ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni määrus (EL) 2020/2097, 15. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 4 
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2097; jõustumiskuupäev 05.01.2021

redaktsioon 05.01.2021

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/2097,

15. detsember 2020,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 4

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008 (2) võeti vastu teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ja tõlgendused.

(2)

25. juunil 2020 avaldas Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu dokumendi „IFRS 9 rakendamisest ajutise erandi pikendamine“ (rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 4 Kindlustuslepingud muudatused).

(3)

IFRS 4 muudatuste eesmärk on käsitleda IFRS 9 Finantsinstrumendid ja tulevase IFRS 17 Kindlustuslepingud erinevate jõustumiskuupäevade ajutisi tagajärgi raamatupidamisele. Eelkõige pikendatakse IFRS 4 muudatustega IFRS 9 rakendamisest ajutise erandi lõpptähtaega kuni 2023. aastani, et viia IFRS 9 jõustumise kuupäev kooskõlla uue IFRS 17-ga.

(4)

Komisjoni määruses (EL) 2017/1988 (3) on sätestatud, et üksuste puhul, kes tegelevad peamiselt kindlustustegevusega, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ (4) kohaldamisalasse kuuluva finantskonglomeraadi kindlustussektor, on IFRS 9 rakendamise vabatahtliku edasilükkamise lõppkuupäev 1. jaanuar 2021.

(5)

Nendel üksustel peaks olema lubatud lükata IFRS 9 kasutuselevõtt edasi 1. jaanuarist 2021 kuni 1. jaanuarini 2023.

(6)

Olles konsulteerinud Euroopa finantsaruandluse nõuanderühmaga, leiab komisjon, et IFRS 4 muudatused vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud vastuvõtukriteeriumidele.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1126/2008 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1126/2008 lisas muudetakse IFRS 4 Kindlustuslepingud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Iga äriühing ja iga määruse (EL) 2017/1988 artiklis 2 määratletud finantskonglomeraat kohaldab käesoleva määruse artiklis 1 osutatud muudatusi alates 1. jaanuarist 2021 majandusaastate suhtes, mis algavad 1. jaanuaril 2021 või hiljem.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).

(3)  Komisjoni 3. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1988, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 4 (ELT L 291, 9.11.2017, lk 72).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1).


LISA

IFRS 9 rakendamisest ajutise erandi pikendamine

IFRS 4 muudatused

IFRS 4 Kindlustuslepingud muudatused

Muudetakse paragrahve 20A, 20J ja 20O.

Ajutine erand IFRS 9-st

20A

IFRS 9 käsitleb finantsinstrumentide arvestust ja seda rakendatakse 1. jaanuaril 2018 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Ent kindlustusandjatele, kes vastavad paragrahvi 20B kriteeriumidele, nähakse käesoleva IFRSiga ette ajutine erand, millega sellisel kindlustusandjal on lubatud, kuid tal ei ole kohustust kohaldada enne 1. jaanuari 2023 algavate aruandeaastate suhtes mitte standardit IFRS 9, vaid standardit IAS 39 Finantsinstrumendid: Kajastamine ja mõõtmine. Kindlustusandja, kes rakendab IFRS 9 kohast ajutist erandit, peab:

a)

...

...

20J

Kui uue hindamise tulemusena (vt paragrahvi 20G punkt a) ei vasta üksus enam IFRS 9-st ajutise erandi tegemise kriteeriumidele, on üksusel lubatud jätkata IFRS 9-st ajutise erandi rakendamist ainult selle aruandeaasta lõpuni, mis algas vahetult pärast nimetatud uuestihindamist. Igal juhul peab üksus rakendama IFRS 9 aruandeaastate suhtes, mis algavad 1. jaanuaril 2023 või hiljem. Näiteks kui üksus tuvastab paragrahvi 20G punkti a kohaldades, et ta ei vasta enam IFRS 9-st ajutise erandi tegemise kriteeriumidele 31. detsembril 2018, mis on tema aruandeaasta lõpp, on sellisel üksusel lubatud jätkata IFRS 9-st ajutise erandi rakendamist ainult 31. detsembrini 2019.

...

Ajutine erand IAS 28 erinõuetest

20O

IAS 28 Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse paragrahvide 35–36 kohaselt peab üksus kapitaliosaluse meetodi kasutamisel rakendama ühtseid arvestusmeetodeid. Üksusel on siiski lubatud, ent tal ei ole kohustust, säilitada aruandeaastatel, mis algavad enne 1. jaanuari 2023, sidus- või ühisettevõtja rakendatavad spetsiifilised arvestusmeetodid järgneval viisil:

a)

...

...


Top

avalikgif