ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni otsus (EL) 2020/1803, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8155 all)  
Euroopa Komisjon 27.11.2020 otsus number 1803; jõustumiskuupäev

redaktsioon

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/53


KOMISJONI OTSUS (EL) 2020/1803,

27. november 2020,

millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 8155 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles pidanud nõu Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda toodetele, mille keskkonnamõju kogu olelusringi jooksul on väike.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et ELi ökomärgise andmise konkreetsed kriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.

(3)

Komisjoni otsusega 2012/481/EL (2) kehtestati kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded tooterühmale „trükitud paber“. Kõnealuste kriteeriumide ja nõuete kehtivusaega on pikendatud komisjoni otsusega (EL) 2018/1590 (3) kuni 31. detsembrini 2020.

(4)

Komisjoni otsusega 2014/256/EL (4) kehtestati kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded tooterühmale „järeltöödeldud paberist tooted“. Kõnealuste kriteeriumide ja nõuete kehtivusaega on pikendatud komisjoni otsusega (EL) 2017/1525 (5) kuni 31. detsembrini 2020.

(5)

Selleks et paremini kajastada kõnealuste tooterühmade turu parimaid tavasid ja võtta arvesse vahepealset innovatsiooni, on asjakohane kehtestada trükitud paberi, paberkirjatarvete ja paberkandekottide jaoks uued kriteeriumid.

(6)

ELi ökomärgise toimivuse kontrolli käsitlevas 30. juuni 2017. aasta aruandes, (6) milles keskendutakse määruse (EÜ) nr 66/2010 rakendamise läbivaatamisele, jõuti järeldusele, et ELi ökomärgise jaoks on vaja luua strateegilisem lähenemisviis, ühendades vajaduse korral tihedalt seotud tooterühmad.

(7)

Kooskõlas nende järeldustega ja pärast Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga konsulteerimist on asjakohane läbi vaadata tooterühmade „trükitud paber“ ja „järeltöödeldud paberist tooted“ kriteeriumid, võttes arvesse praegust edu, sidusrühmade huvi toodete vastu ning kestlike toodete suurema kasutuselevõtu ja turunõudluse tulevikupotentsiaali.

(8)

Kuna kaks tooterühma „trükitud paber“ ja „järeltöödeldud paberist tooted“ on omavahel tihedalt seotud ja nende kriteeriumid kattuvad, on asjakohane võtta mõlema tooterühma kohta vastu üks otsus ja selle lisa.

(9)

Tooterühmale tuleks nimetuseks panna „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“, et paremini kajastada nende toodete funktsioone ja tagada selgus, missugused tooted kohaldamisalasse kuuluvad. See peaks muutma kõnealuse süsteemi turuosaliste jaoks nähtavamaks ja vähendama ametiasutuste halduskoormust.

(10)

Lisaks tuleks kooskõlas läbivaatamise tulemustega teha teatavaid muudatusi tooterühma „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ määratluses, eelkõige selleks, et tooteid selgemalt eristada.

(11)

Uues ringmajanduse tegevuskavas puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel, (7) mis võeti vastu 11. märtsil 2020, on sätestatud, et ELi ökomärgise kriteeriumidesse tuleb hakata süstemaatilisemalt lisama vastupidavuse, ringlussevõetavuse ja tootes sisalduva ringlusmaterjali osakaalu nõudeid.

(12)

Trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele ELi ökomärgise andmise läbivaadatud kriteeriumide eesmärk peaks olema eelkõige see, et kasutatakse paberipõhiseid tooteid, mis on toodetud säästvamalt ja saadud säästvalt majandatud metsadest või ringlussevõetud materjalidest. Uued kriteeriumid peaksid põhinema olelusringi analüüsil ning nende eesmärk peaks olema edendada energiatõhusaid tootmisprotsesse ja vähendada selliste lenduvate orgaaniliste ühendite heidet, mis soodustavad fotokeemilist oksüdeerumist, inimest mõjutavat toksilisust, abiootilist ammendumist, eutrofeerumist ja kliimamuutust. Tänu läbivaadatud kriteeriumidele peaks olema võimalik piirata ohtlike ainete kasutamist, käsitleda trükiprotsessi käigus tekkiva heite probleemi, vähendada protsessi käigus tekkivate paberijäätmete kogust ja muuta tooted rohkem ringlussevõetavaks ning niiviisi soodustada üleminekut ringmajandusele.

(13)

Tooterühmade uued kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded peaksid kehtima kuni 31. detsembrini 2028, võttes arvesse nende kahe tooterühma innovatsioonitsüklit.

(14)

Õiguskindluse huvides tuleks otsused 2012/481/EL JA 2014/256/EL kehtetuks tunnistada.

(15)

Trükitud paberi või järeltöödeldud paberist toodete tootjatele, kelle toodetele on antud ELi ökomärgis vastavalt otsustes 2012/481/EL või 2014/256/EL sätestatud kriteeriumidele, tuleks ette näha üleminekuperiood, et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega. Samuti peaks piiratud aja jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist olema tootjatel lubatud esitada taotlusi kas kõnealuste otsustega kehtestatud kriteeriumide või käesoleva otsusega kehtestatud uute kriteeriumide alusel. ELi ökomärgise lube, mis on antud vastavalt nendest vanadest otsustest ühes sätestatud kriteeriumidele hinnatud taotluse alusel, peaks saama kasutada 18 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Tooterühma „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ kuuluvad järgmised tooted:

a)

trükitooted, mis sisaldavad vähemalt 90 massiprotsenti paberit, pappi või paberipõhiseid lähtematerjale, v.a raamatud, kataloogid, brošüürid ja vormid, mis peavad sisaldama vähemalt 80 massiprotsenti paberit, pappi või paberipõhiseid lähtematerjale. Lõpptoote vahelehti, kaasi ja kõiki selle paberosi käsitatakse toote osadena, v.a lahtised vahelehed (nt voldikud, eemaldatavad kleebised), mida müüakse või tarnitakse koos trükitoodetega. Kui ELi ökomärgis kavatsetakse paigutada lahtistele vahelehtedele, peavad need vastama käesoleva otsuse lisa nõuetele. Trükitoote kinnised vahelehed (mis ei ole ette nähtud eemaldamiseks) peavad vastama käesoleva määruse lisas esitatud nõuetele;

b)

ümbrikud, mis sisaldavad vähemalt 90 massiprotsenti paberit, pappi või paberipõhiseid lähtematerjale;

c)

paberkandekotid, sh pakkepaber, mis sisaldavad 100 massiprotsenti paberit, pappi või paberipõhiseid lähtematerjale;

d)

paberkirjatarbed, sh arhiivitarbed, mis sisaldavad vähemalt 70 massiprotsenti paberit, pappi või paberipõhiseid lähteaineid, v.a rippkaustad ja metallkinnitusega dokumendikaaned, mille suhtes ülemmäära ei kohaldata.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud selliste toodete puhul, mis sisaldavad vähemalt 80 massiprotsenti paberit, pappi või paberipõhiseid lähtematerjale, ja lõike 1 punktis d osutatud toodete puhul ei tohi plastisisaldus ületada 10 massiprotsenti, v.a rõngasköitjad, töövihikud, märkmikud, päevikud ja kangkinnitusega köitjad, mille plastisisaldus ei või ületada 13 massiprotsenti.

3.   Toode ei tohi sisaldada metalli üle 30 g, v.a kuni 225 lehte mahutavad rippkaustad, metallkinnitusega dokumendikaaned, rõngasköitjad ja kangkinnitusega köitjad, mis võivad sisaldada metalli kuni 75 g, ja v.a üle 225 lehe mahutavad kangkinnitusega köitjad, mis võivad sisaldada metalli kuni 170 g.

4.   Tooterühma „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ ei kuulu järgmised tooted:

a)

pakendid ja pakendile kinnitatud osad, nt etiketid (v.a paberkandekotid ja pakkepaber);

b)

lainepapp;

c)

toiduga kokkupuutuvad materjalid ja toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud esemed, mis moodustavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 (8) artikli 1 reguleerimiseseme;

d)

tooted, mis kuuluvad tooterühma „pehmepaber ja pehmepaberist tooted“, nagu on määratletud komisjoni otsuse (EL) 2019/70 (9) artiklis 2;

e)

lõhnastatud trükitooted, lõhnastatud paberkirjatarbed ja lõhnastatud paberkandekotid;

f)

polüvinüülkloriid (PVC).

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„köitjad“ – paberipõhised tooted, mida kasutatakse dokumentide või ajakirjade hoidmiseks ja mis koosnevad tavaliselt pappkaanest ja rõngastest lahtiste paberlehtede hoidmiseks, k.a spiraalköitjad ja kangkinnitusega köitjad;

2)

„raamatud“ – kõvade või pehmete kaantega õmmeldud ja/või liimköites trükitooted, v.a aastaaruanded, žurnaalid, brošüürid, ajakirjad, perioodiliselt välja antavad kataloogid;

3)

„arhiivitarbed“ – tooted, mida kasutatakse paberdokumentide hoidmiseks, säilitamiseks ja kaitsmiseks, k.a rippkaustad ja kangkinnitusega köitjad;

4)

„dokumendikaaned“ – üksikute paberilehtede jaoks ette nähtud kokkupandavad kaaned või ümbrised, k.a jagajad, dokumenditaskud, nelinurkkaaned, rippkaustad, pappkarbid ja kolmepoolsed kaaned;

5)

„vaheleht“ – eraldi leht või osa, mis on trükitootest eraldi trükitud ja kas paigutatud trükitoote lehtede vahele ja eemaldatav (lahtine lisaleht) või köidetud trükitoote lehtede vahele ja moodustab seega toote lahutamatu osa (kinnine vaheleht), k.a mitmeleheküljelised reklaamid, brošüürid, vastusekaardid või muu reklaammaterjal;

6)

„pakend“ – mis tahes materjalist valmistatud mis tahes toode, mida kasutatakse tootjalt kasutajale või tarbijale ettenähtud kaupade (alates toorainetest kuni töödeldud kaupadeni) pakkimiseks, kaitsmiseks, käitlemiseks, üleandmiseks ja esitlemiseks;

7)

„paberkandekotid” – paberipõhised tooted, mida kasutatakse kaupade käitlemiseks või transportimiseks;

8)

„trükitoode“ – toode, millel on trükimaterjali töötlemise tulemusel paberile trükitud, sealhulgas viimistletud, kujutis;

9)

„paberkirjatarbed“ – paberist kirja- ja arhiivitarbed, sealhulgas ümbrikud ja kontoritarbed;

10)

„pakkepaber“ – paberileht või -rull, mida kasutatakse näiteks kingituste ja pakkide pakendamiseks.

Artikkel 3

Selleks et tootele saaks määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel anda tooterühma „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ hõlmava ELi ökomärgise, peab see vastama käesoleva otsuse artikli 1 kohasele kõnealuse tooterühma määratlusele ning käesoleva otsuse lisas esitatud kriteeriumidele ning asjaomastele hindamis- ja kontrollinõuetele.

Artikkel 4

Tooterühmale „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ kehtestatud ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad 31. detsembrini 2028.

Artikkel 5

Tooterühmale „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ antakse halduseesmärkidel koodnumber „053“.

Artikkel 6

Otsused 2012/481/EL ja 2014/256/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

1.   Ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, hinnatakse enne käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva esitatud taotlusi saada ELi ökomärgis otsuses 2012/481/EL määratletud tooterühmale „trükitud paber“ kooskõlas otsuses 2012/481/EL sätestatud tingimustega.

2.   Ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, hinnatakse enne käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva esitatud taotlusi saada ELi ökomärgis otsuses 2014/256/EL sätestatud tooterühmale „järeltöödeldud paberist tooted“ kooskõlas otsuses 2014/256/EL sätestatud tingimustega.

3.   Sellised tooterühma „trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid“ kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise saamise taotlused, mis esitatakse käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeval või kahe kuu jooksul alates sellest kuupäevast, võivad olla koostatud kriteeriumide alusel, mis vastavalt asjaoludele on kehtestatud kas käesoleva otsusega, otsusega 2012/481/EL tooterühma „trükitud paber“ kohta või otsusega 2014/256/EL tooterühma „järeltöödeldud paberist tooted“ kohta. Kõnealuseid taotlusi hinnatakse vastavalt kriteeriumidele, mille alusel taotlus on koostatud.

4.   Ökomärgist, mis on antud vastavalt otsustes 2012/481/EL või 2014/256/EL esitatud kriteeriumidele hinnatud taotluse alusel, võib kasutada 18 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. november 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 16. augusti 2012. aasta otsus 2012/481/EL, millega kehtestatakse trükitud paberile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 223, 21.8.2012, lk 55).

(3)  Komisjoni 19. oktoobri 2018. aasta otsus (EL) 2018/1590, millega muudetakse otsuseid 2012/481/EL, 2014/391/EL, 2014/763/EL ja 2014/893/EL seoses teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusajaga (ELT L 264, 23.10.2018, lk 24).

(4)  Komisjoni 2. mai 2014. aasta otsus 2014/256/EL, millega kehtestatakse järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 135, 8.5.2014, lk 24).

(5)  Komisjoni 4. septembri 2017. aasta otsus (EL) 2017/1525, millega muudetakse otsust 2014/256/EL, et pikendada järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (ELT L 230, 6.9.2017, lk 28).

(6)  Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) ning parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 66/2010 (ELi ökomärgise kohta) kohaldamise läbivaatamise kohta (COM(2017) 355).

(7)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus ringmajanduse tegevuskava. Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ (COM(2020) 98 final).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4).

(9)  Komisjoni 11. jaanuari 2019. aasta otsus (EL) 2019/70, millega kehtestatakse graafilise otstarbega paberile ELi ökomärgise andmise ning pehmepaberile ja pehmepaberist toodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (ELT L 15, 17.1.2019, lk 27–57).


LISA

Trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid

RAAMISTIK

Kriteeriumide eesmärgid

ELi ökomärgise kriteeriumid on mõeldud keskkonnategevuse tulemuslikkuse osas turu parimale trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele. Kriteeriumid keskenduvad nende toodete olelusringi olulisimatele keskkonnamõjudele ja edendavad ringmajandust.

Täpsemalt on kriteeriumide eesmärk propageerida tooteid, milles on väga palju kestlikku või uuesti ringlusse võetud kiudu, mille materjal on uuesti ringlusse võetav, millega kaasneb vähe heiteid ja mis võivad sisaldada üksnes piiratud koguses ohtlikke aineid.

Selleks on kriteeriumidega ette nähtud:

paberipõhise alusmaterjali (sh papi) jaoks ELi ökomärgise nõue;

ranged piirangud ohtlike ainete kasutamisele;

nõuded, millega tagada toote ringlussevõetavus ja korralik jäätmekäitlussüsteem (sh paberjäätmete tekitamise piirmäär);

heitenõuded (täpsemalt nõue vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite heidet, et oleks tagatud töötajate parem tervis ning väheneks kohalik ja piirkonna õhusaaste);

tootmiskoha energiatarbimise nõuded.

Trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid on järgmised:

1.

Paberipõhine alusmaterjal;

2.

Piiratud kasutusega ained:

2.1.

Väga ohtlike ainete piirangud;

2.2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (1)kohaselt klassifitseeritud ainete piirangud;

2.3.

Biotsiidid ja biotsiidide toimeained;

2.4.

Puhastusvahendid;

2.5.

Alküülfenooletoksülaadid, halogeenitud lahustid ja ftalaadid;

2.6.

Trükivärvi, tooneri ja laki kasutamise lisapiirangud;

2.7.

Rotosügavtrükkimisel kasutatava tolueeni kokkukogumine;

3.

Ringlussevõetavus:

3.1.

Muust materjalist kui paberist osade eemaldatavus;

3.2.

Taaskiustatavus;

3.3.

Liimide eemaldatavus;

3.4.

Värvi eemaldatavus;

4.

Heited:

4.1.

Rotosügavtrükist vette sattuvad heited;

4.2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL (2) hõlmatud või samalaadsete käitiste heited;

4.3.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL hõlmamata trükkimise käigus tekkivad lenduvad orgaanilised ühendid;

5.

Jäätmed:

5.1.

Jäätmekäitlussüsteem;

5.2.

Ringlussevõetav paber trükikojast;

5.3.

Ringlussevõetav paber paberkirjatarvete ja paberkandekottide tootmiskohtadest;

6.

Energiakasutus;

7.

Koolitus;

8.

Kasutuskõlblikkus;

9.

Tootel esitatav teave;

10.

ELi ökomärgisel esitatav teave.

Ökoloogilised kriteeriumid hõlmavad trükitud paberi, paberkirjatarvete ja paberkandekottide tootmist (sh allprotsesse alates paberi tootmisest kuni nende toodete trükkimise ja/või järeltöötlemise kohtadeni).Ökoloogilised kriteeriumid ei hõlma vedu ega pakendamist.

Kõik trükitud paberi, paberkirjatarvete ja paberkandekottidega tehtavad tükkimis- ja järeltöötlemistoimingud peavad vastama asjaomastele nõuetele. Ka lõpptoote osad, mida trükib või järeltöötleb alltöövõtja, peavad samuti vastama kõnealustele nõuetele. Taotlus peab sisaldama kõigi toote tootmisega seotud trükikodade ja alltöövõtjate ning nende geograafiliste asukohtade loetelu.

Taotluse saab esitada ka teatud liiki tootesarja kohta (nt 2–30 lk liimköites brošüür). Sellisel juhul peab tootesarja esindav näidistoode vastama kriteeriumidele. Näidistoote puhul tuleb analüüsida kõiki kasutatavaid materjale ja kemikaale, paberiliike, suurimat lehekülgede arvu, suurimat formaati ja kõiki võimalikke köitmisviise. ELi ökomärgist võib kasutada kõigi hilisemate toodete puhul, mis vastavad näidistoote jaoks määratletud tingimustele.

ELi ökomärgise saanud toodetega seotud tarnijate, tootmiskohtade ja tootmisviisi muutustest tuleb teavitada pädevaid asutusi, lisades tõendava teabe, et oleks võimalik kontrollida jätkuvat vastavust kriteeriumidele. Kui mingit tooteliiki toodetakse korduvalt või vaid korra, siis tuleks taotluses käsitleda konkreetset toodet.

Hindamine ja kontroll. Iga kriteeriumi puhul on esitatud üksikasjalikud hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotlejalt nõutakse kõnealustele kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks kinnituste, dokumentide, analüüside, katseprotokollide või muude tõendite esitamist, võivad need pärineda taotlejalt, tema tarnija(te)lt ja/või nende tarnija(te)lt (jne).

Pädevad asutused aktsepteerivad eelistatavalt kinnitusi, mille on välja andnud asjakohase ühtlustatud standardi kohaselt akrediteeritud katse- ja kalibreerimislaborid, ning kontrollimist, mille on teinud asjakohase ühtlustatud standardi kohaselt akrediteeritud asutused, kes kontrollivad tooteid, protsesse ja teenuseid.

Vajaduse korral võib kasutada ka kriteeriumides esitamata katsemeetodeid, kui taotlust hindav pädev asutus aktsepteerib nende samaväärsust.

Pädev asutus võib kriteeriumide täitmise kontrollimiseks vajaduse korral nõuda ka lisadokumente ja teha sõltumatuid kontrolle või käia kohal.

ELi ökomärgise saanud toodetega seotud tarnijate ja tootmiskohtade muutumisest tuleb teavitada pädevaid asutusi, lisades teabe, mis võimaldab kontrollida jätkuvat kriteeriumidele vastavust.

Eeltingimusena peab trükitud paber, paberkirjatarve ja paberkandekott vastama kõigile turustamisriigis kohaldatavatele õiguslikele nõuetele, kus toode turule lastakse. Taotleja peab kinnitama toote vastavust sellele nõudele.

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

liimaplikatsioon – töödeldud liimid, mida kasutatakse järeltöödeldud pabertoodetes (tavaliselt kilena peale kantud);

2)

puhastusvahendid – a) vedelad kemikaalid trükivormide (pressides ja väljaspool) ning trükipresside pesemiseks, et eemaldada trükivärv, paberitolm jms; b) trüki- ja järeltöötlusmasinate puhastid (nt liimi- ja lakijääkide eemaldamiseks); c) trükivärvi eemaldajad kuivanud trükivärvi maha pesemiseks; ei hõlma trükimasinate muude osade või muude masinate kui trüki- ja järeltöötlusmasinate puhastamise vahendeid;

3)

järeltöötlemine – protsess, mille käigus materjal töödeldakse järeltöödeldud paberist tooteks (sh trükkimine koos trükipressieelsete ja -järgsete toimingutega);

4)

järeltöödeldud paberist toode – trükitud või trükkimata paber, papp või paberipõhine alusmaterjal, mida tavaliselt kasutatakse esemete või märkmete kaitsmiseks, käitlemiseks või säilitamiseks, mille tootmise oluline osa on järeltöötlemine ning mis hõlmab järgmisi põhilisi tootekategooriaid: ümbrikud, paberkandekotid ja paberkirjatarbed;

5)

fleksograafia – trükitehnika, mille käigus kasutatakse kummist või elastsest fotopolümeerist trükivormi, kus trükkivad pinnad on mittetrükkivatest pindadest ülevalpool, ning aurustumise teel kuivavaid vedelaid trükivärve;

6)

kontrollimatu heide – kõigi heitgaasis mittesisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heide õhku, pinnasesse ja vette ning, kui direktiivi 2010/75/EL VII lisa 2. osas ei ole sätestatud teisiti, siis ka toodetes sisalduvate lahustite heide õhku, pinnasesse ja vette;

7)

halogeenitud orgaaniline lahusti – orgaaniline lahusti, mille iga molekul sisaldab vähemalt üht broomi, kloori, fluori või joodi aatomit;

8)

kuivatiga rullofsettrükk – rotatsioontrükitehnika, mille käigus kasutatakse trükivormi, kus trükkivad ja mittetrükkivad pinnad on ühel ja samal tasapinnal, kusjuures rotatsioon tähendab seda, et trükitav materjal söödetakse masinasse rullilt, mitte eraldi lehtedena;

9)

lamineerimine – kahe või enama elastse materjali ühendamine laminaadi saamiseks;

10)

ringlussevõetav paber – lõpptoote tootmise käigus tekkivate paberijäätmete voog;

11)

survetundlikud liimkattematerjalid – liimid, mille pinnal on veel liikuvaid molekule ka pärast kuivamist ja mis suudavad piisavalt nakkuda, kui nende kiht (kattematerjal) surutakse vastu pinda, millele neid panna on vaja;

12)

väljaannete trükkimiseks kasutatav rotosügavtrükk – ajakirjade, brošüüride, kataloogide ja muude analoogsete toodete trükkimiseks kasutatav rotosügavtrükitehnika, mille käigus kasutatakse tolueenil põhinevaid trükivärve;

13)

taaskiustamine – paberi taas kiumassiks tegemine;

14)

rotatsioonsiidtrükk – rotatsioontrükitehnika, mille käigus trükivärv surutakse trükitavale pinnale läbi poorse trükivormi, kus trükkiv pind on lahti ja mittetrükkiv pind kaetud, ning milleks kasutatakse ainult aurustumise teel kuivavaid vedelaid trükivärve;

15)

rotosügavtrükk – trükitehnika, mille käigus kasutatakse silindrikujulist trükivormi, kus trükitav pind on mittetrükitavast pinnast allpool, ning aurustumise teel kuivavaid vedelaid trükivärve;

16)

TVOC – lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisaldus, väljendatuna süsinikuna (C, õhus);

17)

rotatsioon – trükitav materjal söödetakse masinasse rullilt, mitte eraldi lehtedena;

18)

lakkimine – tegevus, mille käigus kantakse elastsele materjalile pakkematerjali hilisemaks sulgemiseks vajalik lakk või liimkate;

19)

lenduvad orgaanilised ühendid (Volatile Organic Compounds, VOC) — mis tahes orgaaniline ühend, sh kreosoodi fraktsioon, aururõhuga vähemalt 0,01 kPa temperatuuril 293,15 K või vastava lenduvusega konkreetsetes kasutamistingimustes.

ELi ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

Kriteerium 1. Alusmaterjal

Paberipõhine alusmaterjal (sh lõpptootes sisalduv papp) peab kooskõlas komisjoni otsuse (EL) 2019/70 (3) I lisaga kandma ELi graafilise otstarbega paberi ökomärgist.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab komisjoni otsuse (EL) 2019/70 I lisa kohaselt iga trükitud paberis, paberkirjatarvetes või paberkottides kasutatava paberipõhise alusmaterjali kohta kehtiva ELi ökomärgise sertifikaadi.

Taotleja esitab ELi ökomärgisega alusmaterjali(de) kirjelduse (sh kaubanimi ja kasutatav paberikogus). Loetelu peab sisaldama ka tootes kasutatava paberi tarnijate nimesid.

Kriteerium 2. Piiratud kasutusega ained

Kriteeriumi 2 iga allkriteeriumi täitmise tõendamiseks esitab taotleja loetelu kõigist kasutatavatest asjaomastest kemikaalidest ja vajalikud dokumendid (ohutuskaart ja/või kemikaalide tarnija kinnitus). Kõik kemikaalid, mida taotleja trükkimise või järeltöötluse käigus kasutab, peavad olema kontrollitud.

2.1.   Väga ohtlike ainete piirangud

Kõigi kemikaalide kohta, mida taotleja toomise käigus tootesse paneb, ja mis sisalduvad tarnijalt saadud materjalides, mis lõpptootesse lähevad, tuleb esitada tarnija kinnitus selle kohta, et tootes ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (4)artiklis 57 sätestatud kriteeriumidele vastavaid, artiklis 59 kirjeldatud korras tuvastatud ohtlikkusega ja väga ohtlike kandidaatainete loetellu arvatud aineid üle 0,10 massiprotsendi. Sellest nõudest erandeid ei tehta.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kinnituse selle kohta, et toode on tehtud sellistest tarnitud kemikaalidest ja materjalidest, mis ei sisalda ühtegi väga ohtlikku ainet üle 0,10 massiprotsendi. Kinnitusega peavad kaasas olema tootmises kasutatavate kemikaalide ohutuskaardid või kemikaalide/materjalide tarnijate vastavad kinnitused.

Loetelu ainetest, mis on liigitatud väga ohtlikuks ja kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 kohasesse kandidaatainete loetellu, asub aadressil

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Viide loetelule esitatakse ELi ökomärgise taotluse esitamise kuupäevaga.

2.2   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (5)kohaselt klassifitseeritud ainete piirangud

Toode ega selle komponendid ei tohi sisaldada üle 0,10 massiprotsendi aineid ega segusid, millele on määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt omistatud mõni järgmine ohuklass, kategooria või ohulausekood (v.a juhul, kui kehtib tabelis 1 märgitud erand):

1. rühma ohud: kategooria 1A või 1B kantserogeensed, mutageensed ja/või reproduktiivtoksilised ained (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

2. rühma ohud: 2. kategooria CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; 1. kategooria mürgisus vesikeskkonnale: H400, H410; 1. ja 2. kategooria äge mürgisus: H300, H310, H330; 1. kategooria mürgisus sissehingamisel: H304; 1. kategooria mürgisus sihtelundi suhtes: H370, H372; 1. kategooria naha sensibilisaator: H317 (6).

3. rühma ohud: 2., 3. ja 4. kategooria mürgisus vesikeskkonnale: H411, H412, H413; 3. kategooria äge mürgisus: H301, H311, H331; 2. kategooria mürgisus sihtelundi suhtes: H371, H373.

Eespool kirjeldatud nõuet ei ole vaja täita selliste määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikuks liigitatud ainete või segude kasutamisel, mida tootmise käigus keemiliselt modifitseeritakse nii, et oht kaob.

Tabel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikuks klassifitseeritud ainete piirangute erandid ja erandi kohaldamise tingimused.

Aine/segu liik

Millele kohaldatakse

Erandi alla kuuluvad ohuklassid, kategooriad ja ohulausekoodid

Erandi tingimused

Mineraalõlid ja destillaadid

Kuivatiga, kuivatita ja digitaalselt trükitud pabertooted

Sissehingamisel ohtlik, 1. kategooria, H304

Taotleja peab pädevale asutusele kinnitama, et kõiki ohutuskaardil sätestatud ohutu käitlemise ja säilitamise juhiseid järgitakse ning olemas on kõik sobivad kokkupuute ohjamise meetodid ja isikukaitsevahendid.

Nikkel

Metallkomponendid

Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria, H317; kantserogeensus, 2. kategooria, H351; mürgisus sihtelundi suhtes, korduv kokkupuude, 1. kategooria, H372

Taotleja peab tarbijale teada andma, kas metalliga galvaanimisel, katmisel või sulatamisel kasutatakse niklit.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab loetelu kõigist tootmises kasutatavatest kemikaalidest koos nende ohutuskaartide või kemikaali tarnija kinnituse ning komponentide tarnijate asjaomaste kinnitustega.

Esile tuleb tõsta kemikaalid, mis sisaldavad aineid või segusid, millele kehtivad määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohased piirangud. Lõpptootes sisalduva piiratud kasutusega aine või segu koguse hindamisel võetakse aluseks ligikaudne kemikaali doseerimise määr, piiratud kasutusega aine või segu kontsentratsioon selles kemikaalis (ohutuskaardi või tarnija kinnituse põhjal) ning eeldatav kinnitustegur 100 %.

Kuna üks luba võib hõlmata mitut toodet või võimalikku toodet, mille valmistamisel kasutatakse tootmises samu kemikaale, tuleb arvutused esitada vaid kõige halvema stsenaariumiga (nt kõige rohkem täis trükitud) toote kohta, millele ELi ökomärgist taotletakse.

100 % sissejäävusteguri eiramist (nt lahusti aurustumine) või kasutuspiiranguga ohtliku aine või segu keemilist modifitseerimist tuleb pädevale asutusele kirjalikult põhjendada.

Kui kasutuspiiranguga ainet või segu on lõplikus trükitud paberis, paberkirjatarbes, paberkotis või mõnes nende komponendis üle 0,10 massiprotsendi, peab sellele kehtima erand ning esitada tuleb tõendid erandi tingimuste täitmise kohta.

2.3.   Biotsiidid ja biotsiidide toimeained

Trükitud paberit, paberkirjatarbeid ja paberkandekotte ei tohi töödelda biotsiidiga, sealhulgas 7. tüüpi biotsiididega (kile konservandid) ega 9. tüüpi biotsiididega (kiu, naha, kummi ja polümeerse materjali konservandid).

Lubatud on vaid suletud nõus kasutatavad konservandid (st 6. tüüpi biotsiidid ehk toote säilitusaegsed konservandid), mida on trükivärvis, lakis ja muudes tootmises kasutatavates segudes, ning vedelikjahutuseks ja töötlemissüsteemide jaoks kasutatavad konservandid (st 11. tüüpi biotsiidid), kui:

need on saanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (7) kohase heakskiidu 6. või 11. tüüpi kasutusaladeks; või

neid uuritakse, et kiita need määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt heaks 6. või 11. tüüpi kasutusaladeks.

Kui mõnele eelkirjeldatud tingimustele vastavale biotsiidi toimeainele määratakse ohulausekood H410 või H411 (ohtlik vesikeskkonnale, krooniline kokkupuude, 1. või 2. kategooria), tohib seda kasutada vaid siis, kui selle bioakumulatsiooni potentsiaal (Kow ehk oktanool-vesi-jaotuskoefitsient) on alla 3,0 või biokontsentratsioonitegur (BCF) ≤ 100.

Hindamine ja kontroll. Taotleja annab teada, milliseid biotsiide tootmises kasutatakse, kuidas (st kas nagu tootetüüpi 6 või 11) ning esitab nende ohutuskaardid või tootja kinnituse/katseprotokolli.

2.4.   Puhastusvahendid

Trükkimisel ja/või allprotsessides regulaarseks puhastamiseks kasutatavad puhastusvahendid ei tohi sisalda:

lahusteid, mille leekpunkt on alla 60 °C, 0,10 massiprotsendist suuremas kontsentratsioonis;

benseeni 0,10 massiprotsendist suuremas kontsentratsioonis;

tolueeni ega ksüleeni 1,0 massiprotsendist suuremas kontsentratsioonis;

aromaatseid süsivesinikke (≥C9) 0,10 massiprotsendist suuremas kontsentratsioonis;

halogeenitud süsivesinikel, terpeenidel, n-heksaanil, nonüülfenoolidel, 1-metüül-2-pürrolidoonil ega 2-butoksüetanoolil põhinevaid koostisosi 0,10 massiprotsendist suuremas kontsentratsioonis.

Neid piiranguid ei kohaldata puhastusvahenditele, mida kasutatakse vaid harva erisegudes (nt kuivanud trükivärvi eemaldid ja katmikuhooldusvahend).

Tolueenipiirangut ei kohaldata rotosügavtrükkimisel kasutatavatele puhastusvahenditele.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kasutatavate puhastusvahendite loetelu, märkides ära, kas neid kasutatakse regulaarseks puhastamiseks või eritoiminguteks (nt kuivanud trükivärvi eemaldamiseks või katmiku hooldamiseks). Kõigi kasutatavate puhastusvahendite kohta tuleb esitada ohutuskaart. Regulaarselt kasutatavate puhastusvahendite ohutuskaartidega koos tuleb esitada ka vahendi tarnija kinnitus eespool loetletud piirangute järgimise kohta.

2.5.   Alküülfenooletoksülaadid, halogeenitud lahustid ja ftalaadid

Trükitud paberi, paberkirjatarvete ja paberkandekottide tootmise käigus tehtaval trükkimisel või selle alltoimingutes ei tohi trükivärvile, toonerile, liimile ega puhastusvahenditele lisada järgmisi aineid ega segusid 0,10 massiprotsendist suuremas kontsentratsioonis:

alküülfenooletoksülaadid ja nende derivaadid, mis võivad lagunemisel tekitada alküülfenoole;

halogeenitud lahustid, mis kuuluvad kasutamise ajal punktis 2.2 loetletud mis tahes ohuklassi;

ftalaadid, mis kuuluvad kasutamise ajal reproduktiivtoksilisuse ohuklassi (kategooriad 1A, 1B või 2) ning millel on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 üks või mitu järgmist ohulausekoodi: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd või H362.

Hindamine ja kontroll. taotleja esitab kemikaali tarnija(te) ohutuskaardi(d) ja deklaratsiooni(d), mis tõendavad, et nendes kemikaalides ei esine APEOsid ega muid alküülfenoolide derivaate, halogeenitud lahusteid ega asjakohaseid ftalaate suuremas koguses kui 0,10 massiprotsenti.

2.6.   Trükivärvi, tooneri ja laki kasutamise lisapiirangud

Märkus.

:

Selle kriteeriumi kohaldamisel ja kui ei ole sätestatud teisiti, on piirangutega ette nähtud, et trükivärv, tooner või lakisegu ei sisalda ohtlikku ainet või segu suuremas koguses kui 0,10 massiprotsenti.

ELi ökomärgisega trükitud paberi, paberkirjatarvete ja paberkandekottide tootmise käigus tehtaval trükkimisel ega selle alltoimingutes ei tohi trükivärvile, toonerile ega lakile lisada alljärgnevat:

ained ja segud, mis kuuluvad kantserogeensuse, mutageensuse ja/või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi (kategooriad 1A, 1B või 2) ning millel on üks või mitu järgmist ohulausekoodi: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;

ained ja segud, mis kuuluvad ägeda mürgisuse (suu, naha või hingamisteede kaudu kokkupuutel) ohuklassi (kategooriad 1 või 2) ning millel on üks või mitu järgmist ohulausekoodi: H300, H310, H330;

ained ja segud, mis kuuluvad ägeda mürgisuse (suu või naha kaudu kokkupuutel) ohuklassi (kategooria 3) ning millel on üks või mitu järgmist ohulausekoodi: H301, H311;

ained ja segud, mis kuuluvad sihtelundile mürgisuse (ühe- või mitmekordsel kokkupuutel) ohuklassi (kategooria 1) ning millel on üks või mitu järgmist ohulausekoodi: H370, H372;

Pigmente ega lisaaineid, mis põhinevad antimonil, arseenil, kaadmiumil, kroomil (VI), pliil, elavhõbedal, seleenil, koobaltil või nende ühenditel, ei tohi kasutada ning lubatud on ainult nende metallide sisaldus lisanditena kuni 0,010 massiprotsenti.

asovärvid, mis ühe või enama asorühma lõhustumisel võivad emiteerida ühe või mitu aromaatset amiini, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 8 liites (punkt 43; vt nimetatud lisa I liites esitatud soovituslikku nimekirja);

järgmised lahustid: 2-metoksüetanool, 2-etoksüetanool, 2-metoksüetüülatsetaat, 2-etoksüetüülatsetaat, 2-nitropropaan ja metanool;

järgmised plastifikaatorid: klooritud naftaleenid, klooritud parafiinid, monokresüülfosfaat, trikresüülfosfaat ja monokresüüldifenüülfosfaat;

diaminostilbeen ja selle derivaadid, 2,4-dimetüül-6-tert-butüülfenool, 4,4’-bis(dimetüülamino)bensofenoon (Michleri ketoon) ja heksaklorotsükloheksaan.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab ELi ökomärgisega trükitud paberis, paberkirjatarvetes või paberkottides kasutatavate trükivärvide, tooneri ja laki ning nendega seotud toodete loetelu koos ohutuskaartidega ning nende tarnija/tootja kinnitusega, et need vastavad sellele kriteeriumile.

2.7.   Rotosügavtrükkimisel kasutatava tolueeni kokkukogumine

ELi ökomärgisega trükitud paberi, paberkirjatarvete ja paberkandekottide tootmise käigus tehtaval rotosügavtrükkimisel tuleb kasutada lahusti kokkukogumise süsteemi, mille tõendatav tolueeni kokkukogumise tõhusus on vähemalt 97 %.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kriteeriumi täitmise kohta kinnituse ning lahusti kokkukogumise süsteemi kirjelduse ja tolueeni massibilansi, mis tõendab vähemalt 97 % kokkukogumist viimasel täis kalendriaastal. Uue või ümberehitatud tootmiskäitise puhul peavad arvutused hõlmama vähemalt käitise kolme representatiivset töökuud.

Kriteerium 3. Ringlussevõetavus

3.1.   Muust materjalist kui paberist osade eemaldatavus

Paberkirjatarvete osad, mis ei ole paberist (nt metallvardad või plastkaaned) peavad olema kergesti eemaldatavad, et need ei takistaks ringlussevõttu. Seda nõuet ei kohaldata väikestele muust materjalist kui paberist osadele (nt klambrid või ümbrikuaknad).

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kriteeriumi täitmise kohta kinnituse koos tootja, disaineri, paberikogumisettevõtte, jäätmeettevõtte või samaväärse organisatsiooni kinnitusega. Samuti tuleb lisada tootes kasutatavate muust materjalist osade loetelu.

3.2.   Taaskiustatavus

Toodet peab saama taas kiumassiks muuta.

Märgtugevust suurendavaid aineid kasutada ei tohi, välja arvatud paberkandekottides ja pakkepaberis, aga ainult siis, kui toote taaskiustatavus on tõendatav.

Lamineerimist (sh polüetüleeni ja/või polüpropüleeni) võib kasutada ainult vähemalt 1 aasta pikkuse kasutuseaga toodete vastupidavuse suurendamiseks. Sellised tooted on raamatud, kiirköitjad, kaustad, vihikud, kalendrid, märkmikud ja päevikud. Lamineerida ei tohi ajakirju, paberkandekotte ega pakkepaberit. Topeltlamineerimine on kõigi toodete puhul keelatud.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kriteeriumi täitmise kohta kinnituse koos järgmiste dokumentidega.

Trükitud paberi ja paberkirjatarvete puhul kinnitab taotleja, et neis ei kasutata märgtugevust suurendavaid aineid.

Paberkandekottide ja pakkepaberi puhul kinnitab taotleja, et neis ei kasutata märgtugevust suurendavaid aineid. Muul juhul peab taotleja tõendama, et toote saab taas kiumassiks muuta, esitades selle toetuseks katseprotokolli(de) tulemused vastavalt PTS-meetodile PTS-RH 021, ATICELCA 501 hindamissüsteemile või samaväärsetele standardmeetoditele, mida pädev asutus aktsepteerib samaväärse teadusliku kvaliteediga andmetena.

Taotleja esitab ajalehtede, ajakirjade, paberkandekottide, pakkepaberi ja paberkirjatarvete kohta kinnituse, et neid ei lamineerita. Muul juhul esitab taotleja katsearuande (aruannete) tulemuse(d), mis tõendab (tõendavad), et toote saab taas kiumassiks muuta, vastavalt PTS-meetodile PTS-RH 021 või ATICELCA 501 hindamissüsteemile või samaväärsele standardmeetodile, mille pädev asutus on heaks kiitnud.

Lamineeritud toodete puhul esitab taotleja kinnituse, et neis ei kasutata topeltlamineerimist.

Kui mõni pabertoote osa on kergesti eemaldatav (nt rippmapi metallmehhanism, midagi ajakirja vahele pandut, plastkaaned või korduvkasutatavad vihikukaaned), võib taaskiustatavuse katse teha ilma selle osata.

3.3.   Liimide eemaldatavus

Seda kriteeriumit kohaldatakse trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele.

Sellega peavad kooskõlas olema kõik liimkleebised, mis moodustavad lõpptootest vähemalt 0,50 massiprotsenti. Liimita etiketid sellele kriteeriumile vastama ei pea.

Kui ei ole sätestatud teisiti, võib liime kasutada ainult juhul, kui on võimalik tõendada nende vähemalt 71 % eemaldatavust (Euroopa Paberi Ringlussevõtu Nõukogu EPRC liimieemalduse tulemustabeli kohaselt).

Survetundlikke liimkatteid võib kasutada ainult juhul, kui on võimalik tõendada nende vähemalt positiivset eemaldatavuse tulemust (EPRC liimieemalduse tulemustabeli kohaselt).

Seda nõuet ei pea täitma veepõhised liimid.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab liimieemalduse tulemustabelile vastavuse kinnituse kooskõlas Euroopa Paberi Ringlussevõtu Nõukogu (EPRC) suunistega. Kinnitusega koos tuleb esitada liimieemalduskatse tulemused, mis on saadud INGEDE 12. meetodiga või samaväärse standardmeetodiga, mida pädev asutus aktsepteerib samaväärselt teaduslike tulemuste andjana.

Veepõhiste liimide puhul peab nende tootja esitama kinnituse, et need tõepoolest on veepõhised. Liimi ohutuskaarti aktsepteeritakse vastavuse kinnitusena ainult siis, kui sellel on kirjas, et tootes kasutatav liim on veepõhine.

Dokumendi „Assessment of Printed Product Recyclability, Scorecard for Removability of Adhesive Applications“ [„Trükitud toodete ringlussevõetavuse hindamine. Liimaplikatsioonide eemaldatavuse tulemustabel“] lisas loetletud liimaplikatsioone käsitatakse nõudele vastavana.

3.4.   Trükivärvi eemaldatavus

Seda kriteeriumit kohaldatakse trükitud paberile ja valgel paberil põhinevatele ümbrikele.

Trükivärvi eemaldatavus peab olema tõendatud.

Trükitud toodet käsitatakse nõudele vastavana, kui kõigi analüüsitud üksikparameetrite tulemused on positiivsed ja lõpptulemus EPRC värvieemalduse tulemustabelis või samaväärse kohaselt vähemalt 51. Ümbrike puhul ei ole trükivärvi eemaldamise katset vaja teha.

Ümbrikes võib siseküljetrükki kasutada ainult privaatsuse tagamiseks ja alla 135 g/m2 kaaluvate või 98 %-st väiksema läbipaistmatusega paberist tehtud ümbrike puhul. Siseküljel peab trükitud pinda olema alla 80 % kogu sisepinnast (miinus liimitud ala) ja kasutada tuleb heledaid värve.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab värvieemalduse tulemustabelile vastavuse kinnituse kooskõlas Euroopa Paberi Ringlussevõtu Nõukogu (EPRC) suunistega. Kinnitusega koos tuleb esitada värvieemalduskatse tulemused, mis on saadud INGEDE 11. meetodiga või samaväärse standardmeetodiga, mida pädev asutus aktsepteerib samaväärselt teaduslike tulemuste andjana.

Ümbrike puhul esitab taotleja nõudele vastavuse kinnituse koos kasutatava paberi ruutmeetrikaalu (UNE-EN ISO 536 kohaselt) või läbipaistmatuse (ISO 2471 kohaselt), trükivärvi värvuse ja sisekülje tükiga kaetuse protsendiga.

Dokumendi „Assessment of Printed Product Recyclability, Deinkability Score“ [„Trükitud toodete ringlussevõetavuse hindamine. Värvieemaldustulemus“] lisas loetletud trükitehnoloogiad ja materjalikombinatsioonid loetakse nõuetele vastavaks.

Trükitehnoloogiat ja -värve tuleb katsetada tootes kasutatavat liiki paberil.Katsesertifikaati võib kasutada sama trükivärviga või sama liiki alusmaterjalil trükiste jaoks, kui nende trükitud pind on katses kasutatud tootega võrreldes sama suur või väiksem.

Kriteerium 4. Heited

4.1.   Rotosügavtrükist vette sattuvad heited

Kroomi- ja vasekogused keskkonda jõudmise kohas ei tohi olla pressis kasutatud trükisilindri ruutmeetri kohta suuremad kui vastavalt 20 ja 200 mg.

Hindamine ja kontroll. Kroomi- ja vaseheidet tuleb rotosügavtrükiettevõttes kontrollida pärast töötlemist ja enne keskkonda laskmist. Vähemalt kord kolme kuu tagant tuleb võtta kroomi- ja vaseheite representatiivne koondproov. Vähemalt korra aastas peab akrediteeritud laboratoorium määrama EN ISO 11885 kohaselt (või samaväärse standardmeetodiga, mida pädev asutus aktsepteerib samaväärselt teaduslike tulemuste andjana) selle kroomi- ja vasesisalduse.

Sellele kriteeriumile vastavuse hindamiseks jagatakse iga-aastase analüüsiga määratud kroomi- ja vasekogused trükkimisel trükipressis kasutatud trükisilindri pindalaga. Trükkimisel kasutatud trükisilindri pindala arvutamiseks korrutatakse silindri pindala (= 2πrL, kus r on raadius ja L on silindri pikkus) aastase trükitoodanguga (= eri trükitööde arv).

4.2   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL (8)hõlmatud või samalaadsete käitiste tekitatud heited

Direktiivi 2010/75/EL lisadega I ja VII hõlmatud trükkimisele ja samaväärsele trükkimisele, mis toimub väljaspool ELi ja vastab samades lisades esitatud spetsifikatsioonile, tuleb kohaldada järgmisi nõudeid.

4.2.a.   Kirjutiste rotosügavtrükiga kaasnevad lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) ja kroomi (VI) heited

kontrollimatu LOÜ-heide ei tohi ületada 2,0 % kasutatud lahustite kogusest (arvutatuna lahustite massibilansina) ja LOÜ-kogusisaldus (9) heitgaasides 16,0 mg C/Nm3.

Cr(VI) õhkuheide ei tohi ületada 15,0 mg ühe tonni paberi kohta. Tuleb paigaldada õhkuheidet vähendavad seadmed.

4.2.b.   Kuivatiga rullofsettrükiga kaasnevad lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heited

LOÜ-koguheide ei tohi ületada 0,03 g kasutatud trükivärvi kogusest (arvutatuna lahustite massibilansina); või: kontrollimatu LOÜ-heide ei tohi ületada 8 % kasutatud lahustite kogusest (arvutatuna lahustite massibilansina) ja LOÜ-kogusisaldus heitgaasides 12,0 mg C/Nm3.

4.2.c.   Fleksograafiast ja mittekirjutiste rotosügavtrükiga kaasnevad lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heited

LOÜ-koguheide ei tohi ületada 0,24 g kasutatud trükivärvi kogusest (arvutatuna lahustite massibilansina); või: kontrollimatu LOÜ-heide ei tohi ületada 9,6 % kasutatud lahustite kogusest (arvutatuna lahustite massibilansina) ja LOÜ-kogusisaldus heitgaasides 16,0 mg C/Nm3.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab üksikasjalikud arvutused ja katsetulemused, mis näitavad vastavust sellele kriteeriumile, ja asjakohased lisadokumendid.

Kontrollimatu LOÜ-heite või LOÜ-koguheite saamiseks tuleb lahustite massibilanssi arvutada 12-kuulise tootmisperioodi alusel. Lahustite massibilanss peab olema kooskõlas direktiivi 2010/75/EL VII lisa 7. osa punktis 2 esitatud määratlusega. Uue või ümberehitatud tootmiskäitise puhul peavad arvutused hõlmama vähemalt käitise kolme representatiivset töökuud.

Kinnituse trükivärvi, pesuainete, niisutuslahuste ja muude vastavate kemikaalide LOÜ-sisalduse kohta peab esitama taotleja või kemikaali tarnija.

Lahustite massibilanssi arvestatakse aasta kohta. Seda hindab vastutav töötaja kirjalikult. Taotluse korral tuleb hinnang esitada pädevale asutusele.

Õhku paisatavate heitgaaside LOÜ-kogusisalduse seireks korstnates, mille LOÜ-intensiivsus on alla 10 kg C/h, tuleb teha EN 12619 kohane või samaväärne seire vähemalt kord aastas. Kui aasta keskmine LOÜ-intensiivsus on alla 0,1 kg C/h või saastevähendusmeetmeid rakendamata stabiilselt alla 0,3 kg C/h, võib seiresagedust vähendada ühe korrani iga kolme aasta järel või asendada mõõtmised arvutustega, eeldusel, et sellega tagatakse samaväärse teadusliku kvaliteediga andmete saamine.

Korstnate puhul, mille LOÜ-intensiivsus on 10 kg C/h või enam, peab seire olema pidev ning kooskõlas standarditega EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 ja EN 14181. Sellises pidevas seires tuleb näidata päeva keskmist kogust, mille aluseks on iga tunni või pooltunni kehtivad keskmised.

LOÜde hävitamist saastevähendussüsteemis (nt termooksüdeerimist või adsorptsiooni aktiivsütte) mõõdetakse vähemalt kord kolme aasta jooksul, mõõtes selleks LOÜde kontsentratsiooni enne ja pärast asjaomase süsteemi läbimist.

Heitgaaside mõõtmisandmed dokumenteeritakse ja tehakse pädevale asutusele taotluse korral kättesaadavaks.

Taotleja peab kirjeldama olemasolevat süsteemi ning esitama dokumendid Cr(VI) heite ohje ja seire kohta. Dokumentatsioon peab sisaldama Cr(VI) õhkuheite vähendamisega seotud mõõtmistulemusi.

4.3   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL hõlmamata trükkimise käigus tekkivad lenduvad orgaanilised ühendid

Direktiivi 2010/75/EL I lisaga või VII lisa teise osaga hõlmamata trükkimisele ja samaväärsele trükkimisele, mis toimub väljaspool ELi ja vastab samades lisades esitatud spetsifikatsioonile, tuleb kohaldada järgmisi nõudeid.

LOÜ-koguheide (arvutatuna lahusti massibilansina) ei tohi ületada:

poognaofsettrüki puhul 4,5 kg paberitonni kohta;

digitrüki puhul 1,0 kg paberitonni kohta;

kuivatiga rullofsettrüki puhul 2,0 kg paberitonni kohta;

kuivatita rullofsettrüki puhul 2,5 kg paberitonni kohta;

muu rotosügavtrüki, fleksograafia, rotatsioonsiidtrüki, lamineerimise ja lakkimise puhul 3,0 kg paberitonni kohta.

Alternatiivne nõue: kui heitgaase kontrollimatust LOÜ-heitest puhastatakse, ei tohi see heide ületada 10 % kasutatud lahustite kogusest (arvutatuna lahustite massibilansina) ja LOÜ-kogusisaldus heitgaasides 20 mg C/Nm3.

Kuivatiga ofsettrükkimise, rotosügavtrüki ja fleksograafia kuivatusprotsessis lenduvaid lahusteid tuleb käidelda taaskasutus-, põletus- või mõnes muus samaväärses süsteemis (nt võtta nende asemel kasutusse veepõhised trükivärvid).

Hindamine ja kontroll. Taotleja peab esitama olemasoleva süsteemi kirjelduse, dokumendid õhkuheite ohje ja seire kohta ning mõõtmistulemused.

Kontrollimatu LOÜ-heite või LOÜ-koguheite saamiseks tuleb lahustite massibilanssi arvutada 12-kuulise tootmisperioodi alusel. Lahustite massibilanss peab olema kooskõlas direktiivi 2010/75/EL VII lisa 7. osa punktis 2 esitatud määratlusega. LOÜ-heite jagamiseks paberi kaaluga, tuleb arvestada kõigi trükitud pindadega. Uue või ümberehitatud tootmiskäitise puhul peavad arvutused hõlmama vähemalt käitise kolme representatiivset töökuud.

Õhku paisatavate heitgaaside LOÜ-kogusisalduse seireks korstnates, mille LOÜ-intensiivsus on alla 10 kg C/h, tuleb teha EN 12619 kohane või samaväärne seire vähemalt kord aastas. Kui aasta keskmine LOÜ-intensiivsus on alla 0,1 kg C/h või saastevähendusmeetmeid rakendamata stabiilselt alla 0,3 kg C/h, võib seiresagedust vähendada ühe korrani iga kolme aasta järel või asendada mõõtmised arvutustega, eeldusel, et sellega tagatakse samaväärse teadusliku kvaliteediga andmete saamine.

Kinnituse trükivärvi, pesuainete, niisutuslahuste ja muude vastavate kemikaalide LOÜ-sisalduse kohta peab esitama taotleja või kemikaali tarnija.

Kriteerium 5. Jäätmed

5.1.   Jäätmekäitlussüsteem

Toote tootmiskohas peab olema jäätmekäitlussüsteem, milles on käsitletud ja dokumenteeritud tahkete ja vedelate jäätmete (paber, trükivärv, puhastusvahend ja niisutusaine) vähendamise meetmed, mis on kooskõlas kohalike või riiklike reguleerivate asutuste nõuetega.

Jäätmekäitlussüsteem peab olema dokumenteeritud või kirjeldatud ning sisaldama teavet vähemalt alljärgneva kohta:

ringlussevõetava materjali jäätmevoost eraldamine, käitlemine, kogumine ja kasutamine;

materjalide kokkukogumine muul otstarbel (nt põletamine tehnoloogilise auru saamiseks või kütteks või põllumajanduses kasutamine);

ohtlike jäätmete käitlemine, kogumine, eraldamine ja kõrvaldamine, nagu on kindlaks määranud asjakohase kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandi reguleerivad asutused;

jäätmetekke vähendamise ning korduskasutamis- ja ringlussevõtumäära suurendamise pideva parandamise eesmärgid.

Hindamine ja kontroll. Taotleja peab esitama kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja jäätmekäitluse korra kirjelduse. Taotleja esitab iga asjaomase tootmiskoha jäätmekäitluskava. Kui jäätmekäitluse teenust ostetakse, peab ka alltöövõtja esitama selle kriteeriumi täitmise kinnituse.

Taotlejad, kes on registreeritud ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis (EMAS) ning/või ISO 14001 kohase serdi omanikud, loetakse selle kriteeriumi täitnuks, tingimusel et:

1)

tootmiskoha jäätmekäitluse hõlmatus on dokumenteeritud ettevõtte EMASi keskkonnaaruandes või

2)

tootmiskoh(t)a(de) jäätmekäitlust on ISO 14001 kohasel sertimisel piisavalt käsitletud.

5.2.   Ringlussevõetav paber trükikojast

Seda kriteeriumit kohaldatakse trükitud paberile. Tekkivate paberijäätmete kogus X ei tohi ületada järgmises tabelis esitatut.

Trükitehnoloogia

Paberijäätmete maksimumprotsent

Poogenofsettrükk

23

Kuivatita trükk, ajalehed

10

Kuivatita trükk, blanketid

18

Kuivatita rototrükk (v.a ajalehed)

19

Kuivatiga rototrükk

21

Rotosügavtrükk

15

Fleksograafia

17

Digitaaltrükk

10

Siidtrükk

23

Kus

X = aastane ökomärgisega trükitoodete trükkimisel (sh järeltöötlusel) tekkinud paberijäätmete kogus tonnides jagatuna aastas ostetud ja ökomärgisega trükitoodete tootmiseks kasutatud paberikogusega tonnides.

Kui trükikoda teeb järeltöötlustoiminguid mõnele teisele trükikojale, ei arvestata selle käigus tekkivaid paberijäätmeid X-i arvutamisel.

Kui järeltöötlustoimingud ostetakse teiselt ettevõttelt, arvutatakse nende käigus tekkiv paberijäätmete hulk ja võetakse seda X-i arvutamisel arvesse.

Hindamine ja kontroll. Taotleja peab esitama paberijäätmete koguse arvutamise kirjelduse ja trükikoja paberijäätmeid koguva ettevõtja kinnituse. Esitatakse allhanketingimused ja järeltöötlusega seotud paberjäätmete koguse arvutused.

Arvutused tuleb teha 12 tootmiskuu kohta. Uue või ümberehitatud tootmiskäitise puhul tuleb arvutused teha vähemalt 45 järjestikuse stabiilse tööpäeva kohta.

Kui ökomärgisega trükitoodete trükkimisel tekkinud paberijäätmete aastast kogust tonnides ei ole tehniliselt võimalik arvutada, võib taotleja esitada trükikojas aastas tekkinud ringlussevõetava paberi koguse arvutused.

5.3.   Ringlussevõetav paber paberkirjatarvete ja paberkandekottide tootmiskohtadest

Seda kriteeriumit kohaldatakse paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele. Paberijäätmete kogus X ei tohi ületada järgmisi määrasid:

19 % ümbrike puhul;

15 % kirjatarvete (v.a päevikud) puhul;

20 % ühepoolse trükiga päevikute ning kaustade jms puhul;

30 % kahepoolse trükiga kaustade jms puhul;

11 % paberkottide ja pakkepaberi puhul,

kus

X = ökomärgisega kirjapaberi ja paberkandekottide tootmisel (sh järeltöötlus) tekkinud paberijäätmete aastane kogus tonnides, mis on jagatud ökomärgisega kirjapaberi ja paberkandekottide tootmiseks ostetud ja kasutatud paberi aastase kogusega tonnides.

Kui trükikoda teeb järeltöötlustoiminguid mõnele teisele trükikojale, ei arvestata selle käigus tekkivaid paberijäätmeid X-i arvutamisel.

Kui järeltöötlustoimingud ostetakse teiselt ettevõttelt, arvutatakse nende käigus tekkiv paberijäätmete hulk ja võetakse seda X-i arvutamisel arvesse.

Hindamine ja kontroll. Taotleja peab esitama paberijäätmete koguse arvutamise kirjelduse ja trükikoja paberijäätmeid koguva ettevõtja kinnituse. Esitatakse allhanketingimused ja järeltöötlusega seotud paberjäätmete koguse arvutused.

Arvutused tuleb teha 12 tootmiskuu kohta. Uue või ümberehitatud tootmiskäitise puhul tuleb arvutused teha vähemalt 45 järjestikuse stabiilse tööpäeva kohta.

Kui ökomärgisega kirjapaberi ja paberkandekottide tootmisel tekkinud paberijäätmete aastast kogust tonnides ei ole tehniliselt võimalik arvutada, võib taotleja esitada trükikojas aastas tekkinud ringlussevõetava paberi koguse arvutused.

Kriteerium 6. Energiatarbimine

ELi ökomärgisega toote tootmiskohas peab olema energiajuhtimissüsteem, mis hõlmab kõiki energiat tarbivaid seadmeid (masinad, valgustus- ja kliimaseadmed). Energiajuhtimissüsteem peab sisaldama energiatõhususe suurendamise meetmeid ja teavet vähemalt alljärgneva kohta:

energiaandmete kogumise kava koostamine ja täitmine, et selgitada välja olulisimad energianäitajad;

energiatarbimise analüüs, mis hõlmab energiat tarbivate süsteemide, protsesside ja rajatiste loetelu;

energia tõhusama kasutamise meetmete väljaselgitamine;

energiatarbimise pideva vähendamise eesmärgid.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab tootmiskoha vastavuse kinnituse koos energiajuhtimissüsteemi kirjeldusega.

ISO 50001, EN 16247 või mõne muu samaväärse standardi/süsteemi kohase serdiga taotleja loetakse selle nõude täitnuks.

EMASis registreeritud taotleja loetakse selle nõude täitnuks, kui energiajuhtimise EMASi kaasamine on dokumenteeritud tootmiskohta (-kohti) käsitlevas EMASi keskkonnaaruandes.

ISO 14001 kohase serdiga taotleja loetakse selle nõude täitnuks, kui energiajuhtimist on tootmiskoha sertifitseerimisel piisavalt käsitletud.

Energiatarbimise pideva vähendamise eesmärke tuleb täita aastate kaupa. Seda hindab vastutav töötaja kirjalikult. Taotluse korral tuleb hinnang esitada pädevale asutusele.

Kriteerium 7. Koolitus

Ökomärgise nõuete üha parema täitmise tagamiseks antakse kõigile tootmiskoha igapäevastes toimingutes osalevatele asjaomastele töötajatele vajalikud teadmised.

Hindamine ja kontroll. Taotleja peab esitama kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta, väljaõppeprogrammi üksikasjad ja selle sisu ning andmed selle kohta, millal ja millise väljaõppe on iga töötaja saanud. Taotleja peab esitama pädevale asutusele ka koolitusmaterjalide näidise.

Kriteerium 8. Kasutuskõlblikkus

Toode peab vastama oma kasutusotstarbele.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kriteeriumi täitmise kohta kinnituse koos vähemalt ühega alljärgnevast:

konkreetse toote klientide kiri/dokument/avaldus, milles nad kinnitavad, et toode vastas nende spetsifikatsioonile ja toimib kavandatud otstarbel kasutamisel hästi;

tarbijakaebustega tegelemise korra täpne kirjeldus;

ISO 9001 või samaväärse standardi kohast kvaliteedisertifitseerimist tõendavad dokumendid;

dokumendid, mis tõendavad paberi kvaliteeti vastavalt standardile EN ISO/IEC17050-1, kus on sätestatud tarnijate vastavustunnistuse üldkriteeriumid.

Kriteerium 9. Tootel esitatav teave

Paberkandekotil peab olema järgmine teave:

„Korduvkasutatav kott”.

Trükitud tootel peab olema järgmine teave:

„Vanapaber kogutakse ringlusse võtmiseks”.

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab kriteeriumi täitmise kohta kinnituse, mida toetab pilt tootest, millel on nõutav teave.

Kriteerium 10. ELi ökomärgisel esitatav teave

Kui kasutatakse vabatahtlikku tekstiväljaga märgist, peab see sisaldama kolme järgmist lauset:

vähe tootmisheiteid õhku ja vette;

toode on ringlusse võetav;

kasutatud vähese keskkonnamõjuga paberit.

Taotleja järgib ELi ökomärgise logo nõuetekohase kasutamise juhiseid, mis on esitatud aadressil

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Hindamine ja kontroll. Taotleja esitab selle kriteeriumi täitmise kinnituse, mida toetab suure resolutsiooniga pilt tootepakendist, millel on selgelt näha märgis, registreerimis-/loanumber ning (kui asjakohane) märgisega koos esitada lubatud laused.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17).

(3)  Komisjoni 11. jaanuari 2019. aasta otsus (EL) 2019/70, millega kehtestatakse graafilise otstarbega paberile ELi ökomärgise andmise ning pehmepaberile ja pehmepaberist toodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3 all) (ELT L 15, 17.1.2019, lk 27).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(6)  Kehtib üksnes kasutatavate värvisegude, värvainete, pinnaviimistlusainete ja pinnakattevahendite kohta.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17).

(9)  Lenduva orgaanilise süsiniku üldkogus või -sisaldus, väljendatuna C kogusena või sisaldusena (õhus).


Top

avalikgif