ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1799, 30. november 2020, milles käsitletakse Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist munakanade ja teiste munalindude söödalisandina (loa hoidja: Andrés Pintaluba S.A) 
Euroopa Komisjon 30.11.2020 määrus number 1799; jõustumiskuupäev 21.12.2020

redaktsioon 21.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/43


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1799,

30. november 2020,

milles käsitletakse Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist munakanade ja teiste munalindude söödalisandina (loa hoidja: Andrés Pintaluba S.A)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus 6-fütaasi preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist munakanade ja muude munalindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 7. mai 2020. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaat kahjulikku mõju munakanade ja muude munalindude tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Samuti jõuti järeldusele, et kõnealust söödalisandit tuleks käsitada võimaliku hingamiselundite sensibilisaatorina. Seetõttu leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad hoida ära kahjulikku mõju inimeste tervisele, eelkõige söödalisandi kasutajate puhul. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõnealune söödalisand parandab zootehnilise lisandina tõhusalt sööda seedimist munakanadel ja muudel munalindudel. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Komagataella phaffii CGMCC 12056 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2020; 18(5): 6142.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained.

4a31

Andrés Pintaluba S.A.

6-fütaas

EC 3.1.3.26

Söödalisandi koostis

Komagataella phaffii (CGMCC 12056) abil saadud 6-fütaasi preparaat (EC 3.1.3.26),

minimaalse aktiivsusega:

tahkena: 20 000 U  (1) / g

vedelikuna: 20 000 U/ml

munakanad ja muud munalinnud

300 U.

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.

21.12.2030

Toimeaine kirjeldus

Komagataella phaffii (CGMCC 12056) abil fermenteerinise teel saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26)

Analüüsimeetod  (2)

Fütaasi aktiivsuse määramiseks söödalisandis:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga – VDLUFA 27.1.4

Fütaasi aktiivsuse määramiseks eelsegudes:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga – VDLUFA 27.1.3.

Fütaasi aktiivsuse määramiseks söödamaterjalides ja segasöödas:

kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga – EN ISO 30024.


(1)  Üks ühik on ensüümi kogus, mis pH-väärtusel 5,5 ja temperatuuril 37 °C vabastab fütaadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top

avalikgif