ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1797, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina 
Euroopa Komisjon 30.11.2020 määrus number 1797; jõustumiskuupäev 21.12.2020

redaktsioon 21.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1797,

30. november 2020,

milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus L-valiini lubamiseks. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini kasutamise lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. märtsi 2020. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiin kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõnealust söödalisandit peetakse loomade söötmisel tõhusaks asendamatu aminohappe L-valiini allikaks, kuid selleks, et söödalisand oleks mäletsejaliste puhul tõhus, tuleks seda kaitsta lagunemise eest vatsas. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse järelevalve erinõuete järele. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruanded söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiini hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2020; 18(4):6074.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c370

L-valiin

Söödalisandi koostis

Pulber, milles L-valiini sisaldus on vähemalt 98 % (kuivaine põhjal) ning suurim niiskusesisaldus on 1,5 %

Kõik loomaliigid

 

 

1.

L-valiini võib turule lasta ja kasutada söödalisandina preparaadi kujul.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu märgistusel peab olema märgitud: „L-valiini lisamisel tuleks võtta arvesse kõikide asendamatute ja tinglikult asendamatute aminohapete olemasolu, et hoida ära tasakaalustamatust.“

21.12.2030

Toimeaine kirjeldus

Escherichia coli KCCM 80159 abil toodetud L-valiin ((2S)-2-amino-3-metüülbutaanhape)

Keemiline valem: C5H11NO2

CASi nr: 72–18-4

Analüüsimeetod (1)

L-valiini tuvastamine söödalisandis:

Food Chemical Codex „L-valine monograph“

Valiini sisalduse määramine söödalisandis

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS)

Valiini sisalduse määramine eelsegus, söödamaterjalis ja segasöödas

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009  (2) (III lisa F osa)


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadre ssil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisjoni 27. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).


Top

avalikgif