ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1811, 1. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 seoses Põhja-Iirimaa ettevõtjate identifitseerimisega
Euroopa Komisjon 01.12.2020 määrus number 1811; jõustumiskuupäev 01.01.2020

redaktsioon 01.01.2020

2.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 404/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1811,

1. detsember 2020,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 seoses Põhja-Iirimaa ettevõtjate identifitseerimisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113 koostoimes Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (1) artikliga 131,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, (2) eriti selle artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik astus Euroopa Liidust välja 31. jaanuaril 2020 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) alusel.

(2)

Väljaastumislepingu artikliga 126 on ette nähtud üleminekuperiood, mis lõpeb 31. detsembril 2020. Kuni selle kuupäevani kohaldatakse liidu õigust täies ulatuses Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

(3)

Pärast üleminekuperioodi lõppu Ühendkuningriigi suhtes enam liidu aktsiisialaseid õigusnorme ei kohaldata. Vastavalt väljaastumislepingu osaks oleva Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artiklile 8 kohaldatakse pärast üleminekuperioodi lõppu Põhja-Iirimaal kaupade suhtes siiski jätkuvalt liidu aktsiisialaseid õigusnorme, (3) et vältida ranget piirikontrolli Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

(4)

Vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 389/2012 (4) artiklile 19 peab iga liikmesriik elektroonilist andmebaasi, mis sisaldab ettevõtjate (volitatud laopidajad, registreeritud kaubasaajad ja registreeritud kaubasaatjad) registrit direktiivi 2008/118/EÜ artikli 4 tähenduses. Seoses kahetähelise riigikoodiga reguleerib komisjoni määruse (EL) nr 612/2013 (5) artikkel 1 kaupleja identifitseerimisnumbri struktuuri, näidates, et aktsiisimaksukohustuslase registreerimisnumber koosneb kahest väljast. Esimene on selle liikmesriigi tähtkood, kus ettevõtja või maksuladu on registreeritud. See kood on võetud komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 (6) II lisa koodide loetelust nr 3. Lisaks on menetlused arvutipõhised ja neid toetavad üleeuroopalised IT-süsteemid, mida nimetatakse aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemiks (EMCS) ning aktsiisiettevõtjate registreerimiseks mõeldud aktsiisiandmete vahetamise süsteemiks (SEED).

(5)

Aktsiisikauba liikumist liidu ja Põhja-Iirimaa vahel käsitletakse liidusisese liikumisena. Sellest tulenevalt peavad Põhja-Iirimaal asuvad ettevõtjad, kes kavatsevad aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupa liikmesriikidesse ja liikmesriikidest vedada, olema SEEDis registreeritud ja loa saanud ning kasutama liidu aktsiisimenetlusi ja EMCSi. Liikmesriigi koodid ja riigikoodid on sätestatud määruses (EÜ) nr 684/2009 viitega ISO Alpha 2 koodile (ISO 3166). Kui Ühendkuningriigi ettevõtjad kasutavad koodi „GB“, siis Põhja-Iirimaal ei ole selle süsteemi raames eraldi koodi. Kuna ISO näeb ette võimaluse kasutada X-koode territooriumidel, millel ei ole konkreetset koodi, siis komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/1470 (7) vastavusse viimiseks on asjakohane kasutada koodi „XI“, et eristada Põhja-Iirimaa ettevõtjaid, kes tegelevad aktsiisikaupade liikumisega.

(6)

Määrust (EÜ) nr 684/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 684/2009 muudetakse järgmiselt.

a)

I lisa tabeli 1 punkti 17.2 lahtri c veeru F kanne asendatakse järgmisega:

„Märkida muu riigikood kui üks liikmesriikide riigikoodidest.“

b)

II lisa muudetakse järgmiselt.

i)

Koodide loetelu nr 3 asendatakse järgmisega:

„3.   RIIKIDE KOODID

Peavad olema identsed koodidega, mis on kehtestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/1470 (*1) I lisas esitatud riikide ja territooriumite nomenklatuuriga rahvusvahelise kaubavahetuse Euroopa statistika jaoks, välja arvatud:

Kreeka puhul, kus kasutatakse tähise GR asemel tähist EL.

(*1)  Komisjoni 12. oktoobri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1470, mis käsitleb riikide ja territooriumide nomenklatuuri Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistika jaoks ja geograafilist jaotust muu ettevõtlusstatistika jaoks (ELT L 334, 13.10.2020, lk 2).“"

ii)

Koodide loetelu nr 4 jäetakse välja.

iii)

Koodide loetelu nr 5 asendatakse järgmisega:

„5.   TOLLIASUTUSE VIITENUMBER (COR)

Tolliasutuse viitenumber koosneb liikmesriigi koodist, millele järgneb 6-kohaline tähtnumbriline riiklik number, nt IT0830AB.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(2)  ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.

(3)  Tingimusel, et Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artiklis 18 osutatud demokraatlik nõusolek artikli 8 kohaldamise jätkamiseks on olemas.

(4)  Nõukogu 2. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004 (ELT L 121, 8.5.2012, lk 1).

(5)  Komisjoni 25. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 612/2013 milles käsitletakse ettevõtjate ja maksuladude registri haldamist ning sellega seotud statistikat ja aruandlust vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas (ELT L 173, 26.6.2013, lk 9).

(6)  Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009 millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).

(7)  Komisjoni 12. oktoobri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1470, mis käsitleb riikide ja territooriumide nomenklatuuri Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse statistika jaoks ja geograafilist jaotust muu ettevõtlusstatistika jaoks (ELT L 334, 13.10.2020, lk 2).


Top

avalikgif