ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni otsus (EL) 2020/1805, 27. november 2020, millega muudetakse otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ning pikendatakse teatavatele tekstiiltoodetele ja jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8152 all)  
Euroopa Komisjon 27.11.2020 otsus number 1805; jõustumiskuupäev

redaktsioon

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/89


KOMISJONI OTSUS (EL) 2020/1805,

27. november 2020,

millega muudetakse otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ning pikendatakse teatavatele tekstiiltoodetele ja jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 8152 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles pidanud nõu Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning komisjoni otsuses 2014/350/EL (2) sätestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kaotavad kehtivuse 5. detsembril 2020.

(2)

Jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning komisjoni otsuses (EL) 2016/1349 (3) sätestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kaotavad kehtivuse 5. augustil 2022.

(3)

Kooskõlas ELi ökomärgise toimivuse kontrolli käsitlevate 30. juuni 2017. aasta järeldustega (4) hindas komisjon koos ELi ökomärgise komisjoniga iga tooterühma asjakohasust ning kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete asjakohasust ja sobivust, enne kui tegi ettepaneku pikendada nende kehtivusaega. Otsuste 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 puhul kinnitas kõnealune hindamine tooterühmade ning nende suhtes praegu kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete asjakohasust ja sobivust.

(4)

Lisaks pakub komisjon kooskõlas ELi ökomärgise toimivuse kontrolli käsitlevate 30. juuni 2017. aasta järeldustega koos ELi ökomärgise komisjoniga lahendusi, kuidas suurendada tooterühmade omavahelist koostoimet ja ELi ökomärgise kasutuselevõttu, sealhulgas asjakohasel juhul ühendada omavahel tihedalt seotud tooterühmad, ning tagab, et läbivaatamise käigus pööratakse vajalikku tähelepanu asjaomaste ELi poliitikavaldkondade, õigusaktide ja teaduslike tõendite sidususele.

(5)

Selleks et veelgi soodustada üleminekut ringmajandusele, kavatsetakse läbi vaadata tekstiiltoodetele ja jalatsitele antava ELi ökomärgise kriteeriumid kooskõlas puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa saavutamiseks vastu võetud uue ringmajanduse tegevuskavaga (5). Seepärast on asjakohane pikendada otsustes 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 ELi ökomärgise kohta kehtestatud kriteeriumide kehtivust kuni ühe ja sama lõppkuupäevani, et komisjonil oleks võimalik mõlemad tooterühmad läbi vaadata ja võimaluse korral need ühendada.

(6)

Selleks et anda läbivaatamise täielikuks lõpuleviimiseks vajalikku aega ja pakkuda usaldusväärseid tulevikuväljavaateid, mis võimaldavad turul järjepidevalt toimida nende praeguste ja tulevaste loa omajate jaoks, kes saavad seni säilitada ELi ökomärgise eelised oma toodetele, tuleks tekstiiltoodete ja jalatsite suhtes praegu kehtivate kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega pikendada kuni 31. detsembrini 2025.

(7)

Seepärast tuleks otsuseid 2014/350/EL ja (EL) 2016/1349 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2014/350/EL artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Tooterühmale „tekstiiltooted“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2025.“

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2016/1349 artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühmale „jalatsid“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ja asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2025.“

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. november 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. juuni 2014. aasta otsus 2014/350/EL, millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 174, 13.6.2014, lk 45).

(3)  Komisjoni 5. augusti 2016. aasta otsus (EL) 2016/1349, millega kehtestatakse jalatsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 214, 9.8.2016, lk 16).

(4)  Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja - auditeerimissüsteemis (EMAS)) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 66/2010 (ELi ökomärgise kohta) rakendamise läbivaatamise kohta (COM(2017) 355 final).

(5)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus ringmajanduse tegevuskava. Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ (COM(2020) 98 final).


Top

avalikgif