ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1795, 30. november 2020, milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina 
Euroopa Komisjon 30.11.2020 määrus number 1795; jõustumiskuupäev 21.12.2020

redaktsioon 21.12.2020

1.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 402/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1795,

30. november 2020,

milles käsitletakse loa andmist lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 7 on esitatud taotlus lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi jaoks loa saamiseks. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaadi kasutamise lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 4. juuli 2019. aasta arvamuses (2) ja 25. mai 2020. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaat kahjulikku mõju loomade tervisele ega tarbijaohutusele. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune söödalisand on silmi ärritav ning nahka ja hingamiselundeid sensibiliseeriv, ning märkis, et söödalisand kujutab endast sissehingamisel kasutaja jaoks riski. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele. Toiduohutusamet jõudis ühtlasi järeldusele, et kõnealusest söödalisandist ei tulene muude lubatud rauaühenditega võrreldes täiendavat riski keskkonnale ja et see on kõikide loomade jaoks tõhusaks rauaallikaks. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Söödalisandi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud, kui söödalisandi kasutajad rakendavad asjakohaseid kaitsemeetmeid. Seepärast tuleks lubada söödalisandi kasutamist.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2019; 17(7): 5792.

(3)  EFSA Journal 18(6):6164.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Elemendi (Fe) sisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid

3b111

Lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaat

Söödalisandi koostis

Lüsiini raudkelaatide ja glutamiinhappe raudkelaatide segu vahekorras 1:1 pulbrina, mille

 

rauasisaldus on 15–16 %,

 

lüsiinisisaldus on 19–21 %,

 

glutamiinhappesisaldus on 18,5–21,5 % ja

 

niiskusesisaldus on kuni 3 %

Kõik loomaliigid

Lambad: 500 (kokku  (2))

Veised ja kodulinnud: 450 (kokku  (2))

Põrsad kuni ühe nädalani enne võõrutamist: 250 mg päevas (kokku  (2))

Lemmikloomad: 600 (kokku  (2))

Muud liigid: 750 (kokku  (2))

1.

Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.

2.

Lüsiini ja glutamiinhappe raudkelaati võib turule lasta ja kasutada söödalisandina preparaadi kujul.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegu kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad asjakohased korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte vastuvõetava tasemeni vähendada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.

21.12.2030

Toimeainete kirjeldus

Keemilised valemid:

raud-2,6-diaminoheksaanhape, kloriidi ja vesiniksulfaadi sool:

C6H17ClFeN2O7S

raud-2-aminopentaandihape, naatriumi ja vesiniksulfaadi sool:

C5H12FeNNaO10S

Analüüsimeetodid  (1)

Lüsiini- ja glutamiinhappesisalduse määramine söödalisandis:

ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IEC-VIS)

Söödalisandi kelaatstruktuuri kinnitamine:

spektromeetria infrapunaala keskosas koos kõnealuse mikroelemendi, lüsiini ja glutamiinhappe sisalduse määramisega söödalisandis

Raua üldsisalduse määramine söödalisandis:

aatomiabsorptsioonspektromeetria (AAS) (EN ISO 6869) või

induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) (EN 15510) või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria rõhu all lagundatud proovist (ICP-AES) (EN 15621).

Raua üldsisalduse määramine eelsegus:

aatomiabsorptsioonspektromeetria (AAS) (EN ISO 6869) või

induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) (EN 15510) või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria rõhu all lagundatud proovist (ICP-AES) (EN 15621). või

induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (ICP-MS) (EN 17053)

Raua üldsisalduse määramine söödamaterjalis ja segasöödas:

aatomiabsorptsioonspektromeetria (AAS) (komisjoni määruse (EÜ) nr 152/2009 IV lisa C osa) või

aatomiabsorptsioonspektromeetria (AAS) (EN ISO 6869) või

induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) (EN 15510) või

induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria rõhu all lagundatud proovist (ICP-AES) (EN 15621) või

induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (ICP-MS) (EN 17053).


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Raua üldsisalduse arvutamisel söödas ei võeta arvesse inertse raua kogust.


Top

avalikgif