ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1822, 2. detsember 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 
Euroopa Komisjon 02.12.2020 määrus number 1822; jõustumiskuupäev 23.12.2020

redaktsioon 23.12.2020

3.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 406/39


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1822,

2. detsember 2020,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrust (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2015/2283 on sätestatud, et liidus võib turule lasta ainult loa saanud ja liidu loetellu kantud uuendtoitu.

(2)

Vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artiklile 8 võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, (2) millega kehtestatakse liidus lubatud uuendtoitude loetelu.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/760 (3) lubati vastavalt määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule Yarrowia lipolytica pärmseente biomass kasutamiseks toidulisandites, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ, (4) välja arvatud imikute ja väikelaste toidulisandid.

(4)

22. augustil 2018 esitas äriühing Skotan S.A. (edaspidi „taotleja“) komisjonile määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõike 1 kohase taotluse lasta uuendtoiduna liidu turule kroomiga rikastatud Yarrowia lipolytica pärmseente biomass. Taotleja soovis kasutada kroomiga rikastatud Yarrowia lipolytica pärmseente biomassi uuendtoiduna toidulisandites, välja arvatud imikutele ja väikelastele ettenähtud toidulisandid. Taotleja kavandatud maksimaalne kasutuskogus on 3–9aastaste laste puhul 2 g päevas ning noorukite ja täiskasvanute puhul 4 g päevas.

(5)

Vastavalt määruse (EL) 2015/2283 artikli 10 lõikele 3 konsulteeris komisjon Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi „toiduohutusamet“) 18. veebruaril 2019 ja palus esitada teadusliku arvamuse kroomi sisaldava Yarrowia lipolytica pärmseente biomassi kui uuendtoidu hindamise põhjal.

(6)

Toiduohutusamet võttis 23. jaanuaril 2020 vastu teadusliku arvamuse „Safety of chromium-enriched biomass of Yarrowia lipolytica as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (5) (Kroomiga rikastatud Yarrowia lipolytica pärmseente biomassi ohutus uuendtoiduna määruse (EL) 2015/2283 kohaselt). Arvamus on kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 11 nõuetega.

(7)

Toiduohutusamet jõudis oma arvamuses järeldusele, et kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass on kavandatud kasutusviiside ja -koguste korral ohutu, kui seda kasutatakse toidulisandites, mis on ette nähtud üldelanikkonnale vanuses üle kolme aasta.

(8)

Toiduohutusameti arvamuses on esitatud piisavalt tõendeid selle kohta, et kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass on kavandatud kasutustingimuste korral kooskõlas määruse (EL) 2015/2283 artikli 12 lõikega 1.

(9)

Määrust (EL) 2017/2470 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas kirjeldatud kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass lisatakse liidus lubatud uuendtoitude loetellu, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2017/2470.

2.   Lõikes 1 osutatud kanne liidu loetelus hõlmab lisas esitatud kasutustingimusi ja märgistamisnõudeid.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 327, 11.12.2015, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72).

(3)  Komisjoni 13. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/760, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta uuendtoiduna turule Yarrowia lipolytica pärmseente biomass ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (ELT L 125, 14.5.2019, lk 13).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51).

(5)  EFSA Journal 2020; 18(3):6005.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2017/2470 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabelisse 1 („Lubatud uuendtoidud“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Uuendtoidu kasutamise tingimused

Täiendavad märgistuse erinõuded

Muud nõuded

„Kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass

Määratud toidugrupp

Piirnorm

Uuendtoidu nimetus seda sisaldava toiduaine märgistusel on „Kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass“.

Kroomi sisaldavat Yarrowia lipolytica pärmseente biomassi sisaldavate toidulisandite märgistusel peab olema märge, et toidulisandeid ei tohi tarbida imikud ja väikelapsed (alla 3-aastased lapsed)/3–9-aastased lapsed (*1).

 

Toidulisandid, nagu on määratletud direktiivis 2002/46/EÜ, välja arvatud imikute ja väikelaste toidulisandid

2 g päevas 3–9-aastaste laste puhul, mis on 46 μg kroomi päevas

4 g päevas vanemate kui 10-aastaste laste, noorukite ja täiskasvanute puhul, mis on 92 μg kroomi päevas

2)

Tabelisse 2 („Spetsifikatsioonid“) lisatakse järgmine kanne:

Lubatud uuendtoit

Spetsifikatsioon

„Kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente biomass

Kirjeldus/määratlus:

Uuendtoit on kroomi sisaldav Yarrowia lipolytica pärmseente kuivatatud ja kuumtöödeldud biomass.

Uuendtoit saadakse fermentatsioonil kroomkloriidi juuresolekul, millele järgneb mitu puhastusetappi ning pärmi kuumutamine, millega tagatakse Yarrowia lipolytica eluvõimeliste rakkude puudumine uuendtoidus.

Omadused/koostis:

 

Kroomi üldsisaldus: 18–23 μg/g

 

Kroom(VI): < 10 μg/kg (st avastamispiir)

 

Valgud: 40–50 g/100 g

 

Kiudainesisaldus: 24–32 g/100 g

 

Suhkrud: < 2 g/100 g

 

Rasvad: 6–12 g/100 g

 

Tuha üldsisaldus: ≤ 15 %

 

Vesi: ≤ 5 %

 

Kuivaine: ≥ 95 %

Raskmetallid:

 

Plii: ≤ 3,0 mg/kg

 

Kaadmium: ≤ 1,0 mg/kg

 

Elavhõbe: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid:

 

Aeroobsete mikroobide üldarv: ≤ 5 × 103 CFU/g

 

Pärm- ja hallitusseente üldarv: ≤ 102 CFU/g

 

Elujõulised Yarrowia lipolytica rakud (*2): < 10 CFU/g (st avastamispiir)

 

Koliformsed bakterid: ≤ 10 CFU/g

 

Salmonella spp.: 25 g ei leidu

 

CFU: kolooniat moodustav ühik


(*1)  Olenevalt vanuserühmast, kellele toidulisand on ette nähtud.“

(*2)  Kohaldatav kõikides etappides pärast kuumtöötlemist, et tagada eluvõimeliste Yarrowia lipolytica rakkude puudumine, seda tuleb esmalt analüüsida kohe pärast kuumtöötlemist. Tuleb võtta meetmeid, et vältida ristsaastumist Yarrowia lipolytica elujõuliste rakkudega uuendtoidu pakendamise ja/või ladustamise ajal.“


Top

avalikgif