ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1770, 26. november 2020, milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ
Euroopa Komisjon 26.11.2020 määrus number 1770; jõustumiskuupäev 17.12.2020
; rakendamise kuupäev 31.12.2021

redaktsioon 17.12.2020

27.11.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 398/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1770,

26. november 2020,

milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (1) eriti selle artikli 83 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2016/2031 on sätestatud eeskirjad selliste taimepasside sisu ja vormi kohta, mida on vaja teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide vedamiseks liidu territooriumil ning kaitstavatesse piirkondadesse ja nende piires.

(2)

Liidu territooriumil toodete vedamiseks ettenähtud taimepassi märgitakse jälgitavuskood, välja arvatud teatavate istutamiseks ettenähtud taimede puhul, mis on ette nähtud müügiks lõppkasutajatele. Seda erandit ei kohaldata selliste istutamiseks ette nähtud taimetüüpide ja -liikide suhtes, mille komisjon on kandnud asjakohasesse loetellu.

(3)

Teatavate istutamiseks ettenähtud taimede suhtes kohaldatakse liidu meetmeid, mis on vastu võetud vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklile 28 või 30 seoses konkreetsete taimekahjustajatega. Mõned neist istutamiseks ettenähtud taimedest, eelkõige need, mis teadaolevalt on tõenäolisemalt saastunud või nakatunud nende konkreetsete taimekahjustajatega või mis on saastumise või nende konkreetsete taimekahjustajatega nakatumise tõttu siseturul kinni peetud, võivad aidata kaasa taimekahjustajate levikule liidus ja seega suurendada võimalust, et taimekahjustajad avaldavad istutamiseks ettenähtud taimedele olulist ja pikaajalist negatiivset mõju.

(4)

Teatavate liidust pärit istutamiseks ettenähtud taimede suhtes kehtivad erinõuded, mida on täpsustatud seoses teatavate liidu karantiinsete taimekahjustajatega vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikele 2 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) artikli 8 lõikele 2. Kõnealused istutamiseks ettenähtud taimed võivad aidata kaasa selliste taimekahjustajate levikule liidus ja suurendada seega võimalust, et kõnealused taimekahjustajad avaldavad istutamiseks ettenähtud taimedele olulist ja pikaajalist negatiivset mõju.

(5)

Teatavad istutamiseks ettenähtud taimed on liidu piires kinni peetud, sest neil on leitud liidu karantiinseid taimekahjustajaid.

(6)

Seepärast on asjakohane nõuda, et kõnealustele istutamiseks ettenähtud taimedele välja antud taimepassi märgitaks alati jälgitavuskood, mis muudab kõnealuste taimede jälgimise lihtsamaks.

(7)

Määrusega (EL) 2016/2031, komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2313 (3) ja käesoleva määrusega kehtestatakse uued eeskirjad taimepasside kasutamise ja sisu kohta. Seetõttu aegub komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ (4) ja see tuleks tunnistada kehtetuks.

(8)

Selleks et ettevõtjatel ja pädevatel asutustel oleks piisavalt aega nende nõuetega kohanemiseks, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 31. detsembrist 2021.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Istutamiseks ettenähtud taimetüübid ja -liigid, mille suhtes ei kehti vabastus nõudest märkida taimepassi jälgitavuskood

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 83 lõike 2 teises lõigus sätestatud erandit jälgitavuskoodi taimepassi märkimise nõudest kauba vedamisel liidu territooriumil ei kohaldata käesoleva määruse lisas loetletud istutamiseks ettenähtud taimetüüpide ja -liikide suhtes.

Artikkel 2

Direktiivi 92/105/EMÜ kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 92/105/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. detsembrist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 13. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded (ELT L 331, 14.12.2017, lk 44).

(4)  Komisjoni 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22).


LISA

Istutamiseks ettenähtud taimetüübid ja -liigid, mille suhtes ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seemned:

Citrus

Coffea

Lavandula dentata L.

Nerium oleander L.

Olea europea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb

Solanum tuberosum L.


Top

avalikgif