ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni otsus (EL) 2020/1802, 27. november 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8151 all)
Euroopa Komisjon 27.11.2020 otsus number 1802; jõustumiskuupäev

redaktsioon

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/51


KOMISJONI OTSUS (EL) 2020/1802,

27. november 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 8151 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 6. detsembri 2017. aasta otsuse (EL) 2017/2285 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) kohast juhendit keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta) (2) I lisa punktis 2.4.3 on esitatud nõuded mitme tegevuskohaga organisatsioonide tõendamise kohta valimi koostamise meetodil.

(2)

Otsuse (EL) 2017/2285 I lisas esitatud juhendi punkti 2.4.3.3 alapunktis a on loetletud sektorid, milles võib mitme tegevuskohaga organisatsioonide tõendamiseks kasutada valimi koostamise meetodit (tabel 9).

(3)

Juhendi punkti 2.4.3.3 alapunktis b on loetletud need sektorid, milles võib mitme tegevuskohaga organisatsioonide tõendamiseks kasutada valimi koostamise meetodit katseprojektides (tabel 10), ning täpsustatud, et pärast katseprojekti lõppu ja katseprojekti käsitleva hinnangu põhjal võib EMASi komitee soovitada lisada asjaomase sektori nende sektorite loetellu, milles võib kasutada valimi koostamise meetodit (tabel 9).

(4)

Saksamaal viidi ellu kaks katseprojekti tabelis 10 loetletud sektorites: üks projekt jaemüügi sektoris (NACE kood 47.1) ja üks projekt sektorites „hoolekandeasutuste tegevus“ (NACE kood 87) ja „sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta“ (NACE kood 88). EMASi komiteele esitati neid katseprojekte käsitlev hinnang.

(5)

Katseprojektide kohta tehtud hinnangu põhjal soovitas EMASi komitee lisada kõnealused sektorid nende sektorite loetellu, milles võib mitme tegevuskohaga organisatsioonide tõendamiseks kasutada valimi koostamise meetodit (tabel 9).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

NACE koodidega 47.1, 87 ja 88 sektorites võib mitme tegevuskohaga organisatsioonide tõendamiseks kasutada valimi koostamise meetodit. Seega tõstetakse need sektorid juhendi I lisa tabelist 10 tabelisse 9.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. november 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 328, 12.12.2017, lk 38.


Top

avalikgif