ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/1383, 25. september 2020, millega nimetatakse ametisse Madalmaade Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja Madalmaade Kuningriigi esitatud asendusliige
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1383; jõustumiskuupäev 25.09.2020

redaktsioon 25.09.2020

2.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/6


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1383,

25. september 2020,

millega nimetatakse ametisse Madalmaade Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja Madalmaade Kuningriigi esitatud asendusliige

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,

võttes arvesse Madalmaade valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. detsembril 2019, 20. jaanuaril 2020, 3. veebruaril 2020 ja 26. märtsil 2020 vastu otsused (EL) 2019/2157, (1) (EL) 2020/102, (2) (EL) 2020/144 (3) ja (EL) 2020/511, (4) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025. Nõukogu võttis 8. juunil 2020 vastu otsuse (EL) 2020/766, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (5). Lisaks võttis nõukogu 30. juulil 2020 vastu otsuse (EL) 2020/1153, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed (6).

(2)

Seoses Wim VAN DE DONKI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud liikmekoht.

(3)

Seoses Jack VAN DER HOEKI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2025 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmena:

Martijn VAN GRUIJTHUIJSEN, piirkondliku organi esindaja, kes kannab poliitilist vastutust valitud kogu ees: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant,

ning

b)

asendusliikmena:

Ilse ZAAL, piirkondliku organi esindaja, kes kannab poliitilist vastutust valitud kogu ees: Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  Nõukogu 10. detsembri 2019. aasta otsus (EL) 2019/2157, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 327, 17.12.2019, lk 78).

(2)  Nõukogu 20. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/102, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 20, 24.1.2020, lk 2).

(3)  Nõukogu 3. veebruari 2020. aasta otsus (EL) 2020/144, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 32, 4.2.2020, lk 16).

(4)  Nõukogu 26. märtsi 2020. aasta otsus (EL) 2020/511, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 26. jaanuarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 113, 8.4.2020, lk 18).

(5)  Nõukogu 8. juuni 2020. aasta otsus (EL) 2020/766, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 1. veebruarist 2020 kuni 25. jaanuarini 2025 (ELT L 187, 12.6.2020, lk 3).

(6)  Nõukogu 30. juuli 2020. aasta otsus (EL) 2020/1153, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed (ELT L 256, 5.8.2020, lk 12).


Top

avalikgif