ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1824, 2. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu 
Euroopa Komisjon 02.12.2020 määrus number 1824; jõustumiskuupäev 23.12.2020
; rakendamise kuupäev 27.03.2021

redaktsioon 23.12.2020

3.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 406/51


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1824,

2. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eelkõige selle artiklit 20 ja artikli 35 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2015/2283 on kehtestatud eeskirjad liidus uuendtoidu turule laskmise ja kasutamise kohta.

(2)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/2468 (2) on sätestatud kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduga seotud haldus- ja teadusnõuded.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1381 (3) muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 178/2002 (4) ning määrust (EL) 2015/2283. Nende muudatuste eesmärk on suurendada ELi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust kõigis toiduahela valdkondades, kus Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) esitab teadusliku riskihindamise, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu valdkonnas.

(4)

Seoses kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu turulelaskmisega kehtestati määruse (EÜ) nr 178/2002 muudatustega uued sätted, milles käsitletakse muu hulgas järgmist: toiduohutusameti töötajate enne taotluse esitamist esitatav üldine nõuanne võimaliku taotleja või teataja taotlusel ning kohustus teatada ettevõtjate poolt taotluse või teatise toetamiseks tellitud või tehtud uuringutest ja selle kohustuse täitmata jätmise tagajärgedest. Samuti kehtestati sellega sätted, mille kohaselt toiduohutusamet avalikustab kõik teaduslikud andmed, uuringud ja muud taotlusi toetavad andmed, välja arvatud konfidentsiaalse teabe, riskihindamisprotsessi varases etapis, millele järgneb konsulteerimine kolmandate isikutega. Muudatustega sätestatakse ka konkreetsed menetlusnõuded konfidentsiaalsustaotluste esitamiseks ja nende hindamiseks toiduohutusameti poolt seoses taotleja esitatud teabega juhtudel, mil komisjon küsib toiduohutusameti arvamust.

(5)

Määrusega (EL) 2019/1381 muudeti ka määrust (EL) 2015/2283, et näha ette, et toiduohutusamet avalikustab teatised, milles ta esitab ohutuse kohta nõuetekohaselt põhjendatud vastuväited, ning lisada sätted, millega tagatakse kooskõla määruse (EÜ) nr 178/2002 kohandustega ja võetakse arvesse konfidentsiaalse teabega seotud valdkondlikke eripärasid.

(6)

Võttes arvesse kõigi kõnealuste muudatuste kohaldamisala ja rakendamist, tuleks rakendusmäärust (EL) 2017/2468 kohandada, et võtta arvesse muudatusi määruse (EL) 2015/2283 artiklites 14 ja 16 osutatud teatiste ja taotluste sisus, koostamises ja esitamises, teatiste ja taotluste kehtivuse kontrollimise korras ning toiduohutusameti arvamuses esitatavas teabes. Eelkõige tuleks rakendusmääruses (EL) 2017/2468 viidata standardandmevormingutele ja nõuda, et taotlustes esitataks teave, mis tõendab vastavust määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 32b sätestatud teatamiskohustusele. Samuti tuleks selgitada, et teatamiskohustusele vastavuse hindamine on osa taotluse kehtivuse kontrollimisest.

(7)

Võttes arvesse asjaolu, et toiduohutusamet vastutab uuringute andmebaasi haldamise eest vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 32b, tuleks komisjonile anda võimalus konsulteerida ametiga teatiste või taotluste kehtivuse kontrollimise raames, eelkõige selleks, et teha kindlaks, kas taotlus vastab kõnealuses artiklis sätestatud asjakohastele nõuetele.

(8)

Kui riskihindamise käigus korraldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 32c lõike 2 kohaselt avalikke konsultatsioone, peaks toiduohutusameti arvamus vastavalt ameti suhtes kohaldatavatele läbipaistvusnõuetele sisaldama ka nende konsultatsioonide tulemusi.

(9)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 27. märtsist 2021 ning alates sellest kuupäevast, mis on määruse (EL) 2019/1381 kohaldamise kuupäev, esitatud teatiste ja taotluste suhtes.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2017/2468 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2017/2468 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Teatis koosneb järgmistest osadest:

a)

kaaskiri;

b)

tehniline toimik,

c)

toimiku kokkuvõte.

Enne standardandmevormingute vastuvõtmist vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f esitatakse teatis komisjoni loodud elektroonilise esitamise süsteemi kaudu elektrooniliselt, mis võimaldab dokumente alla laadida, printida ja otsida. Pärast standardandmevormingute vastuvõtmist vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f esitatakse teatis komisjoni loodud elektroonilise esitamise süsteemi kaudu kooskõlas kõnealuste standardandmevormingutega.“;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lõike 1 punktis c osutatud toimiku kokkuvõte peab sisaldama tõendeid, et kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu kasutus vastab määruse (EL) 2015/2283 artiklis 7 sätestatud tingimustele. Toimiku kokkuvõte ei sisalda teavet, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39a.“

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Taotlus koosneb järgmistest osadest:

a)

kaaskiri;

b)

tehniline toimik,

c)

toimiku kokkuvõte.

d)

määruse (EL) 2015/2283 artikli 15 lõikes 2 osutatud nõuetekohaselt põhjendatud vastuväited toiduohutusega seoses;

e)

taotleja vastus asjakohaselt põhjendatud vastuväidetele toiduohutusega seoses.

Enne standardandmevormingute vastuvõtmist vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f esitatakse taotlus komisjoni loodud elektroonilise taotluste esitamise süsteemi kaudu elektrooniliselt, mis võimaldab dokumente alla laadida, printida ja otsida. Pärast standardandmevormingute vastuvõtmist vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39f esitatakse taotlus komisjoni loodud elektroonilise esitamise süsteemi kaudu kooskõlas kõnealuste standardandmevormingutega.“;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lõike 1 punktis c osutatud toimiku kokkuvõte peab sisaldama tõendeid, et kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu kasutus vastab määruse (EL) 2015/2283 artiklis 7 sätestatud tingimustele. Toimiku kokkuvõte ei sisalda teavet, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 39a.“

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

kui taotleja esitab vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 23 taotluse käsitada toimiku teatavaid osi konfidentsiaalsena, sealhulgas täiendavat teavet, siis loetelu osadest, mida tuleb käsitada konfidentsiaalsena, koos kontrollitava põhjendusega, milles näidatakse, kuidas sellise teabe avalikustamine võiks taotleja huve olulisel määral kahjustada;“

b)

lisatakse punkt f:

„f)

teatise või taotluse toetuseks esitatud uuringute loetelu, sealhulgas teave, mis tõendab vastavust määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 32b.“

4)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Teatise kehtivuse kontrollimine

1.   Kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu kohta teatise saamisel kontrollib komisjon viivitamata, kas asjaomane toit kuulub määruse (EL) 2015/2283 kohaldamisalasse ja kas teatis vastab käesoleva määruse artiklites 3, 5 ja 6 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 32b sätestatud nõuetele.

2.   Komisjon võib konsulteerida liikmesriikide ja toiduohutusametiga, kas teatis vastab lõikes 1 osutatud nõuetele. Liikmesriigid ja toiduohutusamet esitavad komisjonile oma seisukohad 30 tööpäeva jooksul.

3.   Komisjon võib nõuda taotlejalt lisateavet teatise kehtivuse kohta ning teatada taotlejale ajavahemiku, mille jooksul kõnealune teave tuleb esitada.

4.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ja ilma, et see piiraks määruse (EL) 2015/2283 artikli 14 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 32b lõigete 4 ja 5 kohaldamist, võib lugeda teatise kehtivaks ka siis, kui see ei sisalda kõiki käesoleva määruse artiklites 3, 5 ja 6 sätestatud elemente, tingimusel, et taotleja on esitanud tõendatava põhjenduse iga puuduva elemendi kohta.

5.   Komisjon teatab taotlejale, liikmesriikidele ja toiduohutusametile, kas teatis loetakse kehtivaks või mitte. Kui teatist kehtivaks ei loeta, esitab komisjon sellise järelduse põhjused.“

5)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Taotluse kehtivuse kontrollimine

1.   Kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu loataotlust saades kontrollib komisjon viivitamata, kas taotlus vastab käesoleva määruse artiklites 4–6 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 32b esitatud nõuetele.

2.   Komisjon võib konsulteerida toiduohutusametiga, kas taotlus vastab lõikes 1 osutatud nõuetele. Toiduohutusamet esitab komisjonile oma seisukohad 30 tööpäeva jooksul.

3.   Komisjon võib nõuda taotlejalt lisateavet taotluse kehtivuse kohta ning teatada taotlejale ajavahemiku, mille jooksul kõnealune teave tuleb esitada.

4.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ja ilma, et see piiraks määruse (EL) 2015/2283 artikli 16 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 32b lõigete 4 ja 5 kohaldamist, võib lugeda taotluse kehtivaks ka siis, kui see ei sisalda kõiki käesoleva määruse artiklites 4–6 sätestatud elemente, tingimusel, et taotleja on esitanud tõendatava põhjenduse iga puuduva elemendi kohta.

5.   Komisjon teatab taotlejale, liikmesriikidele ja toiduohutusametile, kas taotlus loetakse kehtivaks või mitte. Kui taotlust kehtivaks ei loeta, esitab komisjon sellise järelduse põhjused.“

6)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

lisatakse punkt e:

„e)

määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 32c lõike 2 kohaselt riskihindamise käigus peetud konsultatsioonide tulemused.“

7)

I ja II lisa asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

8)

III lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 27. märtsist 2021 ning alates sellest kuupäevast komisjonile esitatud teadete ja taotluste suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 55).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1381, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 231, 6.9.2019, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


LISA

Määruse (EL) 2017/2468 I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

MÄÄRUSE (EL) 2015/2283 ARTIKLI 14 KOHASE TEATISE KAASKIRJA VORM KOLMANDAST RIIGIST PÄRIT TRADITSIOONILISE TOIDU JAOKS

EUROOPA KOMISJON

Peadirektoraat

Direktoraat

Üksus

Kuupäev: …

Teema: kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu teatis vastavalt määrusele (EL) 2015/2283

(Palun valige vastav märkeruut)

Uue traditsioonilise toidu lubamise teatis.

Juba loa saanud traditsioonilise toidu kasutustingimuste lisamise, väljajätmise või muutmise teatis. Palun esitage viide kõnealusele teatisele.

Juba loa saanud traditsioonilise toidu spetsifikatsiooni lisamise, väljajätmise või muutmise teatis. Palun esitage viide kõnealusele teatisele.

Juba loa saanud traditsioonilise toidu täiendavate märgistamisnõuete lisamise, väljajätmise või muutmise teatis. Palun esitage viide kõnealusele teatisele.

Juba loa saanud traditsioonilise toidu turustamisjärgse seire nõuete lisamise, väljajätmise või muutmise teatis. Palun esitage viide kõnealusele teatisele.

Taotleja(d) või tema/nende esindaja(d) liidus

(nimi/nimed, aadress(id), …)

esitab/esitavad käesoleva teatise liidu uuendtoitude loetelu ajakohastamiseks.

Traditsioonilise toidu identifitseerimisandmed:

Konfidentsiaalsus. Kui see on asjakohane, teatage, kas taotlus sisaldab konfidentsiaalseid andmeid vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 23.

Jah

Ei

Toidugrupid, kasutustingimused ja märgistamisnõuded

Toidugrupp

Kasutamise eritingimused

Täiendav märgistamise erinõue

 

 

 

 

 

Lugupidamisega

Allkiri …

Lisad:

Täielik tehniline toimik

Toimiku kokkuvõte (mittekonfidentsiaalne)

Toimiku selliste osade loetelu, mille puhul taotletakse konfidentsiaalsena käsitamist, koos kontrollitava põhjendusega, milles näidatakse, kuidas sellise teabe avalikustamine võiks taotleja huve olulisel määral kahjustada

Taotleja(te) haldusandmete koopia

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 32b kohaste uuringute ja uuringutest teatamisega seotud kogu teabe loetelu

2)

II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

MÄÄRUSE (EL) 2015/2283 ARTIKLI 16 KOHASE TAOTLUSE KAASKIRJA VORM KOLMANDAST RIIGIST PÄRIT TRADITSIOONILISE TOIDU LUBAMISE JAOKS

EUROOPA KOMISJON

Peadirektoraat

Direktoraat

Üksus

Kuupäev: …

Teema: kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu lubamise taotlus vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 16

Taotleja(d) või tema/nende esindaja(d) Euroopa Liidus

(nimi/nimed, aadress(id), …)

esitab/esitavad käesoleva taotluse liidu uuendtoitude loetelu ajakohastamiseks.

Traditsioonilise toidu identifitseerimisandmed:

Konfidentsiaalsus. Kui see on asjakohane, teatage, kas taotlus sisaldab konfidentsiaalseid andmeid vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 23.

Jah

Ei

Toidugrupid, kasutustingimused ja märgistamisnõuded

Toidugrupp

Kasutamise eritingimused

Täiendav märgistamise erinõue

 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega

Allkiri …

Lisad:

Täielik taotlus

Taotluse kokkuvõte (mittekonfidentsiaalne)

Taotluse selliste osade loetelu, mille puhul taotletakse konfidentsiaalsena käsitamist, koos kontrollitava põhjendusega, milles näidatakse, kuidas sellise teabe avalikustamine võiks taotleja huve olulisel määral kahjustada

Ohutusega seoses esitatud nõuetekohaselt põhjendatud vastuväidete dokumenteeritud andmed

Taotleja(te) haldusandmete koopia

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 32b kohaste uuringute ja uuringutest teatamisega seotud kogu teabe loetelu


Top

avalikgif