ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1779, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 seoses teatavaid majapidamis- ja muid taolisi elektriseadmeid, valgustite elektritoitesüsteeme, hädavalgustust, kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lüliteid, kaitselüliteid, läheduslüliteid, kaarkeevituse energiaallikaid ning mõõte-, juhtimis- ja laboriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standarditega
Euroopa Komisjon 27.11.2020 otsus number 1779; jõustumiskuupäev 30.11.2020

redaktsioon 30.11.2020

30.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 399/6


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1779,

27. november 2020,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 seoses teatavaid majapidamis- ja muid taolisi elektriseadmeid, valgustite elektritoitesüsteeme, hädavalgustust, kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lüliteid, kaitselüliteid, läheduslüliteid, kaarkeevituse energiaallikaid ning mõõte-, juhtimis- ja laboriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standarditega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (2) artiklile 12 eeldatakse, et elektriseadmed, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 3 ja selle I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega, mida nimetatud harmoneeritud standardid või nende osad käsitlevad.

(2)

Komisjon esitas 8. novembri 2012. aasta kirjas M/511 Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) taotluse harmoneeritud standardite pealkirjade esimese täieliku loetelu koostamiseks ning teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite väljatöötamiseks, läbivaatamiseks ja täiendamiseks, et toetada direktiivi 2014/35/EL. Direktiivi 2014/35/EL artiklis 3 osutatud ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud ohutuseesmärgid ei ole pärast taotluse esitamist CEN-ile, Cenelec-ile ja ETSI-le muutunud.

(3)

Taotluse nr M/511 alusel vaatasid CEN ja Cenelec läbi järgmised standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias komisjoni teatisega (2018/C 326/02) (3): EN 60947-5-2:2007; ja EN 60974-1:2012. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmised harmoneeritud standardid ja järgmine muudatus: EN IEC 60947-5-2:2020 – lülitusaparaadid (juhtimisahelaaparaadid ja lülituselemendid. Läheduslülitid); ja EN IEC 60974-1:2018 ja EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 – kaarkeevitusseadmed (keevitamise energiaallikad).

(4)

Taotluse nr M/511 alusel muutsid CEN ja Cenelec järgmisi harmoneeritud standardeid, mille viited on esitatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/1956 (4) I lisas: EN 60598-2-22:2014 (valgustid hädavalgustuseks); ja EN 60947-2:2017 (madalpingelised lülitusaparaadid). Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmiste harmoneeritud standardite muudatused: EN 60598-2-22:2014/A1:2020; ja EN 60947-2:2017/A1:2020. CEN ja Cenelec muutsid ka järgmisi harmoneeritud standardeid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias teatisega (2018/C 326/02): EN 60335-2-78:2003 – aiagrillid; EN 60335-2-82:2003 – teenindusmasinad ja lõbustusmasinad; EN 60335-2-105:2005 – multifunktsionaalsed dušikabiinid; EN 60570:2003 –valgustiridade elektritoitesüsteemid; ja EN 61010-1:2010 – elektrilised mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmed. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmiste harmoneeritud standardite muudatused ja parandusstandard: EN 60335-2-78:2003/A11:2020; EN 60335-2-82:2003/A2:2020; EN 60335-2-105:2005/A2:2020; EN 60570:2003/A2:2020; EN 61010-1:2010/A1:2019 ja EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04.

(5)

Komisjon hindas koos CENi ja Ceneleciga, kas kõnealused harmoneeritud standardid ja nende muudatused ning parandus vastavad taotlusele nr M/511.

(6)

Harmoneeritud standardid EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018, mida on muudetud standardiga EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, EN 60335-2-78:2003, mida on muudetud standardiga EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003, mida on muudetud standardiga EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005, mida on muudetud standardiga EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003, mida on muudetud standardiga EN 60570:2003/A2:2020, EN 60598-2-22:2014, mida on muudetud standardiga EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60947-2:2017, mida on muudetud standardiga EN 60947-2:2017/A1:2020 ja EN 61010-1:2010, mida on muudetud standardiga EN 61010-1:2010/A1:2019 ja parandatud standardiga EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, ning nende standardite võimalikud muud muudatused ja parandused, mille viited avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, vastavad direktiivis 2014/35/EL sätestatud ohutuseesmärkidele. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele Euroopa Liidu Teatajas koos viidetega nende standardite asjaomastele muudatustele või parandustele.

(7)

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2014/35/EL. Selleks et direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardid oleksid loetletud ühes aktis, tuleb nende standardite viited lisada rakendusotsusesse (EL) 2019/1956.

(8)

CEN ja Cenelec koostasid ka paranduse EN 60669-1:2018/AC:2020-02, millega parandatakse harmoneeritud standardit EN 60669-1:2018 kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitite kohta, mille viide on esitatud rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisas. Kuna parandusega tehakse kõnealusesse standardisse tehnilisi parandusi ning selleks, et tagada avaldatud viidetega harmoneeritud standardite nõuetekohane ja järjepidev kohaldamine, on asjakohane lisada rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisasse viide kõnealusele harmoneeritud standardile koos viitega parandusele.

(9)

Seepärast tuleb Euroopa Liidu Teataja C-seeriast kustutada järgmiste harmoneeritud standardite viited, arvestades, et need standardid on läbi vaadatud või neid on muudetud või parandatud, ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viited, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas: EN 60947-5-2:2007; EN 60974-1:2012; EN 60335-2-78:2003; EN 60335-2-82:2003; EN 60335-2-105:2005; EN 60570:2003; ja EN 61010-1:2010. Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisas on loetletud direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited, mis kustutatakse Euroopa Liidu Teataja C-seeriast. Seega on asjakohane lisada nimetatud viited kõnealusesse lisasse.

(10)

Samuti tuleb Euroopa Liidu Teataja L-seeriast kustutada harmoneeritud standardite EN 60669-1:2018, EN 60598-2-22:2014 ja EN 60947-2:2017 ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viited, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, võttes arvesse, et neid on parandatud või muudetud. Seepärast on asjakohane need viited rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisast kustutada.

(11)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega, et valmistuda harmoneeritud standardite EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018, muudetud standardiga EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, EN 60335-2-78:2003, muudetud standardiga EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003, muudetud standardiga EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005, muudetud standardiga EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003, muudetud standardiga EN 60570:2003/A2:2020, EN 60598-2-22:2014, muudetud standardiga EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60947-2:2017, muudetud standardiga EN 60947-2:2017/A1:2020, EN 61010-1:2010, muudetud standardiga EN 61010-1:2010/A1:2019 ja parandatud standardiga EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, ja EN 60669-1:2018, parandatud standardiga EN 60669-1:2018/AC:2020-02 (ning nende standardite võimalike muude muudatuste ja paranduste, mille viited avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas,) kohaldamiseks, on vaja harmoneeritud standardite EN 60947-5-2:2007, EN 60974-1:2012, EN 60598-2-22:2014, EN 60947-2:2017, EN 60335-2-78:2003, EN 60335-2-82:2003, EN 60335-2-105:2005, EN 60570:2003, EN 61010-1:2010 ja EN 60669-1:2018 viidete ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viidete, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, kustutamine edasi lükata.

(12)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/1956 vastavalt muuta.

(13)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, sealhulgas ohutuseesmärkidele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

I lisa punkte 1 ja 3 kohaldatakse alates 30. maist 2022.

I lisa punkti 5 kohaldatakse alates 30. maist 2021.

Brüssel, 27. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

(3)  Komisjoni teatis (2018/C 326/02), mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 326, 14.9.2018, lk 4).

(4)  Komisjoni 26. novembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1956 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 306, 27.11.2019, lk 26).


I LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

rida 14 jäetakse välja;

2)

lisatakse järgmine rida 14a:

„14a.

EN 60598-2-22:2014

Valgustid. Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustuseks

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

EN 60598-2-22:2014/A1:2020“;

3)

rida 17 jäetakse välja;

4)

lisatakse järgmine rida 17a:

„17a.

EN 60947-2:2017

Madalapingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EN 60947-2:2017/A1:2020“;

5)

rida 44 jäetakse välja;

6)

lisatakse järgmine rida 44a:

„44a.

EN 60669-1:2018

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 1: Üldnõuded

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

EN 60669-1:2018/AC:2020-02“;

7)

lisatakse järgmised read:

Nr

Viide standardile

„66.

EN 60335-2-78:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-78: Erinõuded aiagrillidele

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

EN 60335-2-78:2003/A11:2020

67.

EN 60335-2-82:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-82: Erinõuded teenindusmasinatele ja lõbustusmasinatele

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

EN 60335-2-82:2003/A2:2020

68.

EN 60335-2-105:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-105: Erinõuded multifunktsionaalsetele dušikabiinidele

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

EN 60335-2-105:2005/A2:2020

69.

EN 60570:2003

Valgustiridade elektritoitesüsteemid

EN 60570:2003/A1:2018

EN 60570:2003/A2:2020

70.

EN IEC 60947-5-2:2020

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 5-2: Juhtimisahelaaparaadid ja lülituselemendid. Läheduslülitid

71.

EN IEC 60974-1:2018

Kaarkeevitusseadmed. Osa 1: Keevitamise energiaallikad

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

72.

EN 61010-1:2010

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 1: Üldnõuded

EN 61010-1:2010/A1:2019

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04“.


II LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisasse lisatakse järgmised read:

Nr

Viide standardile

Kustutamise kuupäev

„65.

EN 60335-2-78:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–78: Erinõuded aiagrillidele

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

30. mai 2022

66.

EN 60335-2-82:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-82: Erinõuded teenindusmasinatele ja lõbustusmasinatele

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

30. mai 2022

67.

EN 60335-2-105:2005

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-105: Erinõuded multifunktsionaalsetele dušikabiinidele

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

30. mai 2022

68.

EN 60570:2003

Valgustiridade elektritoitesüsteemid

EN 60570:2003/A1:2018

30. mai 2022

69.

EN 60947-5-2:2007

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 5-2: Juhtimisahelaaparaadid ja lülituselemendid. Läheduslülitid

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

30. mai 2022

70.

EN 60974-1:2012

Kaarkeevitusseadmed. Osa 1: Keevitamise energiaallikad

30. mai 2022

71.

EN 61010-1:2010

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 1: Üldnõuded

30. mai 2022“.


Top

avalikgif