ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1801, 30. november 2020, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2020. kalendriaastaks
Euroopa Komisjon 30.11.2020 määrus number 1801; jõustumiskuupäev 08.12.2020
; rakendamise kuupäev 01.12.2020

redaktsioon 08.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/49


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1801,

30. november 2020,

millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2020. kalendriaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/862 (2) on kehtestatud määruse (EL) nr 1306/2013 kohane otsetoetuste kohandamise määr 2020. kalendriaastaks. Kõnealune kohandamismäär on kehtestatud 2021. aasta eelarveprojekti raames olemas olnud teabe alusel ja selle puhul on võetud eelkõige arvesse finantsdistsipliini kohast 487,6 miljoni euro suurust põllumajandussektori kriisireservi, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 25.

(2)

Samuti on kohandamismäära puhul võetud arvesse vajadust kohaldada finantsdistsipliini, et pidada kinni määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 16 osutatud iga-aastastest ülemmääradest, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 26 lõikes 1.

(3)

Kuigi finantsdistsipliin vajab jätkuvalt 487,6 miljoni euro suurust põllumajandussektori kriisireservi, nähtub esialgsest prognoosist, mis on seotud 2021. aasta eelarveprojekti kavandatava kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1, mis hõlmab otsetoetusi ja turuga seotud kulusid käsitlevaid ajakohastatud prognoose, et rakendusmääruses (EL) 2020/862 sätestatud, finantsdistsipliinist tulenevat kohandamismäära on vaja muuta.

(4)

Seepärast on komisjoni käsutuses oleva uue teabe alusel asjakohane muuta kohandamismäära vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikele 4 enne selle kalendriaasta 1. detsembrit, mille suhtes kohandamismäära kohaldatakse.

(5)

Muudetud ettepanekut nõukogu määruse kohta, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027, (3) ei ole veel vastu võetud. Võttes arvesse kõnealuse määruse vastuvõtmise kohta otsuse tegemise menetluse peaaegu et lõppetappi, tuleks seega kaitsemeetmena kasutada kohandamismäära arvutamisel Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 2021. eelarveaastal kuludeks eraldatavat netosaldot summas 40 368,0 miljonit eurot (Euroopa Ülemkogu 21. juuli 2020. aasta järeldustes esitatud vaheülemmäär, mida on kohandatud vastavalt vahendite sellisele ümberpaigutamisele Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja otsetoetuste raames, millest liikmesriigid on teatanud).

(6)

Üldjuhul makstakse ühe kalendriaasta (N) jaoks otsetoetuste saamise taotluse esitanud põllumajandustootjatele toetust eelarveaasta (N + 1) piiresse jääva kindlaksmääratud makseperioodi jooksul. Sellegipoolest võivad liikmesriigid maksta põllumajandustootjatele toetust teatava tähtaja jooksul ka pärast kõnealuse makseperioodi lõppu. Nimetatud maksed võidakse teha järgneval eelarveaastal. Kui asjaomase kalendriaasta suhtes kohaldatakse finantsdistsipliini, ei tohiks kohandamismäära kohaldada selliste maksete suhtes, mille kohta esitati toetustaotlused muudel kalendriaastatel kui finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal. Seepärast on põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks asjakohane sätestada, et kohandamismäära kohaldatakse üksnes selliste maksete suhtes, mille kohta on toetustaotlused esitatud finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal, olenemata sellest, millal makse põllumajandustootjatele tehakse.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (4) artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 kohaselt kindlaks määratud kohandamismäära tuleb kohaldada üksnes 2 000 eurot ületavate otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele asjaomasel kalendriaastal. Lisaks on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 2 sätestatud, et otsetoetuste järkjärgulise kehtestamise tulemusel kohaldatakse kohandamismäära Horvaatia suhtes alles alates 1. jaanuarist 2022. Seega ei tuleks käesoleva määrusega kindlaks määratavat kohandamismäära kohaldada nimetatud liikmesriigi põllumajandustootjate suhtes.

(8)

Kohandatud kohandamismäära tuleks võtta arvesse 2020. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel põllumajandustootjale tehtavate kõigi maksete arvutamisel. Selguse huvides tuleks rakendusmäärus (EL) 2020/862 seetõttu kehtetuks tunnistada.

(9)

Selle tagamiseks, et kohandatud kohandamismäära kohaldatakse alates kuupäevast, mil põllumajandustootjatele hakatakse tegema makseid vastavalt määrusele (EL) nr 1306/2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. detsembrist 2020,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklites 25 ja 26 sätestatud kohandamismäära kehtestamiseks ning kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikega 1 kohaldatakse määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud toetuskavade raames makstavate selliste 2 000 eurot ületavate otsetoetuste vähendamise korral, mida makstakse põllumajandustootjatele 2020. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel, kohandamismäära 2,906192 %.

2.   Lõikes 1 sätestatud vähendamist ei kohaldata Horvaatias.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2020/862 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Komisjoni 19. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/862, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2020. kalendriaastaks (ELT L 197, 22.6.2020, lk 3).

(3)  COM(2020) 443 final.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).


Top

avalikgif