ID-kaart

Lihtotsing

Sotsiaalministri määruste muutmine
Sotsiaalminister 27.11.2020 määrus number 49; jõustumiskuupäev 04.12.2020

redaktsioon 04.12.2020 [RT I, 01.12.2020, 9]

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.11.2020 nr 49

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46, § 25 lõike 2 ja § 262 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. märtsi 2010. a määruse nr 23 "Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele" § 2 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja läbivaatuse ruumi pindala võib olla lubatud suurusest kuni 10% väiksem.".

§ 2.  Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 56 "Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Lõikes 1 nimetatud ruumi pindala võib olla lubatud suurusest kuni 10% väiksem.";

2) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Lõike 3 punktis 1 nimetatud ühe ruumina planeeritud vastuvõtu- ja protseduuriruumi pindala võib olla lubatud suurusest kuni 10% väiksem.".

§ 3.  Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 47 "Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad "käesoleva määruse lisas sätestatud vormis" tekstiosaga "eestikeelsel (lisa 1), ingliskeelsel (lisa 2) või venekeelsel (lisa 3) vormil";

2) määruse lisa loetakse lisaks 1 ning määrust täiendatakse lisadega 2 ja 3, mis on esitatud käesoleva määruse lisades 1 ja 2.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Application for registration on the practice list of a family physician
Lisa 2 Заявление для регистрации в список семейного врача
avalikgif