sealhulgas e-posti teel esitatud esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta eespool osutatud juhendist, mis käsitleb huvitatud isikutega suhtlemist.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIA

E-post: TRADE-R731-BIODIESEL-EXEMPTION@ec.europa.eu

6.   VÕIMALUS ESITADA MÄRKUSI TEISTE ISIKUTE ESILDISTE KOHTA

(27)

Huvitatud isikutele kaitseõiguse tagamiseks tuleks neile anda võimalus esitada märkusi teiste huvitatud isikute esitatud teabe kohta. Huvitatud isikud võivad käsitleda üksnes neid küsimusi, mis sisalduvad teiste huvitatud isikute esildistes, mitte aga tõstatada uusi probleeme. Märkused teabe kohta, mille teised huvitatud isikud on esitanud seoses lõplike järelduste avalikustamisega, tuleks esitada viie päeva jooksul alates lõplike järelduste kohta märkuste tegemiseks määratud tähtpäevast (kui ei ole sätestatud teisiti). Kui tegemist on täiendava lõpliku avalikustamisega, peab teine huvitatud isik esitama oma märkused selle täiendava avalikustamise kohta ühe päeva jooksul alates täiendava avalikustamisega seotud märkuste tegemiseks määratud tähtpäevast (kui ei ole sätestatud teisiti). Need tähtajad ei piira komisjoni õigust küsida huvitatud isikutelt nõuetekohaselt põhjendatud juhul lisateavet.

7.   KÄESOLEVAS MÄÄRUSES KINDLAKS MÄÄRATUD TÄHTAEGADE PIKENDAMINE

(28)

Huvitatud isiku nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral on võimalik käesolevas määruses kindlaks määratud tähtaegu pikendada.

(29)

Käesolevas määruses sätestatud tähtaegade pikendamist tuleks taotleda üksnes erandlike asjaolude korral ja seda võimaldatakse ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhul. Igal juhul pikendatakse küsimustikule vastamise tähtaega tavaliselt kolm päeva, ning üldjuhul mitte rohkem kui seitse päeva. Käesolevas määruses sätestatud muu teabe esitamise tähtaegu pikendatakse üksnes kolm päeva, kui ei ole tegemist erandlike asjaoludega.

8.   KOOSTÖÖST KEELDUMINE

(30)

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele, ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab märkimisväärselt uurimist, võib vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artiklile 18 ja subsiidiumivastase alusmääruse artiklile 28 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

(31)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, võib sellise teabe jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele faktidele.

(32)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artiklile 18 ja subsiidiumivastase alusmääruse artiklile 28, võib tulemus olla isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

(33)

Elektroonilises vormis koostöö puudumist ei loeta koostööst keeldumiseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa ebaratsionaalse lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isik peab komisjoniga viivitamata ühendust võtma.

9.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(34)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja uurimist korraldavate komisjoni talituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada. Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid.

(35)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning taotlust tuleb põhjendada. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise algatamisetapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

(36)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   UURIMISE AJAKAVA

(37)

Uurimine viiakse lõpule dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõike 5 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 22 lõike 1 kohaselt üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

11.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(38)

Kõiki uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1725 (12).

Isikuandmete kaitset käsitlev teade, milles teavitatakse kõiki isikuid komisjoni kaubanduse kaitsemeetmete raames toimuvast isikuandmete töötlemisest, on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga algatatakse määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõike 4 ja määruse (EL) 2016/1037 artikli 23 lõike 6 kohaselt läbivaatamine, et teha kindlaks, kas äriühingu Verbio Diesel Canada Corporation (TARICi lisakood C600) toodetud mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestrite ja/või parafiinsete gaasiõlide (üldtuntud kui biodiislikütus), mis esinevad puhtal kujul või osana segust, mis sisaldab üle 20 massiprotsendi mittefossiilse päritoluga, sünteesi ja/või hüdrogeenimise teel toodetud rasvhappe monoalküülestreid ja/või parafiinset gaasiõli, mis on lähetatud Kanadast, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Kanadast pärinevana või mitte ning mis praegu on klassifitseeritud CN-koodide ex 1516 20 98 (TARICi kood 1516209821), ex 1518 00 91 (TARICi kood 1518009121), ex 1518 00 99 (TARICi kood 1518009921), ex 2710 19 43 (TARICi kood 2710194321), ex 2710 19 46 (TARICi kood 2710194621), ex 2710 19 47 (TARICi kood 2710194721), ex 2710 20 11 (TARICi kood 2710201121), ex 2710 20 16 (TARICi kood 2710201621), ex 3824 99 92 (TARICi kood 3824999210), ex 3826 00 10 (TARICi koodid 3826001020, 3826001050, 3826001089) ja ex 3826 00 90 (TARICi kood 3826009011) alla, impordi suhtes tuleks kohaldada rakendusmäärusega (EL) 2015/1518 ja rakendusmäärusega (EL) 2015/1519 kehtestatud dumpinguvastaseid ja subsiidiumivastaseid meetmeid.

Artikkel 2

Rakendusmäärusega (EL) 2015/1518 kehtestatud dumpinguvastane tollimaks tunnistatakse käesoleva määruse artiklis 1 määratletud impordi puhul kehtetuks.

Artikkel 3

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote impordi registreerimiseks.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  ELT L 239, 15.9.2015, lk 69.

(4)  ELT L 239, 15.9.2015, lk 99.

(5)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 598/2009, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 179, 10.7.2009, lk 1).

(6)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 599/2009, millega kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 179, 10.7.2009, lk 26).

(7)  Nõukogu 5. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 443/2011, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 598/2009 Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte, ja millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 598/2009 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit 20 või vähem massiprotsenti biodiislikütust sisaldava segatud biodiislikütuse impordile ning millega lõpetatakse Singapurist lähetatud importi käsitlev uurimine (ELT L 122, 11.5.2011, lk 1).

(8)  Nõukogu 5. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 444/2011, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 599/2009 Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Kanadast lähetatud biodiislikütuse impordile olenemata sellest, kas kõnealune biodiislikütus deklareeritakse Kanadast pärinevana või mitte, ja millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 599/2009 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Ameerika Ühendriikidest pärit 20 või vähem massiprotsenti biodiislikütust sisaldava segatud biodiislikütuse impordile ning millega lõpetatakse Singapurist lähetatud importi käsitlev uurimine (ELT L 122, 11.5.2011, lk 12).

(9)  Komisjoni 14. septembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1519, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 kehtestatakse Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud (ELT L 239, 15.9.2015, lk 99).

(10)  Teade Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 303, 14.9.2020, lk 18).

(11)  Teade Ameerika Ühendriikidest pärit biodiislikütuse impordi suhtes kohaldatavate subsiidiumidevastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 303, 14.9.2020, lk 7).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


Top

avalikgif