ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1796, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina 
Euroopa Komisjon 30.11.2020 määrus number 1796; jõustumiskuupäev 21.12.2020

redaktsioon 21.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/31


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1796,

30. november 2020,

milles käsitletakse loa andmist Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini lubamiseks söödalisandina kõikide loomaliikide puhul. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini kasutamise lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul ning selle liigitamist söödalisandite kategooria „toitainelised lisandid“ funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“ ja söödalisandite kategooria „organoleptilised lisandid“ funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. märtsi 2020. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiin kahjulikku mõju loomade ega inimeste tervisele või keskkonnale. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune söödalisand on kõikide loomaliikide jaoks tõhus glutamiini allikas ning mäletsejaliste puhul tuleks söödalisandina kasutatava L-glutamiini täieliku tõhususe saavutamiseks kaitsta seda lagunemise eest vatsas.

(5)

Seoses kõnealuse söödalisandi kasutamisega lõhna- ja maitseainena märgib amet, et selle kasutamisel soovitatavas annuses ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. L-glutamiini kasutamine lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole lubatud. Soovitatavas annuses kasutamisel ei põhjusta L-glutamiin lõhna- ja maitseainena tõenäoliselt probleeme. Asjaolu, et L-glutamiini kasutamiseks lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole luba antud, ei välista selle kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega. Tuleks sätestada piirangud ja tingimused L-glutamiini kui lõhna- ja maitseaine kasutamise paremaks reguleerimiseks. Söödalisandi etiketil tuleks esitada L-glutamiini soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu etiketil esitada teatav teave.

(6)

Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruanded söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(7)

Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 abil toodetud L-glutamiini hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

2.   Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2020); 18 (4): 6075


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c451

L-glutamiin

Söödalisandi koostis

Pulber, mis sisaldab vähemalt 98 % L-glutamiini

Toimeaine kirjeldus

L-glutamiin, mis on saadud kääritamisel mikroorganismiga Corynebacterium glutamicum NITE-BP-02524

IUPACi nimetus: (2S)-2,5-diamino-5-oksopentaanhape

CASi nr: 56-85-9

EINECSi number 200-292-1

Keemiline valem: C5H10N2O3

Analüüsimeetod (1)

L-glutamiini tuvastamine söödalisandis:

Food Chemical Codex’i „L-glutamine monograph“

Glutamiini sisalduse määramine söödalisandis, eelsegus, segasöödas ja söödamaterjalis:

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja optilise määramisega (IEC-VIS/FLD).

Kõik loomaliigid

1.

L-glutamiini võib turule lasta ja kasutada söödalisandina preparaadi kujul.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

3.

Söödalisandi ja eelsegu etiketil esitatakse järgmine teave:

„L-glutamiini lisamine tagab söödas piisava aminohappesisalduse ja aitab vähendada võimalikku glutamiinipuudust kriitilistel eluperioodidel.“

21.12.2030

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

3c451

L-glutamiin

Söödalisandi koostis

Pulber, mis sisaldab vähemalt

98 % L-glutamiini

Toimeaine kirjeldus

L-glutamiin, mis on saadud kääritamisel mikroorganismiga Corynebacterium glutamicum NITE-BP-02524

IUPACi nimetus: (2S)-2,5-diamino-

5-oksopentaanhape

CASi nr: 56-85-9

EINECSi number 200-292-1

Keemiline valem: C5H10N2O3

Flavise number: 17.007

Analüüsimeetod (1)

L-glutamiini tuvastamine söödalisandis:

Food Chemical Codex’i „L-glutamine monograph“

Glutamiini sisalduse määramine söödalisandis ja eelsegus:

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja optilise või fluorestsentsmääramisega (IEC-VIS/FLD), nagu on kirjeldatud standardis EN ISO 17180:2013

Kõik loomaliigid

1.

L-glutamiini võib turule lasta ja kasutada söödalisandina preparaadi kujul.

2.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

3.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

4.

Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave:

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas: 25 mg/kg“.

5.

Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas ületab järgmist väärtust: 25 mg/kg.

21.12.2030


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top

avalikgif