ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1808, 30. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1698 teatavate lapsehooldustarbeid, lastemööblit, statsionaarset treenimisvarustust ja sigarettide süütamisvõimet käsitlevate Euroopa standardite osas 
Euroopa Komisjon 30.11.2020 otsus number 1808; jõustumiskuupäev 01.12.2020

redaktsioon 01.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/140


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1808,

30. november 2020,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1698 teatavate lapsehooldustarbeid, lastemööblit, statsionaarset treenimisvarustust ja sigarettide süütamisvõimet käsitlevate Euroopa standardite osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 2 teise lõigu kohaselt tuleb toode lugeda asjakohaste riiklike standarditega reguleeritavate ohtude ja ohukategooriate osas ohutuks, kui ta vastab vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, millega on üle võetud Euroopa standardid, mille viitenumbrid on komisjon avaldanud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 4.

(2)

25. märtsil 2008 võttis komisjon vastu otsuse 2008/264/EÜ (2) tuleohutusnõuete kohta, millele peavad vastama sigarette käsitlevad Euroopa standardid.

(3)

Komisjon esitas 27. juuni 2008. aasta kirjas M/425 Euroopa Standardikomiteele taotluse valmistada ette sigarettide tuleohutusnõudeid käsitlevad Euroopa standardid. Selle taotluse alusel võttis Euroopa Standardikomitee vastu standardi EN ISO 12863:2010 „Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks“ ja selle standardi muudatuse - EN ISO 12863:2010/A1:2016. Viide standardile ja selle muudatus avaldati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/1698 (3). Standardi EN ISO 12863:2010 (muudetud standardiga EN ISO 12863:2010/A1:2016) nõuetekohase ja järjepideva kohaldamise tagamiseks ning tehniliste paranduste tegemiseks võttis Euroopa Standardikomitee vastu paranduse EN ISO 12863:2010/AC:2011. Standard EN ISO 12863:2010, mida on muudetud standardiga EN ISO 12863:2010/A1:2016 ja parandatud standardiga EN ISO 12863:2010/AC:2011, vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Seepärast on asjakohane avaldada viide parandusele EN ISO 12863:2010/AC:2011 Euroopa Liidu Teatajas koos viitega standardile EN ISO 12863:2010 ja selle muudatusele EN ISO 12863:2010/A1:2016.

(4)

Komisjon võttis 2. juuli 2010 vastu otsuse 2010/376/EL (4) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama teatavad laste magamiskeskkonna tooteid käsitlevad Euroopa standardid.

(5)

Komisjon esitas 20. oktoobri 2011. aasta kirjas M/497 Euroopa Standardikomiteele taotluse koostada Euroopa standardid lapsehooldustarvetele, millest tekib magamiskeskkonnaga seotud ohte (klaster 2). Sellisteks tarveteks on eelkõige lastehällides kasutatavad madratsid, pehmendused, ripphällid, lastetekid ja magamiskotid.

(6)

Euroopa Standardikomitee võttis taotluse M/497 alusel vastu standardi EN 16890:2017 „Lastemööbel. Hällide ja võrevoodite madratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“. Standard EN 16890:2017 vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Komisjon võttis 6. jaanuaril 2010 vastu otsuse 2010/9/EL (5) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama imikute ning väikelaste vannitoole, vannitamise abivahendeid, vanne ja vannijalgu käsitlevad Euroopa standardid.

(8)

Komisjon esitas 3. mai 2010. aasta kirjas M/464 Euroopa Standardikomiteele taotluse koostada Euroopa standardid, mis käsitlevad lapsehooldustarvete, eelkõige vannitoolide, vannitamise abivahendite, vannide ja vannijalgade ohutusega seotud peamisi uppumisohte (klaster 1).

(9)

Euroopa Standardikomitee võttis taotluse M/464 alusel vastu standardi EN 17022:2018 „Lapsehooldustarbed. Vannitamise abivahendid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“. Standard EN 17022:2018 vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(10)

Euroopa Standardikomitee võttis taotluse M/464 alusel vastu standardi EN 17072:2018 „Lapsehooldustarbed. Vannid, vannide tugialused ja mitte-iseseisvad vannitamise abivahendid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“. Standard EN 17072:2018 vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(11)

Komisjon võttis 24. juuli 2011 vastu otsuse 2011/476/EL (6) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama statsionaarset treenimisvarustust käsitlevad Euroopa standardid.

(12)

Komisjon esitas 5. septembri 2012. aasta kirjas M/506 Euroopa Standardikomiteele taotluse koostada Euroopa standardid, milles käsitletakse statsionaarse treenimisvarustusega seotud põhiriske vastavalt ohutusnõuetele. Selle taotluse alusel võttis Euroopa Standardikomitee vastu standardi EN ISO 20957-9:2016 „Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad erinõuded ja katsemeetodid (ISO 20957-9:2016)“, mille viide avaldati rakendusotsusega (EL) 2019/1698.

(13)

Võttes arvesse uusi teadmisi, vaatas Euroopa Standardikomitee läbi standardi EN ISO 20957-9:2016. Selle tulemusena võeti vastu muudatus EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 „Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid – muudatus 1 (ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019)“. Standard EN ISO 20957-9:2016, mida on muudetud standardiga EN ISO 20957-9:2016/A1:2019, vastavad direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Seepärast tuleks viide muudatusele EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 avaldada Euroopa Liidu Teatajas koos viitega standardile EN ISO 20957-9:2016.

(14)

Viited direktiivi 2001/95/EÜ toetuseks vastu võetud Euroopa standarditele on avaldatud rakendusotsusega (EL) 2019/1698. Tagamaks direktiivi 2001/95/EÜ toetuseks koostatud Euroopa standardite viidete loetlemine ühes õigusaktis, tuleks asjakohased viited uutele standarditele, nende muudatustele ja parandustele lisada rakendusotsusesse (EL) 2019/1698.

(15)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/1698 vastavalt muuta.

(16)

Vastavus asjaomastele riiklikele standarditele, millega võetakse üle Euroopa standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, võimaldab lugeda toodet ohutuks riskide ja riskikategooriate osas, mida asjaomane riiklik standard hõlmab, alates Euroopa standardi viite avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval.

(17)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2019/1698 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  Komisjoni 25. märtsi 2008. aasta otsus 2008/264/EÜ tuleohutusnõuete kohta, millele peavad vastama sigarette käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 83, 26.3.2008, lk 35).

(3)  Komisjoni 9. oktoobri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1698 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) toetuseks koostatud Euroopa tootestandardite kohta (ELT L 259, 10.10.2019, lk 65).

(4)  Komisjoni 2. juuli 2010. aasta otsus 2010/376/EL ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama teatavad laste magamiskeskkonna tooteid käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 170, 6.7.2010, lk 39).

(5)  Komisjoni 6. jaanuari 2010. aasta otsus 2010/9/EL ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama imikute ning väikelaste vannitoole, vannitamise abivahendeid, vanne ja vannijalgu käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 3, 7.1.2010, lk 23).

(6)  Komisjoni 27. juuli 2011. aasta otsus 2011/476/EL ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama statsionaarset treenimisvarustust käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 196, 28.7.2011, lk 16).


LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1698 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

rida 37 asendatakse järgmisega:

37

EN ISO 12863:2010

Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/AC:2011

EN ISO 12863:2010/A1:2016“

2)

lisatakse read 52a, 52b ja 52c:

52a

EN 16890:2017

Lastemööbel. Hällide ja võrevoodite madratsid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

52b

EN 17022:2018

Lapsehooldustarbed. Vannitamise abivahendid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

52c

EN 17072:2018

Lapsehooldustarbed. Vannid, vannide tugialused ja mitte-iseseisvad vannitamise abivahendid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“

3)

rida 57 asendatakse järgmisega:

57

EN ISO 20957-9:2016

Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid (ISO 20957-9:2016)

EN ISO 20957-9:2016/A1:2019“


Top

avalikgif