ID-kaart

Lihtotsing

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/1826, 1. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)
Poliitika- ja julgeolekukomitee 01.12.2020 otsus number 1826; jõustumiskuupäev 01.12.2020
; rakendamise kuupäev 03.12.2020

redaktsioon 01.12.2020

3.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 406/60


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2020/1826,

1. detsember 2020,

millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ühismeetme 2008/851/ÜVJP artikli 6 lõikele 1 volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (edaspidi „Atalanta“) ELi vägede juhataja nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 25. juunil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/895, (2) millega nimetatakse Atalanta ELi vägede juhatajaks kontradmiral Riccardo MARCHIÒ.

(3)

ELi operatsiooni ülem soovitas nimetada uueks Atalanta ELi vägede juhatajaks alates 3. detsembrist 2020 kapten Diogo ARROTEIA.

(4)

ELi sõjaline komitee toetas 22. oktoobril 2020 kõnealust soovitust.

(5)

Otsus (ÜVJP) 2020/895 tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(6)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhatajaks nimetatakse alates 3. detsembrist 2020 kapten Diogo ARROTEIA.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2020/895 (ATALANTA/2/2020) tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 3. detsembrist 2020.

Brüssel, 1. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 25. juuni 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/895, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/401 (ATALANTA/2/2020) (ELT L 206, 30.6.2020, lk 63).


Top

avalikgif