ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/1410, 25. september 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi komitee 66. istungil seoses klassifitseerimise arvamuste, klassifitseerimise otsuste, harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muudatuste või muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamist käsitlevate nõuannete kavandatud vastuvõtmisega ning soovituste kavandatud vastuvõtmisega harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise tagamiseks harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1410; jõustumiskuupäev 25.09.2020

redaktsioon 25.09.2020

8.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1410,

25. september 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi komitee 66. istungil seoses klassifitseerimise arvamuste, klassifitseerimise otsuste, harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muudatuste või muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamist käsitlevate nõuannete kavandatud vastuvõtmisega ning soovituste kavandatud vastuvõtmisega harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise tagamiseks harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31, artikli 43 lõiget 2 ja artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 87/369/EMÜ (1) kiitis liit heaks rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooni (2) ja selle muutmisprotokolli (edaspidi „HSi konventsioon“), (3) millega loodi harmoneeritud süsteemi komitee (edaspidi „HSi komitee“).

(2)

HSi konventsiooni artikli 7 lõike 1 punktide b ja c kohaselt vastutab HSi komitee muu hulgas selgitavate märkuste, klassifitseerimise arvamuste, muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamise nõuannete ning harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise ja kohaldamise tagamise soovituste ettevalmistamise eest.

(3)

HSi komitee teeb 2020. aasta septembri istungil eeldatavasti otsuse klassifitseerimise arvamuste, klassifitseerimise otsuste, selgitavate märkuste muudatuste või muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamist käsitlevate nõuannete kohta ning soovituste kohta harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise tagamiseks HSi konventsiooni alusel.

(4)

On oluline meelde tuletada, et vastavalt Euroopa Liidu Kohtu väljakujunenud praktikale tuleb õiguskindluse ja kontrolli hõlbustamise huvides kaupade tolliotstarbel klassifitseerimise otsustavat kriteeriumi otsida üldiselt nende kaupade objektiivsete omaduste ja tunnuste hulgast, mis on kindlaks määratud tollitariifistiku nomenklatuuri vastava rubriigi kirjelduses ning jaotiste või gruppide märkustes.

(5)

Pidades silmas klassifitseerimise arvamusi, klassifitseerimise otsuseid, selgitavate märkuste muudatusi ja muid harmoneeritud süsteemi tõlgendamisega seotud nõuandeid ning soovitusi harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise tagamiseks harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel, on asjakohane määrata kindlaks liidu nimel võetav seisukoht, kuna pärast nende klassifitseerimise arvamuste ning teatavate klassifitseerimise otsuste ja muudatuste heakskiitmist avaldatakse need komisjoni teatises vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (4) artikli 34 lõike 7 punkti a alapunktile iii ning neid hakatakse kohaldama liikmesriikides. Seisukoht esitatakse HSi komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht selgitavate märkuste, klassifitseerimise arvamuste või muude harmoneeritud süsteemi tõlgendamist käsitlevate nõuannete ning harmoneeritud süsteemi konventsiooni alusel harmoneeritud süsteemi ühetaolise tõlgendamise tagamiseks antud soovituste heakskiitmise kohta, mis võetakse liidu nimel Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi komitee 66. istungil, on esitatud lisas.

Artikkel 2

Liidu esindajad võivad leppida artiklis 1 osutatud seisukoha väiksemates tehnilistes muudatustes kokku ilma täiendava nõukogu otsuseta.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 7. aprilli 1987. aasta otsus 87/369/EMÜ rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooni ja selle muutmisprotokolli sõlmimise kohta (EÜT L 198, 20.7.1987, lk 1).

(2)  EÜT L 198, 20.7.1987, lk 3.

(3)  Rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooni muutmisprotokoll (EÜT L 198, 20.7.1987, lk 11).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


LISA

IV.   TEADUSLIKU ALLKOMITEE ARUANNE: Dokument NS0456Eb (SSC/35 - aruanne)

1)

Otsustamisele kuuluvad küsimused (dokument NC2708Ea)

a)

Lisad A/1 ja C/1 – Uute INN-toodete klassifitseerimine (loend 120). Liit kiidab heaks teadusliku allkomitee soovitatud 125 klassifikatsiooni (HS 2017 väljaanne) ja kolm neist tulenevat ümberklassifitseerimist (HS 2022 väljaanne).

b)

Lisad A/2 ja C/2 – Uute INN-toodete klassifitseerimine (loend 121). Liit kiidab heaks teadusliku allkomitee soovitatud 143 klassifikatsiooni (HS 2017 väljaanne) ja 15 neist tulenevat ümberklassifitseerimist (HS 2022 väljaanne).

c)

Lisad A/3 ja C/3 – Teatavate INN-toodete võimalik ümberklassifitseerimine tulenevalt 23. juuni 2019. aasta soovituse artiklist 16. Liit kiidab heaks teaduslikus allkomitees kokku lepitud 143 INN-toote ümberklassifitseerimised (HS 2022 väljaanne).

d)

Lisad B/1 ja C/6 – HSi komitee 63. ja 64. istungil ning WCO nõukogu 133. ja 134. istungil vastu võetud otsused, mis mõjutavad teadusliku allkomitee tööd. Liit kiidab heaks teaduslikus allkomitees kokku lepitud tsilukoplaani ja etrüptamiini ümberklassifitseerimise vastavalt alamrubriikidesse 2933 79 ja 2939 80.

Liit kiidab heaks kõik kavandatud klassifikatsioonid, kuna need on kooskõlas liidu praeguse klassifitseerimispoliitikaga.

2)

Grupi 29 selgitavate märkuste võimalik muutmine seoses narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete loeteluga, dokument NC2738Ea

Liit kiidab heaks ettepaneku muuta harmoneeritud süsteemi grupi 29 selgitavaid märkusi, lähtudes teadusliku allkomitee nõuannetest.

V.   HARMONEERITUD SÜSTEEMI LÄBIVAATAMISE ALLKOMITEE ARUANNE (dokument NR1403E)

1)

Otsustamisele kuuluvad küsimused (dokument NC2709Ea)

a)

Lisad D/6 ja G/11 – Rubriigi 85.24 selgitavate märkuste võimalik muutmine (HS 2022)

b)

Lisad D/7 ja G/12 – HS 2022 selgitavate märkuste võimalikud muudatused 3D-printerite osas

c)

Lisad E/14 ja G/19 – Rubriigi 70.19 selgitavate märkuste muutmine klaaskiudude osas (HS 2022)

d)

Lisad E/1–E/6, E/8–E/13, E/15–E/18, E/20, E/23 ja G/1–G/6, G/8, G/13–G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX ja XXI jao selgitava märkuse võimalik muutmine.

e)

Lisad E/23 ja G/27 – Grupi 97 selgitavate märkuste muudatused teatavate kultuuriväärtuste osas (HS 2022)

f)

Lisad E/24 ja G/28 – Selgitavate märkuste muudatused

Liit kiidab heaks kõik dokumentides esitatud muudatusettepanekud, kuna need on kooskõlas liidu praeguse klassifitseerimispoliitikaga.

2)

Teatavate ühekordselt kasutatavate või laetavate elektriaurustite klassifitseerimine HS 2022-s (sekretariaadi taotlus), dokument NC2710Eb

Liit klassifitseeriks toote 1 HS 2017 alamrubriiki 8 543,70 ja HS 2022 alamrubriiki 8 543,40. Toode 2 klassifitseeritakse HS2022 rubriiki 24.04, kasutades klassifitseerimise üldreeglit 3b, tuginedes e-vedeliku põhiomadustele.

3)

Teatavate numismaatilise väärtusega kollektsioonide ja kollektsiooniobjektide klassifitseerimine HS 2022-s (sekretariaadi taotlus), dokument NC2711Ea

Liit väljendab vajadust toodete kohta käiva täiendava teabe järele, et määrata kindlaks nende klassifikatsioon.

Liit ei nõustu harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muutmise ettepanekuga enne, kui on selgitatud ja antud juhised selle kohta, kuidas eristada rubriigi 97.05 uusi alamrubriike.

4)

3D-printerite kassettide klassifitseerimine HS 2022-s (sekretariaadi taotlus), dokument NC2712Ea

Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu otsusega kohtuasjas C–276/00 klassifitseeriks liit grupi 39 tooted vastavalt koostismaterjalile. Toodete klassifitseerimiseks alamrubriigi tasandil on vaja lisateavet. Harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste kavandatavat muudatust ei toetata, kuna praegu ei klassifitseerita liidus printerikassette printerite osadeks.

5)

Lehtede lamineerimismasina klassifitseerimine HS 2022-s kihtlisandustootmiseks, dokument NC2744Ea

Liit klassifitseeriks toote rubriiki 84.85 (II variant).

VI.   ISTUNGIEELSE TÖÖRÜHMA ARUANNE (dokument NC2714Ea ja lisade A-T)

Võttes arvesse mõningaid redaktsioonilisi soovitusi, võtab liit vastu lisades A–T esitatud teksti koos järgmiste märkustega.

1)

Klassifitseerimise arvamuste kogumiku muutmine, et kajastada otsust klassifitseerida toode rubriiki 18.06 (alamrubriik 1 806,32)

Liit teeb ettepaneku jätta välja koostisosade loetelu, mis ei ole klassifitseerimiseks vajalik.

2)

Klassifitseerimise arvamuste kogumiku muutmine, et kajastada otsust klassifitseerida kahte liiki tubakavarred („rullitud laiendatud varrega tubakas (CRES)“ ja „laiendatud tubakavarred (ETS)“) rubriiki 24.03 (alamrubriik 2 403,99)

Liit nõuab, et säiliks tekst „ei saa kohe suitsetada“, kuna see oli klassifitseerimise otsustav kriteerium.

3)

Klassifitseerimise arvamuste kogumiku muutmine, et kajastada otsust klassifitseerida tahkeoksiidsed kütuseelemendid (SOFC) rubriiki 85.01 (alamrubriik 8 501,62)

Liit soovitab kasutada esialgse töödokumendi (dokument NC2655E1b) lahtrites esitatud tootekirjeldust.

VII.   UUESTI LÄBIVAATAMISE TAOTLUSED (RESERVATSIOONID)

1)

Teatavate söödakultuuride (tooted 1–5) klassifikatsiooni läbivaatamine (Ameerika Ühendriikide taotlus), dokument NC2715Ea

Liit klassifitseeriks tooted jookidena rubriiki 22.02 kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu otsusega kohtuasjas C–114/80 ja klassifitseerimise arvamustega 2202.99/2-4.

2)

Randmelt pulssi mõõtva ja GPSiga varustatud jooksukella klassifikatsiooni uuesti läbivaatamine (USA ja Jaapani taotlused), dokument NC2716Ea

Liit klassifitseeriks toote vastavalt kombineeritud nomenklatuuri rubriigi 91.02 selgitavatele märkustele käekellana alamrubriiki 9 102,12.

3)

Sterilisaatori klassifikatsiooni uuesti läbivaatamine (Ukraina taotlus), dokument NC2717Ea

Liit klassifitseeriks toote rubriiki 84.19, kuna tegemist on sterilisaatorite erirubriigiga. Temperatuurimuutus toimub ja sellel on oluline mõju steriliseerimisprotsessile. Seadmel ei ole mehaanilisi funktsioone.

4)

Kahe toote nimetusega „RF Generators“ ja „RF Matching Networks“ klassifikatsiooni läbivaatamine (Lõuna-Korea taotlus), dokument NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

Liit klassifitseeriks tooted rubriiki 84.86, sest need on identifitseeritavad masinad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtseadiste tootmiseks.

VIII.   TÄIENDAVAD UURINGUD

1)

Söödavate putukate klassifitseerimine (sekretariaadi ettepanek), dokument NC2719Ea

Liit toetab toote 1 võimalikku üleviimist nii rubriigist 02.10 kui ka rubriigist 04.10. Toote 2 võib üle viia kas rubriigist 04.10 või grupist 16. Toote 3 võib üle viia grupist 16. Toote 4 võib üle viia kas grupist 16 või 21.

2)

Rubriigi 27.11 selgitava märkuse võimalik muutmine veeldatud naftagaasi (LPG) klassifikatsiooni selgitamiseks (sekretariaadi ettepanek), dokument NC2720Ea

Liit toetab selgitava märkuse koostamist alamrubriigi 2 711,19 kohta.

3)

Eeskirja 3 punkti b selgitavate märkuste muutmine, et selgitada komplektide klassifikatsiooni, dokument NC2721Ea

Liit toetab praeguse olukorra säilitamist ja olemasolevaid klassifitseerimistavasid.

4)

Rubriigi 91.02 (dokument NC2722Ea) selgitava märkuse võimalik muutmine

Liit eelistaks enne harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muutmist oodata ära lõpliku otsuse punktis VII.2 osutatud klassifitseerimise kohta.

5)

Rubriigi 87.03 selgitava märkuse võimalik muutmine seoses mikrohübriidsõidukitega, dokument NC2723Ea

Liit toetab harmoneeritud süsteemi selgitavate märkuste muutmist, kuna see selgitab uue sõidukitüübi klassifikatsiooni.

6)

Kergete hübriidsõidukite klassifitseerimine, dokument NC2724Ea

Liit klassifitseeriks toote alamrubriiki 8 703,40, kuna elektrimootor on ette nähtud sõidukile tõukejõu andmiseks, toetades mootori tööd.

7)

Vahatoote klassifitseerimine (Ecuadori taotlus), dokument NC2725Ea

Liit klassifitseeriks toote rubriiki 34.04, kuna laboratoorne analüüs kinnitas, et toode on vahajas.

8)

Rubriigi 95.03 (liidu ettepanek) selgitava märkuse võimalik muutmine, dokument NC2667Ea

Liit jääb kõigi ELi algse ettepaneku kohta tehtavate täiendavate redaktsiooniliste märkuste suhtes paindlikuks.

9)

Rubriigi 95.05 (liidu ettepanek) selgitava märkuse võimalik muutmine, dokument NC2668Ea

Liit jääb kõigi liidu algse ettepaneku kohta tehtavate täiendavate redaktsiooniliste märkuste suhtes paindlikuks.

10)

Teatavate jaemüügiks pakendatud eeterlike õlide klassifitseerimine (Costa Rica taotlus), dokument NC2672Ea

Liit klassifitseeriks toote rubriiki 33.01. See toode on lavendli eeterlik õli, mis sisaldab monoterpeenalkoholi, mistõttu ei ole see terpeenidest puhastamata ja kuulub rubriiki 33.01. See on saadud aurdestilleerimisel, mis vastab harmoneeritud süsteemi rubriigi 33.01 selgitavatele märkustele.

11)

Kahe põrandapoleerija klassifitseerimine (Costa Rica taotlus), dokument NC2673Ea

Liit klassifitseeriks tooted rubriiki 84.79. Tehniliste omaduste tõttu ei kasutata neid tavaliselt kodumajapidamistes ja võttes arvesse grupi 85 märkuse 4 punkti a, tuleks need klassifitseerida rubriiki 84.79.

12)

Toote „iseliikuv poomtõstuk“ klassifitseerimine (Lõuna-Korea taotlus), dokument NC2674Ea

Liit klassifitseeriks toote sarnasest tootest lähtudes määruse (EÜ) nr738/2000 alusel rubriiki 84.28.

13)

Teatavate toiduainete klassifitseerimine (Ameerika Ühendriikide taotlus), dokument NC2676Ea, NC2742Ea

Klassifitseerimise kindlaksmääramiseks taotleb liit lisateavet kõigi nelja asjaomase toote kohta.

Toode 1: valgusisaldus. Kui see on väga suur (üle 85 %), võiks kaaluda rubriiki 35.04 kandmist. Olemasoleva teabe põhjal võib toote klassifitseerimise arvamuse 2106.90/5 alusel klassifitseerida alamrubriiki 2 106,10.

Toode 2: Liit klassifitseeriks selle rubriiki 22.02, kui see on vahetult joodav, või rubriiki 21.06, kui seda lahjendatakse enne joomist.

Toode 3: Liit klassifitseeriks selle alamrubriiki 2 101,20, kuid hea oleks saada lisateavet kofeiinisisalduse kohta.

Toode 4: Toote kirjeldus tekitab segadust, kuna ei ole selge, mis on peamine koostisosa. Kui toode sisaldab kakaod, võib selle klassifitseerida rubriiki 18.06, kui mitte 19.05.

14)

„Lõikur/käristaja“ klassifitseerimine (Venemaa Föderatsiooni taotlus), dokument NC2677Ea

Liit võtab arvesse, et paljude funktsioonidega masin muudab klassifitseerimise keeruliseks ning et selle võib klassifitseerida nii rubriiki 84.30 kui ka 84.32, seega kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegli 3 punkti c alusel tuleks see klassifitseerida rubriiki 84.32.

15)

Ehitus-, kaevandus- või tööstuskaupade veoks kasutatavate sõidukite jaoks ette nähtud teatavate uute kummist õhkrehvide klassifitseerimine (Vene Föderatsiooni taotlus), dokument NC2678Ea, NC2748Ea

Liit nõustub Maailma Tolliorganisatsiooni sekretariaadi nõuandega ja klassifitseerib mõlemad tooted alamrubriiki 4 011,20.

16)

Teatavate loomasöödana kasutatavate valmististe klassifitseerimine (Kanada taotlus), dokument NC2679Ea, NC2743Ea

Lähtudes Euroopa Liidu Kohtu otsusest kohtuasjas C–144/15, liigitaks liit toote rubriiki 23.09.

17)

Joonistustableti „Tracing Light Box“ klassifitseerimine (Jaapani taotlus), dokument NC2681Ea

Liit liigitaks toote rubriiki 94.05, kuna sellel on mitmeotstarbeline funktsioon ja sellel puuduvad joonestusinstrumendid.

18)

Elektroonilise kiirusregulaatori klassifitseerimine (Tuneesia taotlus), dokument NC2682Ea

Liit liigitaks toote Maailma Tolliorganisatsiooni sekretariaadi ettepaneku kohaselt rubriiki 85.04.

19)

Rubriigi 27.10 selgitava märkuse (Jaapani ettepanek) võimalik muutmine, dokument NC2641Ea, NC2739Ea

Liit hoidub aruteludes osalemast, kuna klassifitseerimise arvamust, millest käesolev muudatusettepanek tuleneb, ei saa liidus kohaldada Euroopa Liidu Kohtu otsuse tõttu kohtuasjas C–330/13. Parem oleks mõelda harmoneeritud süsteemi muutmisele tulevikus ja grupi 27 märkuse 2 muutmisele.

20)

Võimalik vastuolu ingliskeelse ja prantsuskeelse teksti vahel rubriigi 85.01 selgitavates märkustes, dokument NC2688Ea

Liit kiidab heaks muudatusettepaneku kasutada prantsuskeelset terminit „onduleur“ nagu HSi nomenklatuuri muudes osades.

IX.   UUED KÜSIMUSED

1)

Teatavate tänavale paigaldatud prügikastide klassifitseerimine (Tuneesia taotlus), dokument NC2726Ea

Liit klassifitseeriks tooted rubriiki 39.26, kuna prügikastid on suuremad ja ei ole ette nähtud kodus kasutamiseks. Liit märgib, et toote kirjeldus peaks sisaldama prügikastide mahtu liitrites.

2)

Teatavate vedelal kujul toiduvalmististe klassifitseerimine (Tuneesia taotlus), dokument NC2727Ea

Liit soovib rohkem teavet toodete koostise kohta (vesi või mahl, õlised ained, muud koostisosad lisaks vitamiinidele, kogus).

3)

Kahe kannabidooli (CBD) sisaldava toote klassifitseerimine (sekretariaadi taotlus), dokument NC2728Ea

Liit teeb ettepaneku saata küsimus teaduslikule allkomiteele, taotledes teavet i) selle kohta, kas toodetel on piisavalt toimeaineid, et avaldada ravi- või profülaktilist mõju, ning ii) selle kohta, kas CBD-l kui toimeainel on minimaalses koguses ravi- või profülaktiline mõju.

4)

Veega töödeldud kuivatatud kala (rehüdreeritud kuivatatud kala) klassifitseerimine (Norra taotlus), dokument NC2729Ea

Liit võiks klassifitseerida toote gruppi 3, kuid vaja on rohkem teavet selle kohta, kas toote maitse ja tekstuur on omased kuivatatud või värskele kalale.

5)

Teatavate aurusaunades kasutatavate auru-kuumaveekatelde klassifitseerimine (Egiptuse taotlus), dokument NC2730Ea

Liit liigitaks tooted Maailma Tolliorganisatsiooni sekretariaadi ettepaneku kohaselt rubriiki 84.02 vastavalt rubriigi tekstile ja harmoneeritud süsteemi selgitavatele märkustele rubriigi 84.02 kohta.

6)

Toote „sojahelbed“ klassifitseerimine (Madagaskari taotlus), dokument NC2731Ea

Liit klassifitseeriks toote rubriiki 23.04 sarnaselt klassifitseerimist käsitlevas arvamuses 2304.00/1 esitatud tootega.

7)

2-põletilise etanooliahju klassifitseerimine (Keenia taotlus), dokument NC2732Ea

Liit klassifitseeriks toote alamrubriiki 7 321,12, kuna etanoolkütus on toatemperatuuril vedelal kujul ja sobib seetõttu alamrubriigi tekstiga.

8)

Kaebuste vastuvõtmise interaktiivse kioski klassifitseerimine (Egiptuse taotlus), dokument NC2733Ea

Liit soovib lisateavet: kas toode võib toimida USB-seadmega ja kuidas, või kas seda saab kasutada ainult puuteekraani kaudu.

XI.   LISALOETELU

1)

Toote „mini maisitõlvikud“ klassifitseerimine (ELi taotlus), dokument NC2736Ea

Liit on taotlenud klassifitseerimise arvamust.

2)

Topeltvõimsusega diiselgeneraatori klassifitseerimine (Ghana taotlus), dokument NC2737Ea

Liit klassifitseeriks toote alamrubriiki 8 502,13.

3)

TFT-LCD-mooduli klassifitseerimine (Lõuna-Korea taotlus), dokument NC2740Ea

Kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 957/2006, komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 1201/2011 ja (EL) nr 1202/2011 ning võttes arvesse XVI jaotise märkuse 2 punkti b, klassifitseeriks liit toote alamrubriiki 8 529,90.

4)

Klassifitseerimise arvamuste 8528.69/1 ja 8528.69/2 (dokument NC2741Ea) väljajätmine

Kuna tooted ei ole enam turul, toetab liit kõnealuste klassifitseerimise arvamuste väljajätmist.

5)

Toote „osaliselt rasvatustatud kookospulber“ klassifitseerimine (liidu taotlus), dokument NC2746Ea

Liit on taotlenud klassifitseerimise arvamust.


Top

avalikgif