ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1812, 1. detsember 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 kohase veebipõhise andmevahetuse ja ELi tüübikinnitustest teatamise eeskirjad
Euroopa Komisjon 01.12.2020 määrus number 1812; jõustumiskuupäev 22.12.2020

redaktsioon 22.12.2020

2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 404/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1812,

1. detsember 2020,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 kohase veebipõhise andmevahetuse ja ELi tüübikinnitustest teatamise eeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 (1) ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ, eriti selle artikli 12 lõike 4 teist lõiku ja artikli 27 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2018/858 artikli 12 lõike 4 kohaselt peavad liikmesriigid kasutama ühist turvalist elektroonilist teabevahetussüsteemi, et teha 1. septembriks 2022 üldsusele kättesaadavaks loetelu ELi tüübikinnitustest, mis nad on sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele andnud, mida nad on muutnud, mille nad on andmata jätnud või tühistanud, ning loetelu tehnilistest teenistustest, kes on teinud katseid vastavate ELi tüübikinnituste jaoks.

(2)

Määruse (EL) 2018/858 artikli 27 kohaselt peavad tüübikinnitusasutused kasutama sama süsteemi, et teha teatavad ELi tüübikinnitusega seotud dokumendid kättesaadavaks teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele, turujärelevalveasutustele ja komisjonile ning teatada teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile ELi tüübikinnituse andmata jätmisest või tühistamisest, sealhulgas selle põhjustest.

(3)

Euroopa tüübikinnitusandmete vahetamise süsteem (ETAES) on tarkvararakendus, mis on kättesaadav interneti kaudu ja mille on välja töötanud liikmesriigid, et aidata ELi tüübikinnitusasutusi liidu õigusaktides sätestatud teabevahetusnõuete praktilisel rakendamisel, luues keskse sidemehhanismi, et hõlbustada ELi tüübikinnitustunnistuse ja selle lisade koopiate piiriülest vahetamist. Sarnane süsteem – tüübikinnitusdokumentide vahetamise andmebaas ja infosüsteem – on loodud ka ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all. Seepärast on asjakohane määrata ETAES määruse (EL) 2018/858 artikli 27 lõikes 3 osutatud ühiseks turvaliseks elektrooniliseks teabevahetussüsteemiks.

(4)

Konfidentsiaalsete andmete säilitamiseks tuleks sätestada ETAESile juurdepääsu ja turvaliste andmevahetusprotokollide kasutamise nõuded.

(5)

Selleks et muuta ETAES otsingut võimaldavaks veebipõhiseks andmebaasiks, tuleks sätestada nõuded määruse (EL) 2018/858 artikli 27 lõikes 1 osutatud ELi tüübikinnitusdokumentide üleslaadimiseks.

(6)

Selleks et erinevad juurdepääsuõigused ETAESile paremini kindlaks määrata, peaksid tüübikinnitusasutused määruse (EL) 2018/858 artikli 27 lõikes 1 osutatud dokumendid ETAESi üles laadima eraldi vastavalt nende laadile või staatusele.

(7)

Võttes arvesse, et ETAES on oma praeguses versioonis liikmesriikidevahelise halduskoostöö kommunikatsioonivahend, mis ei ole üldsusele avatud, on vaja ühtlustada määruse (EL) 2018/858 artikli 12 lõikes 4 osutatud loetelude vorming ja sisu, et tagada asjaomase teabe üldsusele kättesaadavaks tegemine.

(8)

Määruse (EL) 2018/858 artikli 12 lõike 4 teises lõigus ja artikli 27 lõikes 3 sätestatud volitustes on esitatud kohustus sätestada nõuded ühise turvalise süsteemi kasutamiseks, milles vahetatakse teavet mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike ELi tüübikinnituste kohta. Kuna need volitused on oma reguleerimiseseme poolest omavahel tihedalt seotud, tuleks need käesolevas määruses koondada.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas mootorsõidukite tehnilise komitee (TCMV) arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühine turvaline elektrooniline teabevahetussüsteem

Määruse (EL) 2018/858 artikli 27 lõikes 3 osutatud ühise turvalise elektroonilise teabevahetussüsteemina kasutatakse Euroopa tüübikinnitusandmete vahetamise süsteemi (ETAES).

Artikkel 2

Turvameetmed

Loata juurdepääsu vältimiseks rakendatakse ETAESis järgmisi turvameetmeid:

a)

ETAESi kliendi ja ETAESi serveri vahelise suhtluse krüpteerimine, kasutades turvasoklikihi (Secure Sockets Layer) sertifikaadiga https-protokolli;

b)

veebiturvalisus, mis takistab ründajatel süstida veebisaidile (veebisaitidele) kliendipoolseid skripte ja kasutada mitut kihti, et meelitada kasutaja klikkima nuppu või linki, mis viib teisele veebilehele;

c)

detailvolitustega juurdepääsukontrolli süsteem, mis võimaldab anda volitatud isikutele lugemis- ja kirjutamispääsu lube.

Artikkel 3

Tüübikinnitusteabe vahetamise kord

1.   Kui tüübikinnitusasutus teatab ametiasutustele ELi tüübikinnituste andmisest, muutmisest, andmata jätmisest või tühistamisest vastavalt määruse (EL) 2018/858 artikli 27 lõigetele 1 ja 2, teeb tüübikinnitusasutus ETAESi kande vähemalt järgmiste andmetega:

a)

ELi tüübikinnitustunnistuse väljastanud liikmesriigi tunnusnumber vastavalt komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/683 (2) IV lisa punktile 2.1;

b)

ELi tüübikinnitustunnistuse number (3);

c)

ELi tüübikinnitustunnistuse andmise kuupäev

d)

vajaduse korral (4) katsete eest vastutava tehnilise teenistuse nimi;

e)

tootja nimi;

f)

sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastavalt andmetele, mille tootja on tüübikinnitustunnistusel esitanud;

g)

sõidukikategooria vastavalt määruse (EL) 2018/858 artiklile 4, kui see on asjakohane;

h)

eeskiri, mida kohaldatakse ELi tüübikinnituse saanud terviksõiduki, süsteemi, eraldi seadmestiku või osa suhtes;

i)

ELi tüübikinnituse olek: „granted“ (antud), „amended“ (muudetud), „refused“ (andmata jäetud) või „withdrawn“ (tühistatud);

j)

viide sellele, kas ELi tüübikinnitus käib sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta.

2.   Lõikes 1 osutatud juhtudel laadib tüübikinnitusasutus süsteemi ETAES eraldi üles ka järgmised dokumendid elektroonilisi otsinguid võimaldavas vormis:

a)

ELi tüübikinnitustunnistuse koopia märkega „CERT“, millele järgneb ELi tüübikinnitustunnistuse number (5) (6);

b)

määruse (EL) 2018/858 artikli 28 lõike 1 punktides a, c ja d osutatud ELi tüübikinnitustunnistusele lisatavad teabeelemendid märkega „IF“, millele järgneb ELi tüübikinnitustunnistuse number (7);

c)

määruse (EL) 2018/858 artikli 28 lõike 1 punktis b osutatud katsearuanne ja/või katsetulemuste leht märkega „TR“, millele järgneb ELi tüübikinnitustunnistuse number (8);

d)

kõik muud kui punktides a, b ja c nimetatud dokumendid märkega „OTHER“, millele järgneb ELi tüübikinnitustunnistuse number (9).

3.   Kui käesoleva artikli lõikes 2 osutatud üleslaadimiseks on vaja lisada mitu dokumenti, tuleb käesoleva artikli lõike 2 punktis b, c või d sätestatud märke järele lisada täiendav järjenumber alates numbrist 1 (10).

4.   Kui dokumente muudetakse määruse (EL) 2018/858 artikli 34 kohaselt, järgneb käesoleva artikli lõike 2 punktides a, b, c ja d sätestatud märgetele märge Rev. ja kahekohaline järjenumber alustades numbrist 01 (11).

Artikkel 4

ELi tüübikinnituste loetelu

1.   Kui liikmesriigid teevad määruse (EL) 2018/858 artikli 12 lõikes 4 osutatud ELi tüübikinnituste ja tehniliste teenistuste loetelud üldsusele ETAESi kaudu kättesaadavaks, teevad nad seda standardses otsinguvormingus. Liikmesriigid ajakohastavad neid loetelusid.

2.   Lõikes 1 osutatud loetellu (loeteludesse) lisatakse järgmine teave:

a)

ELi tüübikinnitustunnistuse väljastanud liikmesriigi tunnusnumber vastavalt rakendusmäärus (EL) 2020/683 IV lisa punktile 2.1;

b)

ELi tüübikinnitustunnistuse number;

c)

ELi tüübikinnituse olek: „granted“ (antud), „amended“ (muudetud), „refused“ (andmata jäetud) või „withdrawn“ (tühistatud);

d)

vajaduse korral katsete eest vastutava tehnilise teenistuse nimi;

e)

ELi tüübikinnitustunnistuse andmise kuupäev.

3.   Määruse (EL) 2018/858 artikli 12 lõikes 4 osutatud ELi tüübikinnituste ja tehniliste teenistuste loetelu võib avaldada komisjoni veebisaidil.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 151, 14.6.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 15. aprilli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/683, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/858 seoses mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve suhtes kohaldatavate haldusnõuetega (ELT L 163, 26.5.2020, lk 1).

(3)  Kui ELi tüübikinnitus on andmata jäetud ja tüübikinnitusasutus ei ole ELi tüübikinnitustunnistuse numbrit reserveerinud, kasutab tüübikinnitusasutus ETAESi vahekaarti NEWS, et anda teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele teada tüübikinnituse andmata jätmisest.

(4)  Astmelise tüübikinnituse puhul, mille käigus tüübikinnitusasutus kogub kokku kõik ELi või ÜRO tüübikinnitustunnistused ja muudab lõplikku terviksõiduki tüübikinnitustunnistust, märgib tüübikinnitusasutus „ei kohaldata“.

(5)  Näide: „CERT e1*2018/858*00001*00“.

(6)  Kui ELi tüübikinnitus on andmata jäetud ja tüübikinnitusasutus ei ole ELi tüübikinnitustunnistuse numbrit reserveerinud, kasutab tüübikinnitusasutus ETAESi vahekaarti NEWS, et anda teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele teada tüübikinnituse andmata jätmisest.

(7)  Näide: „IF e4*2018/858*00004*02“.

(8)  Näide: „TR e24*2018/858*00001*00“.

(9)  Näide: „OTHER e1*2018/858*00001*00“.

(10)  Näide: „IF1 e9*2018/858*00001*00“, „IF2 e9*2018/858*00001*00“, jne.

(11)  Näide: „CERT e5*2018/858*00001*00 Rev.01“.


Top

avalikgif