ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1357, 25. september 2020, millega antakse Slovaki Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1357; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/63


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1357,

25. september 2020,

millega antakse Slovaki Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

6. augustil 2020 taotles Slovakkia liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletalse sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, mille puhang on toonud kaasa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Slovakkia on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Slovakkia valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks olnud vastavalt 8,5 % ja 59,5 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt väheneb Slovakkia SKP 2020. aastal 9,0 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Slovakkia tööjõust. See on kaasa toonud Slovakkia avaliku sektori kulude järsu ja olulise suurenemise seoses riikliku lühendatud tööaja kava ja muude samalaadsete meetmetega, nagu on täpsustatud põhjenduses 4.

(4)

Täpsemalt nähakse Slovakkia 6. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „tööturuteenuseid käsitleva seaduse nr 5/2004 (kog.)“ alusel ette mitmesugused meetmed COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks, sealhulgas kava, millega toetatakse tööandjaid, kes on oma töötajaid ajavahemikus märtsist 2020 kuni detsembrini 2021 ajutiselt sundpuhkusele saatnud. Sellised tööandjad võivad taotleda palgakulude hüvitamist kuni 80 % ulatuses sundpuhkusele saadetud töötaja tavapärasest brutopalgast (kuid mitte rohkem kui 880 eurot kuus), tingimusel et töötaja töökoht säilib. Peale selle on ette nähtud mitmesugused kaasnevad meetmed: a) kindlasummalised toetusmaksed töötaja kohta 2020. aasta märtsist kuni septembri lõpuni, tingimusel et müügikäive on vähenenud vähemalt 20 % (igakuine toetus vahemikus 180 kuni 540 eurot sõltuvalt müügikäibe vähenemise määrast); b) kindlasummalised toetusmaksed kohustusliku sotsiaalkindlustusega füüsilisest isikust ettevõtjatele 2020. aasta septembri lõpuni, tingimusel et müügikäive on vähenenud vähemalt 20 % (igakuine toetus vahemikus 180 kuni 540 eurot sõltuvalt müügikäibe vähenemise määrast); c) palgakulude hüvitamine kuni 80 % ulatuses töötaja brutopalgast (kuid mitte rohkem kui 1 100 eurot) 2020. aasta septembri lõpuni, kui ettevõte on dekreedi alusel suletud; ja d) kindlasummaline hüvitis (210 eurot kuus) lepingu alusel töötavatele töötajatele, ühest isikust koosnevatele ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele kuni 2020. aasta septembri lõpuni. Kindlasummalist hüvitist võib pidada määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega samalaadseks meetmeks, kuna selle eesmärk on kaitsta füüsilisest isikust ettevõtjaid või sarnaste kategooriate töötajaid sissetuleku vähenemise või kaotamise eest.

(5)

Slovakkia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud finantsabi taotlemise tingimustele. Slovakkia on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et tegelikud ja kavandatud avaliku sektori kulud on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 1 077 457 000 euro võrra riiklike meetmete tõttu, mida on võetud COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks. See kujutab endast kulude järsku ja olulist kasvu, sest uued meetmed hõlmavad märkimisväärset osa Slovakkia ettevõtjatest ja tööjõust. Slovakkia kavatseb suurenenud kulusid rahastada 390 262 000 euro ulatuses liidu vahenditest ja 56 311 400 euro ulatuses oma vahenditest.

(6)

Kooskõlas määruse (EL) 2020/672 artikliga 6 on komisjon konsulteerinud Slovakkiaga ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmetega, mida on kirjeldatud 6. augusti 2020. aasta taotluses.

(7)

Seetõttu tuleks Slovakkiale anda finantsabi COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemiseks. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(8)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(9)

Slovakkia peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Slovakkia neid kulutusi teinud.

(10)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Slovakkia olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning vastavalt määrusele (EL) 2020/672 teiste liikmesriikide juba esitatud või esitatavaid finantsabi taotlusi, kohaldades samal ajal võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Slovakkia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Slovakkiale laenu kuni 630 883 600 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Slovakkiale kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Slovakkia tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt antud laenuga.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Slovakkia võib rahastada riiklikku lühendatud tööaja kava ja kaasnevaid meetmeid, mis on ette nähtud „tööturuteenuseid käsitleva seaduse nr 5/2004 (kog.)“ artikli 54 lõike 1 punktis e.

Artikkel 4

Slovakkia teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Slovaki Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adresaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.


Top

avalikgif