ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2082, 14. detsember 2020, milles sätestatakse mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/2116
Euroopa Komisjon 14.12.2020 määrus number 2082; jõustumiskuupäev 04.01.2021
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon 04.01.2021

15.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 423/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2082,

14. detsember 2020,

milles sätestatakse mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/2116

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, (1) eriti selle artikli 6e lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EL) nr 531/2012 ei tohiks riigisiseste teenuste osutaja alates 15. juunist 2017 nõuda rändluskliendilt üheski liikmesriigis vastu võetud reguleeritud rändluskõnede eest ühtegi riigisisesele jaehinnale lisanduvat tasu, kui need kõned jäävad mõistliku kasutamise poliitika kohase mahu piiresse.

(2)

Määrusega (EL) nr 531/2012 on reguleeritud rändluskõne vastuvõtmise suhtes kohaldatavate lisatasude piirmääraks seatud mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine.

(3)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/2116 (2) on sätestatud mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine, mida kohaldatakse alates 2020. aastast, võttes aluseks 1. juuli 2019. aasta andmed.

(4)

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet on edastanud komisjonile liikmesriikide reguleerivatelt asutustelt kogutud ajakohastatud teabe mobiilikõne lõpetamise tasude maksimaalse taseme kohta, mis on iga riigi konkreetsetes mobiilsidevõrkudes häälkõne lõpetamise hulgiteenuse turul kehtestatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ (3) artiklitele 7 ja 16 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/19/EÜ (4) artiklile 13, ning kõigi abonentide arvu kohta liikmesriikides.

(5)

Komisjon on arvutanud mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmise vastavalt määrusele (EL) nr 531/2012 järgmiselt: konkreetses liikmesriigis mobiilikõne lõpetamise lubatud maksimaalne tasu korrutati selle liikmesriigi abonentide koguarvuga, kõigi liikmesriikide selliselt arvutatud korrutised liideti ning siis jagati saadud summa kõigi liikmesriikide abonentide koguarvuga, võttes aluseks 1. juuli 2020. aasta andmed. Euroalaväliste liikmesriikide puhul kasutati vahetuskursina 2020. aasta teise kvartali keskmist vastavalt Euroopa Keskpanga andmebaasile.

(6)

Seetõttu tuleks ajakohastada mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmist.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärus (EL) 2019/2116 kehtetuks tunnistada.

(8)

Vastavalt määrusele (EL) nr 531/2012 peaks komisjon käesolevas rakendusmääruses sätestatud mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmise kord aastas läbi vaatama.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on vastavuses direktiivi 2002/21/EÜ artikliga 22 asutatud sidekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mobiilikõne lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmiseks sätestatakse 0,0076 eurot minutis.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2019/2116 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 172, 30.6.2012, lk 10.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2116, milles sätestatakse kõne mobiilsidevõrgus lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2018/1979 (ELT L 320, 11.12.2019, lk 11).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002 aasta direktiiv 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7).


Top

avalikgif