ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1777, 27. november 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta 
Euroopa Komisjon 27.11.2020 määrus number 1777; jõustumiskuupäev 20.12.2020

redaktsioon 20.12.2020

30.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 399/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1777,

27. november 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõikeid 1, 4 ja 5, artikli 13 lõiget 2, artiklit 16 ning artikli 19 punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/659 (3) on sätestatud tingimused hobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu toomise kohta. Kõnealuses määruses on sätestatud loetelu kolmandatest riikidest, kust liikmesriigid lubavad sisse tuua hobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning on täpsustatud selliste sissetoomiste suhtes kohaldatavad loomatervise ja veterinaarsertifikaatide nõuded.

(2)

Direktiivis 2009/156/EÜ on sätestatud loomatervisenõuded, millega reguleeritakse hobuslaste kolmandatest riikidest liitu importimist. Direktiivis on sätestatud, et hobuslaste import liitu on lubatud ainult sellistest kolmandatest riikidest või nende osadest, kus ei ole vähemalt kuue kuu jooksul esinenud malleust (Burkholderia mallei).

(3)

25. juulil 2019 teatas Kuveit komisjonile kahest malleuse (Burkholderia mallei) juhtumist registreeritud hobustel, keda peeti ekspordieelses karantiinis liitu saatmiseks. Kuveit peatas viivitamata registreeritud hobuste liitu eksportimise ning võttis vajalikud seire- ja tõrjemeetmed. Seepärast peatati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2147 (4) registreeritud hobuste Kuveidist liitu toomine. 8. septembril 2019 kinnitati, et Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) piirkondlikus tugilaboris malleuse määramiseks tehtud komplemendi sidumise test andis positiivsed tulemused veel kolme sama põllumajandusettevõtte hobuse puhul. 23. juunil 2020 teatas Kuveit komisjonile, et 30. aprillil 2020 lõpetati OIE piirkondlikus tugilaboris aktiivne kliiniline ja seroloogiline uuring, sh 7 914 hobuse suhtes malleuse määramiseks tehtud testimine, mis andis negatiivsed tulemused.

(4)

Seega on Kuveit tõendanud oma riigi malleusevaba staatust alates viimasest juhtumist, mis avastati 8. septembril 2019. Seepärast tuleks lubada Kuveidist pärit registreeritud hobuste ajutist importi, taassissetoomist pärast ajutist eksporti ning importi, samuti Kuveidist pärit hobuslaste transiiti. Samuti on asjakohane muuta Kuveiti käsitlevat kannet rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisas.

(5)

25. detsembril 2019 teatas Türgi loomahaigustest teatamise süsteemi kaudu malleuse juhtumist, mis leidis kinnitust 4. detsembril 2019 Türgis Istanbuli provintsis Büyükada saarel peetaval hobusel. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/581 (5) peatati Türgist pärit hobuslaste ja nende paljundusmaterjali sissetoomine liitu vähemalt kuueks kuuks.

(6)

Türgi on esitanud teabe selle kohta, et Ankara, Edirne, Istanbuli, Izmiri, Kirklareli ja Tekirdagi provints on olnud malleusest vabad rohkem kui kuus kuud pärast malleusepuhangut Büyükada saarel, millest teatati 25. detsembril 2019. Kõnealune riik on lisaks rakendanud meetmeid malleuse sissetoomise riski vähendamiseks nendes provintsides. Seepärast tuleks lubada Ankara, Edirne, Istanbuli, Izmiri, Kirklareli ja Tekirdagi provintsist pärit registreeritud hobuste ajutist importi, taassissetoomist pärast ajutist eksporti ning importi, samuti Ankara, Edirne, Istanbuli, Izmiri, Kirklareli ja Tekirdagi provintsist pärit hobuslaste transiiti. Seepärast on asjakohane muuta Türgit käsitlevat kannet rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisas.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2018/659 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(3)  Komisjoni 12. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta (ELT L 110, 30.4.2018, lk 1).

(4)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2147, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta (ELT L 325, 16.12.2019, lk 99).

(5)  Komisjoni 27. aprilli 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/581, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/659 elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise tingimuste kohta (ELT L 133, 28.4.2020, lk 52).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisas olev loetelu nendest kolmandatest riikidest ja kolmandate riikide territooriumide osadest, millest on lubatud hobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote saadetisi liitu tuua, asendatakse järgmisega.

a)

Kuveiti käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„KW

Kuveit

KW-0

Kogu riik

E

X

X

X

X

b)

Türgit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„TR

Türgi

TR-0

Kogu riik

 

TR-1

Ankara, Edirne, Istanbuli, Izmiri, Kirklareli ja Tekirdagi provints

E

X

X

X

X


Top

avalikgif