ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1807, 27. november 2020, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8158 all)
Euroopa Komisjon 27.11.2020 otsus number 1807; jõustumiskuupäev
; rakendamise kuupäev 28.10.2020

redaktsioon

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/138


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1807,

27. november 2020,

milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist võimaldava Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 8158 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 55 lõike 1 kolmandat lõiku koostoimes Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (2) artikliga 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse amet (edaspidi „pädev asutus“) võttis 30. aprillil 2020 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 esimese lõiguga vastu otsuse lubada kuni 27. oktoobrini 2020 teha turul kättesaadavaks ja kasutada biotsiidi Biobor JF õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikroobse saastumise ennetamiseks ja kõrvaldamiseks (edaspidi „meede“). Pädev asutus teavitas meetmest ja selle võtmise põhjendustest komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi kõnealuse määruse artikli 55 lõike 1 teise lõigu kohaselt.

(2)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt oli meede vajalik rahvatervise kaitsmiseks. Õhusõidukite parkimisel ja hoiustamisel võib kütusesse sattuda vett. Sellises vees kasvavad mikrobioloogilist saastumist põhjustavad mikroorganismid, nagu bakterid, hallitus ja pärm, mis toituvad kütuse ja vee kokkupuutekohas kütuse süsivesinikest. Kui mikroorganismidel lastakse areneda, võib õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogiline saastumine põhjustada õhusõiduki mootori rikkeid ja ohustada õhusõiduki lennukõlblikkust, seades seega ohtu reisijate ja meeskonna ohutuse. COVID-19 pandeemia ja sellest tulenevad lennupiirangud tõid kaasa paljude õhusõidukite ajutise parkimise. Õhusõidukite seisma jätmine on mikrobioloogilist saastumist soodustav tegur.

(3)

Biotsiid Biobor JF sisaldab toimeaineid 2,2’-(1-metüültrimetüleendioksü)bis-(4-metüül-1,3,2-dioksaborinaan) (CASi number 2665-13-6) ja 2,2’-oksübis (4,4,6-trimetüül-1,3,2-dioksaborinaan) (CASi number 14697-50-8), mida kasutatakse määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides konservantidena toodete säilitamiseks. Kuna neid toimeaineid ei ole lisatud määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi, (3) milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist, siis tuleb neid hinnata ja need heaks kiita enne, kui neid sisaldavatele biotsiididele saab riigi või liidu tasandil loa anda.

(4)

20. augustil 2020 sai komisjon pädevalt asutuselt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kolmanda lõigu kohase põhjendatud taotluse meetme kehtivuse pikendamiseks. Põhjendatud taotlus põhines asjaolul, et õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogiline saastumine võib jätkuvalt ohustada lennutranspordi ohutust, ning väitel, et biotsiid Biobor JF on sellise mikrobioloogilise saastumise ohjamiseks hädavajalik.

(5)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt kõrvaldati 2020. aasta märtsis turult ainus alternatiivne biotsiid, mida lennuki- ja mootoritootjad soovitasid mikrobioloogilise saastumise vastaseks töötlemiseks, kuna pärast selle tootega töötlemist täheldati mootori töös tõsiseid kõrvalekaldeid.

(6)

Nagu pädev asutus on märkinud, on alternatiivne menetlus mikrobioloogilise saaste kõrvaldamiseks selle käsitsi eemaldamine kütusepaagi sees pärast õhusõiduki kütusepaagi tühjendamist. See ei pruugi alati olla võimalik, võttes arvesse täiendavaid hooldustöid, mida nõutakse õhusõiduki pikaajalisel parkimisel või hoiustamisel. Lisaks põhjustaks saastunud paakide käsitsi puhastamine töötajate kokkupuudet mürgiste gaasidega ja seetõttu tuleks seda vältida.

(7)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt on biotsiidi Biobor JF tootja astunud samme tootele tavapärase loa andmiseks ning selles sisalduvate toimeainete heakskiitmise taotlus esitatakse lähiajal. Toimeainete heakskiitmine ja sellele järgnev biotsiidile loa andmine oleks tulevikus püsiv lahendus, kuid nende menetluste lõpuleviimine võtab palju aega.

(8)

Kuna õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogilise saastumise ebapiisav tõrje võib seada ohtu lennutranspordi ohutuse ning seda ohtu ei ole võimalik piisavalt ohjeldada muude biotsiidide või muude vahenditega, siis on asjakohane lubada Ühendkuningriigi pädeval asutusel meedet pikendada.

(9)

Arvestades, et meede aegus 28. oktoobril 2020, peaks käesolev otsus olema tagasiulatuva mõjuga.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse amet võib pikendada biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise luba õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikroobse saastumise ennetamiseks ja kõrvaldamiseks kuni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus osutatud üleminekuperioodi lõpuni või kuni 1. maini 2022, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Põhja-Iirimaa puhul võib seda luba pikendada kuni 1. maini 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Ühendkuningriigi töötervishoiu ja tööohutuse ametile.

Määrust kohaldatakse alates 28. oktoobrist 2020.

Brüssel, 27. november 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(3)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisa (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).


Top

avalikgif