ID-kaart

Lihtotsing

Siseministri määruste muutmine seoses rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamisega
Siseminister 30.11.2020 määrus number 40; jõustumiskuupäev 01.01.2021

redaktsioon 01.01.2021 [RT I, 02.12.2020, 1]

Siseministri määruste muutmine seoses rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamisega

Vastu võetud 30.11.2020 nr 40

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 50 lõike 4 ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 21 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" muutmine

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" § 162 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Siseministri 27. novembri 2017. aasta määruse nr 42 "Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend" kehtetuks tunnistamine

Siseministri 27. novembri 2017. aasta määrus nr 42 "Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. aastal.

Alar Laneman
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

avalikgif