ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1356, 25. september 2020, millega antakse Sloveenia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1356; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/59


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1356,

25. september 2020,

millega antakse Sloveenia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil 2020 taotles Sloveenia liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse selle sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, mille puhang on kaasat toonud töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Sloveenia on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Sloveenia valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 7,2 % ja 83,7 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt väheneb Sloveenia SKP 2020. aastal 7,0 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Sloveenia tööjõust. See on kaasa toonud Sloveenia avaliku sektori kulude järsu ja olulise suurenemise seoses lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmetega, nagu on täpsustatud põhjendustes 4–9.

(4)

Sloveenia 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „palgatoetuse osalise hüvitamise ajutist meedet käsitleva seadusega“ (2) ning „seadusega, millega määratakse kindlaks sekkumismeetmed COVID-19 epideemia ohjamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks kodanike ja majanduse jaoks“, (3) on ette nähtud palgatoetuskava töötajatele, kes ei töötanud (või olid töö ootel), kuna tööandjatel polnud ärilistel põhjustel, vääramatu jõu või karantiini tõttu ajutiselt võimalik tööd pakkuda. Kava alusel makstava hüvitise ülempiir on 80 % töötaja viimase kolme kuu keskmisest palgast, kuid makstav summa ei tohi olla väiksem kui Sloveenias kehtiv miinimumpalk ning tööandja osalusperioodil peab töötaja töökoht säilima. Kava kehtis 13. märtsist 2020 kuni 31. maini 2020. COVID-19 epideemia tagajärgede leevendamiseks ja kõrvaldamiseks võetavate sekkumismeetmete kindlaks määramise seaduse (4) alusel tehti kavasse mõned muudatused ja pikendati selle kehtivust perioodiks 1. juunist 2020 kuni 31. augustini 2020 ning seda plaanitakse pikendada veel kuni 2020. aasta septembri lõpuni.

(5)

Ette on nähtud ka vabastus kohustusest tasuda sotsiaalmaksu töötajate eest, kelle suhtes kohaldatakse palgatoetuskava. Ka see kava kehtis 13. märtsist 2020 kuni 31. maini 2020.

(6)

Kehtestatud on lühendatud tööaja kava, mis võimaldab tööandjatel rakendada ajutiselt osaajatööd, kuid maksta töötajatele palka täistööaja eest. Tööandja saab töötaja tegemata töötundide eest kindlasummalist toetust tingimusel, et ta säilitab töötaja töökoha osalusperioodil ja ühe kuu jooksul pärast selle lõppemist. Kava kehtib 1. juunist 2020 kuni 31. detsembrini 2020.

(7)

Töökoha säilitanud töötajate jaoks nägid ametiasutused ette kava, millega toetati nende töötajate pensioni- ja töövõimetuskindlustusmaksete (sh kutsepensioniga seotud kindlustusmaksete) tasumist. Ühtlasi kohustas meede tööandjat maksma kuupõhist 200 euro suurust kriisitoetust neile töötavatele töötajatele, kes teenisid vähem kui kolmekordset miinimumpalka. Ametiasutused on taotlenud kulude hüvitamist ainult seoses selliste töötajatega, kes olid viimaste saadaolevate tulemusandmete kohaselt pidevalt töötanud. Meede kehtis 13. märtsist 2020 kuni 31. maini 2020.

(8)

Kehtestatud on meede, millega rahastatakse füüsilisest isikust ettevõtjate, põllumajandusettevõtjate ja usuvaldkonna töötajate sotsiaalkindlustusmakseid. Meetmega kaetakse sotsiaalkindlustusmaksed täies ulatuses nende kindlustatute puhul, kes ei saanud epideemia ajal oma majandustegevust jätkata või said seda teha vaid osaliselt. Meede kehtis 13. märtsist 2020 kuni 31. maini 2020.

(9)

Peale selle on ette nähtud füüsilisest isikust ettevõtjate, põllumajandusettevõtjate ja usuvaldkonna töötajate põhisissetulekutoetuse meede, mille raames maksti 2020 märtsis 350 eurot ning aprillis ja 2020 mais 700 eurot neile kindlustatutele, kes ei saanud epideemia ajal oma majandustegevust jätkata või said seda teha ainult osaliselt. Meede kehtis 13. märtsist 2020 kuni 31. maini 2020.

(10)

Sloveenia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud finantsabi taotlemise tingimustele. Sloveenia on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 1 203 670 000 euro võrra riiklike meetmete tõttu, mida on võetud COVID-19 puhangu sotsiaalmajandusliku mõju leevendamiseks. See kujutab endast kulude järsku ja olulist kasvu, sest uued meetmed hõlmavad märkimisväärset osa Sloveenia ettevõtjatest ja tööjõust. Sloveenia kavatseb suurenenud kulusid rahastada 90 000 000 euro ulatuses liidu vahenditest.

(11)

Kooskõlas määruse (EL) 2020/672 artikliga 6 on komisjon konsulteerinud Sloveeniaga ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmetega, mida on kirjeldatud 7. augusti 2020. aasta taotluses.

(12)

Seetõttu tuleks Sloveeniale anda finantsabi COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemiseks. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(13)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(14)

Sloveenia peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Sloveenia neid kulutusi teinud.

(15)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Sloveenia olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning vastavalt määrusele (EL) 2020/672 teiste liikmesriikide juba esitatud või esitatavaid finantsabi taotlusi, kohaldades samal ajal võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sloveenia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Sloveeniale laenu kuni 1 113 670 000 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Sloveeniale kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Sloveenia tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt antud laenuga.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Sloveenia võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

palgatoetuskava, mis on ette nähtud „palgatoetuse osalise hüvitamise ajutist meedet käsitleva seaduse“ artiklitega 7 ja 8 ning „seaduse, millega määratakse kindlaks sekkumismeetmed COVID-19 epideemia ohjamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks kodanike ja majanduse jaoks (muudetud)“ artiklitega 21–32 ja mida on pikendatud COVID-19 epideemia tagajärgede leevendamiseks ja kõrvaldamiseks võetavate sekkumismeetmete kindlaks määramise seaduse artiklitega 24–34;

b)

„seaduse, millega määratakse kindlaks sekkumismeetmed COVID-19 epideemia ohjamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks kodanike ja majanduse jaoks“ artiklitega 21–32 ette nähtud vabastus kohustusest tasuda sotsiaalmaksu töötajate eest, kelle suhtes kohaldatakse palgatoetuskava;

c)

„COVID-19 epideemia tagajärgede leevendamiseks ja kõrvaldamiseks võetavate sekkumismeetmete kindlaks määramise seaduse“ artiklitega 11–23 ette nähtud lühendatud tööaja kava, millega toetatakse ajutist osalise tööajaga töötamist;

d)

„seaduse, millega määratakse kindlaks sekkumismeetmed COVID-19 epideemia ohjamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks kodanike ja majanduse jaoks“ artikliga 33 ette nähtud pensioni- ja töövõimetuskindlustusmaksetega seotud toetuste ning igakuiste kriisihüvitiste maksmine, kusjuures meedet kohaldatakse nende ettevõtjatega seotud kulude suhtes, kelle töötajad töötasid uusimate kättesaadavate andmete kohaselt pidevalt;

e)

„seaduse, millega määratakse kindlaks sekkumismeetmed COVID-19 epideemia ohjamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks kodanike ja majanduse jaoks“ artikliga 38 ette nähtud meede, millega rahastatakse füüsilisest isikust ettevõtjate, põllumajandusettevõtjate ja usuvaldkonna töötajate sotsiaalkindlustusmakseid;

f)

„seaduse, millega määratakse kindlaks sekkumismeetmed COVID-19 epideemia ohjamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks kodanike ja majanduse jaoks“ artikliga 34 ette nähtud põhisissetulekutoetuse meede füüsilisest isikust ettevõtjatele, põllumajandusettevõtjatele ja usuvaldkonna töötajatele.

Artikkel 4

Sloveenia teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Sloveenia Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adresaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.

(2)  Ametlik väljaanne nr 36/20.

(3)  Ametlik väljaanne nr 49/20.

(4)  Ametlik väljaanne nr 80/20.


Top

avalikgif