ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a korralduse nr 589 „Narva Linnasadama ja Kulgu sadama akvatooriumi piiride määramine“ muutmine
Vabariigi Valitsus 12.09.2020 korraldus number 208; jõustumiskuupäev

redaktsioon 12.09.2020 [RT III, 17.09.2019, 2]

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a korralduse nr 589 "Narva Linnasadama ja Kulgu sadama akvatooriumi piiride määramine“ muutmine

Vastu võetud 12.09.2019 nr 208

Sadamaseaduse § 9 lõike 1 alusel teha Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a korralduses nr 589 "Narva Linnasadama ja Kulgu sadama akvatooriumi piiride määramine“ järgmised muudatused:

1) asendada pealkirjas sõna "Linnasadama“ sõnaga "linnasadama“;

2) sõnastada punkt 1 järgmiselt:

"1. Määrata Narva linnasadama akvatooriumi piirid järgmiste koordinaatidega WGS-84 süsteemis:

  Nr  

B

L

1.

59°23'05.352''N

28°12'17.796''E

2.

59°23'06.162''N

28°12'20.646''E

3.

59°23'03.438''N

28°12'23.442''E

4.

59°22'58.452''N

28°12'26.916''E

5.

59°22'53.850''N

28°12'26.760''E

6.

59°22'48.774''N

28°12'21.546''E

7.

59°22'49.602''N

28°12'18.414''E

ning punktide 1 ja 7 vahele jääva rannajoone ja sadamaehitistega.“.


Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif