ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni määrus (EL) 2020/1819, 2. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses lõheasendajates värvainete kasutamisega 
Euroopa Komisjon 02.12.2020 määrus number 1819; jõustumiskuupäev 23.12.2020

redaktsioon 23.12.2020

3.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 406/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1819,

2. detsember 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses lõheasendajates värvainete kasutamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest ja kõnealuste lisaainete kasutustingimused.

(2)

Kõnealust loetelu võib komisjoni algatusel või pärast taotluse esitamist ajakohastada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (2) artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisale, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 232/2012, (3) on toiduvärve päikeseloojangukollane FCF/punakaskollane S (E 110) ning erkpunane 4R, košenillpunane A (E 124) praegu lubatud kasutada toidu lisaainetena toidugrupis 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“ (mõlemal juhul kuni 200 mg/kg) üksnes lõheasendajates, mis põhinevad mintail (Theragra chalcogramma) ja põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens). 15. juulil 2014 ja 23. septembril 2009 esitas toiduohutusamet arvamused, milles kehtestati päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) (4) aktsepteeritavaks päevadoosiks 4 mg kehamassi kg kohta ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) (5) aktsepteeritavaks päevadoosiks 0,7 mg kehamassi kg kohta. Toiduohutusamet jõudis oma 15. juuli 2014. aasta ja 21. aprilli 2015. aasta arvamustes (6) järeldusele, et ühegi kõnealuste lisaainetega kokkupuudet käsitleva hinnangu kohaselt ei ületata ühegi elanikkonnarühma puhul nende lisaainete aktsepteeritavat päevadoosi.

(4)

4. veebruaril 2019 esitati taotlus toidugrupis 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“ kasutatavate päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutustingimuste muutmiseks, et lubada nende ainete kasutamist atlandi heeringal (Clupea harengus) põhinevates lõheasendajates. Taotlusega soovitakse kehtivat piirnormi 200 mg/kg, kuid selgitatakse, et tegelik kasutuskogus on palju madalam, jäädes vahemikku üks kuni kaks kümnendikku mõlema aine piirnormist. Taotlus tehti vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 liikmesriikidele kättesaadavaks.

(5)

Päikeseloojangukollane FCF/punakaskollane S (E 110) ja erkpunane 4R, košenillpunane A (E 124) annavad värvainetena soovitud stabiilse varjundi, parandavad organoleptilisi omadusi ja muudavad atlandi heeringal (Clupea harengus) põhinevad lõheasendajad visuaalselt atraktiivsemaks.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon selleks, et ajakohastada määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud toidu lisaaineid käsitlevat liidu loetelu, küsima Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) arvamust, välja arvatud juhul, kui kõnealune ajakohastamine ei mõjuta inimeste tervist.

(7)

Päikeseloojangukollast FCF/punakaskollast S (E 110) ja erkpunast 4R, košenillpunast A (E 124) lubatakse kasutada mitmesugustes toiduainetes. Toiduohutusameti uusimad hindamised, milles käsitletakse ainega kokkupuudet ja millele on osutatud põhjenduses 3, kinnitasid, et üldine kokkupuude on vastavast aktsepteeritavast päevadoosist tunduvalt väiksem isegi kõige konservatiivsemate regulatiivsete piirnormide puhul. Kõnealused kokkupuute hindamised hõlmasid lubatud kasutust mintail (Theragra chalcogramma) ja põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) põhinevates lõheasendajates. Kuna atlandi heeringal (Clupea harengus) põhinevad lõheasendajad on ette nähtud mintail (Theragra chalcogramma) ja põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) põhinevate lõheasendajate alternatiivina, ei tohiks lõheasendajate tarbimine tarbijate seas oluliselt muutuda. Lisaks on päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutuskogused, mis on vajalikud atlandi heeringal (Clupea harengus) põhinevate lõheasendajate puhul soovitud tulemuse saavutamiseks, oluliselt väiksemad kui lubatud piirnormid. Seetõttu ei eeldata, et kavandatud kasutusviisil oleks märkimisväärne mõju tarbijate üldisele kokkupuutele kõnealuste toidu lisaainetega, mistõttu selline kokkupuude peaks jääma allapoole aktsepteeritavat päevadoosi.

(8)

Toidugrupis 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“ II rühma, III rühma ja lükopeeni (E 160d) käsitlevates kannetes viidatakse praegu ainult lõheasendajatele. Selguse ja õiguskindluse tagamiseks selle mõiste puhul tuleks asjaomaste kannete sõnastust muuta, et näidata, et lubatud kasutus hõlmab mintail (Theragra chalcogramma), põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) või atlandi heeringal (Clupea harengus) põhinevaid lõheasendajaid.

(9)

Seepärast on asjakohane muuta määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osas esitatud toidugruppi 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“, et lubada päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutamist atlandi heeringal (Clupea harengus) põhinevates lõheasendajates ning loetleda II rühma, III rühma ja lükopeeni (E 160d) käsitlevates kannetes kalaliigid, millel lõheasendajad võivad põhineda.

(10)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1).

(3)  Komisjoni 16. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 232/2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa kinoliinkollase (E 104), päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutustingimuste ja -tasemete osas (ELT L 78, 17.3.2012, lk 1).

(4)  EFSA Journal 2014;12(7):3765.

(5)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(6)  EFSA Journal 2015;13(4):4073.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osa muudetakse seoses toidugrupiga 09.2 „Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“ järgmiselt:

1)

II ja III rühma käsitlevad kanded asendatakse järgmisega:

 

„II rühm

Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada vajalikus koguses (quantum satis)

quantum satis

 

Ainult surimi ja sarnased tooted ning lõheasendajad, mis põhinevad mintail (Theragra chalcogramma), põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) ja atlandi heeringal (Clupea harengus)

 

III rühm

Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii üksikaine kui ka segu kohta

500

(84)

Ainult surimi ja sarnased tooted ning lõheasendajad, mis põhinevad mintail (Theragra chalcogramma), põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) ja atlandi heeringal (Clupea harengus)“

2)

päikeseloojangukollast FCF/punakaskollast S (E 110) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 110

Päikeseloojangukollane FCF/punakaskollane S

200

(63)

Ainult lõheasendajates, mis põhinevad mintail (Theragra chalcogramma), põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) ja atlandi heeringal (Clupea harengus)“

3)

erkpunast 4R, košenillpunast A (E 124) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 124

Erkpunane 4R, košenillpunane A

200

(63)

Ainult lõheasendajates, mis põhinevad mintail (Theragra chalcogramma), põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) ja atlandi heeringal (Clupea harengus)“

4)

esimene lükopeeni (E 160d) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 160d

Lükopeen

10

 

Ainult lõheasendajates, mis põhinevad mintail (Theragra chalcogramma), põhjaatlandi süsikal (Pollachius virens) ja atlandi heeringal (Clupea harengus)“


Top

avalikgif