ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1354, 25. september 2020, millega antakse Portugali Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1354; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/49


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1354,

25. september 2020,

millega antakse Portugali Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

11. augustil 2020 taotles Portugal liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse sotsiaalmajanduslike tagajärgedega, mille puhang on toonud kaasa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Portugal on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Portugali valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg eeldatavasti olnud 2020. aasta lõpuks vastavalt 6,5 % ja 131,6 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt väheneb Portugali SKP 2020. aastal 9,8 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Portugali tööjõust. See on kaasa toonud Portugali avaliku sektori kulude järsu ja olulise suurenemise seoses COVID-19 puhangu tõttu rakendatavate lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmete ning asjakohaste tervishoiumeetmetega, nagu on täpsustatud põhjendustes 4–17.

(4)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „12. veebruari seadusega nr 7/2009“ on ette nähtud meede, millega toetatakse töölepingute säilitamist töö ajutise katkestamise või Portugali tööseadustikus sätestatud tavapärase tööaja lühendamise korral. Meetmega toetatakse abikõlblikke ettevõtteid, et katta 70 % töötajate hüvitistest, mis võrduvad kahe kolmandikuga nende tavapärasest brutopalgast. Selle kahekolmandikulise korrektsiooni suhtes kohaldatakse alampiiri, mis on võrdne riikliku miinimumpalgaga, ja ülempiiri, mis on võrdne kolmekordse riikliku miinimumpalgaga. Abikõlblikud ettevõtted peavad olema peatanud oma äritegevuse või olema kaotanud märkimisväärse osa oma tulust;

(5)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „26. märtsi dekreetseadusega nr 10-G/2020“ ja „19. juuni dekreetseadusega nr 27-B/2020“ on ette nähtud rida COVID-19 puhangu mõju leevendamise meetmeid. Nende hulgas on uus ja lihtsustatud eritoetus töölepingute säilitamiseks töö ajutise katkestamise või tavapärase tööaja lühendamise korral. See meede sarnaneb põhjenduses 4 osutatud meetmega, kuid selle puhul on kehtestatud lihtsustatud menetlused, et võimaldada kiiremat juurdepääsu rahalistele vahenditele. Meetmega toetatakse abikõlblikke ettevõtteid, et katta 70 % töötajate hüvitistest, mis võrduvad kahe kolmandikuga nende tavapärasest brutopalgast, ning vabastatakse tööandja sotsiaalkindlustusmaksetest. Selle kahekolmandikulise korrektsiooni suhtes kohaldatakse alampiiri, mis on võrdne riikliku miinimumpalgaga, ja ülempiiri, mis on võrdne kolmekordse riikliku miinimumpalgaga. Toetuskõlblikud ettevõtted peavad olema peatanud oma äritegevuse või kaotanud vähemalt 40 % tulust toetustaotlusele eelneva 30 päeva jooksul võrreldes eelmise aasta sama kuuga või sellele perioodile eelnenud kahe kuu keskmisega. Meedet on mitu korda laiendatud, sealhulgas suurendades töötajate hüvitist nelja viiendikuni nende tavalisest brutopalgast ja kehtestades toetust saavate ettevõtete sotsiaalkindlustusmaksete vabastuse järkjärgulise kaotamise. Kuna sotsiaalkindlustusmaksete vähendamine tähendab valitsusele saamata jäänud tulu, võib neid meetmeid lugeda võrdväärseks avaliku sektori kulutustega määruse (EL) 2020/672 tähenduses.

(6)

Juhul kui ettevõtted on COVID-19 puhangu tõttu kriisis, saavad toetust põhjenduses 4 või 5 osutatud meetmetest ning neil on koolitusprogramm, mille riiklikud tööhõive- ja koolitusteenistused on spetsiaalsete kutseõppeprogrammide raames heaks kiitnud, siis võivad töötajad ja ettevõtted saada koolitustoetust, mis katab sissetuleku asendamise ning nende koolituste kulud, mis toimuvad tööajal tööaja vähendamise alternatiivina.

(7)

Ametiasutused on ette näinud ka ettevõtjatele mõeldud eritoetuse meetme äritegevuse jätkamiseks. Et hõlbustada tööle naasmist ja töökohtade säilitamist, võivad ettevõtted, kelle töötajate suhtes kohaldati põhjenduses 4 või 5 osutatud meetmeid, saada hüvitist, mis võrdub kas ühekordse maksena väljamakstava riikliku miinimumpalgaga asjaomase töötaja kohta või järk-järgult kuue kuu jooksul väljamakstava kahekordse riikliku miinimumpalgaga sellise töötaja kohta. Kui toetust makstakse järk-järgult, saavad ettevõtted asjaomaste töötajate puhul kasutada ka osalist 50 %-list vabastust sotsiaalkindlustusmaksetest, mida tööandja nende töötajate eest maksab.

(8)

„19. juuni dekreetseadusega nr 27-B/2020“ ja „14. augusti dekreetseadusega nr 58-A/2020“ on ametiasutused kehtestanud sissetuleku stabiliseerimise lisatoetuse töötajatele, kes saavad toetust põhjenduses 4 või 5 osutatud meetmetest. Abikõlblikud on need töötajad, kelle brutopalk võrreldes 2020. aasta veebruariga ei ületanud kahekordset riiklikku miinimumpalka. Töötajatele makstakse hüvitist, mis võrdub 2020. aasta veebruari brutopalga ja selle ajavahemiku brutopalga vahega, mil töötaja sai toetust ühest kahest eespool nimetatud toetuskavast, kusjuures hüvitise alammäär on 100 eurot ja ülemmäär 351 eurot.

(9)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „13. märtsi dekreetseadusega nr 10-A/2020“ ja „31. märtsi seadusega nr 2/2020“ (2) on ette nähtud eritoetuse meede füüsilisest isikust ettevõtjatele, mitteametlikele töötajatele ning tegevjuhtidele. Meetmega on ette nähtud igakuine hüvitis, mis võrdub kas isiku registreeritud sissetulekuga ja mille ülempiir on 438,81 eurot, kui sissetulek on väiksem kui 658,21 eurot, või isiku kahe kolmandiku registreeritud sissetulekuga ja mille ülemmäär on 438,81 eurot, kui sissetulek on suurem kui 658,21 eurot. Ajavahemikus 13. märtsist kuni 30. juunini 2020 kohaldati igakuise toetuse kogusumma suhtes esialgu madalamat piirmäära, mis oli 219,41 eurot. Abikõlblikud on isikud, kes on peatanud oma äritegevuse või kaotanud vähemalt 40 % tulust toetustaotlusele eelnenud 30 päeva jooksul võrreldes eelmise aasta sama kuuga või sellele perioodile eelnenud kahe kuu keskmisega.

(10)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „13. märtsi dekreetseadusega nr 10-A/2020“ on ette nähtud peretoetus töötajatele, kes ei saa töötada, sest neil on vaja abistada oma alla 12aastaseid lapsi või teisi ülalpeetavaid. Meetmega on ette nähtud toetus, mis katab 50 % töötajate hüvitistest. Üldjuhul vastab töötajate hüvitis kahele kolmandikule tavapärasest brutopalgast, kusjuures alammäär on võrdne riikliku miinimumpalgaga ja ülemmäär on võrdne kolmekordse riikliku miinimumpalgaga. Meedet võib pidada määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega samalaadseks, kuna sellega antakse töötajatele sissetulekutoetust, mis aitab katta lastehoiukulusid koolide sulgemise ajal ja seega võimaldab vanematel töötamist jätkata, hoides ära töösuhte ohtu sattumise.

(11)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud valitsuse „17. märtsi määrusega nr 3485-C/2020“, „10. aprilli määrusega nr 4395/2020“ ja „28. mai määrusega nr 5897-B/2020“ on ette nähtud eritoetuse meede koolitajate töölepingute säilitamiseks seoses kutseõppe peatamisega. Avaliku sektori toetus seisneb hüvitises, mis katab koolitajate palga, hoolimata sellest, et kutseõpet ei toimu.

(12)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 8. aprilli resolutsiooniga nr 97/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 28. aprilli resolutsiooniga nr 120/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 5. mai resolutsiooniga nr 128/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 5. mai resolutsiooniga nr 129/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 15. juuli resolutsiooniga nr 195/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 15. juuli resolutsiooniga nr 196/2020“ ja „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 17. juuli resolutsiooniga nr 200/2020“ on Assooride autonoomses piirkonnas ette nähtud mitu piirkondlikku tööhõivega seotud meedet. Erimeetmed, sealhulgas piirkondlik lisatoetus riiklikele lühendatud tööaja kavadele, füüsilisest isikust ettevõtjate toetus ja ettevõtete äritegevuse taastamise toetus, on ette nähtud töökohtade säilitamiseks Assooridel COVID-19 puhangu ajal. Meetmete raames antava toetuse saamise tingimuseks on töölepingute ja äritegevuse säilitamine.

(13)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „Madeira piirkondliku valitsuse 13. märtsi resolutsiooniga nr 101/2020“ ja „Madeira piirkondliku valitsuse asejuhi ning sotsiaalse kaasatuse ja kodakondsuse piirkondliku sekretariaadi 22. aprilli määrusega nr 133-B/2020“ on Madeira autonoomses piirkonnas ette nähtud mitu piirkondlikku tööhõivega seotud meedet. Erimeetmed, sealhulgas piirkondlik lisatoetus riiklikele lühendatud tööaja kavadele, füüsilisest isikust ettevõtjate toetus ja ettevõtete äritegevuse taastamise toetus, on ette nähtud töökohtade säilitamiseks Madeiral COVID-19 puhangu ajal. Meetmete raames antava toetuse saamise tingimuseks on töölepingute ja äritegevuse säilitamine.

(14)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „13. märtsi dekreetseadusega nr 10-A/2020“ ja „31. märtsi seadusega nr 2/2020“ (3) on ette nähtud toetus töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellel on profülaktilise isolatsiooninõude tõttu ajutiselt keelatud oma kutsealal tegutseda. Sellistel töötajatel on õigus saada toetust, mis võrdub nende põhipalgaga. Nende õigusaktidega on ette nähtud ka haigushüvitis COVID-19-sse haigestumise korral. Erinevalt Portugali tavapärasest haigushüvitiste süsteemist ei kohaldata COVID-19 haigushüvitise maksmise suhtes ooteaega. Avaliku sektori toetus koosneb brutopalgaga võrdsest hüvitisest.

(15)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „13. märtsi dekreetseadus nr 10-A/2020“ võimaldab tervisemeetmena osta isikukaitsevahendeid, mida kasutatakse töökohal, eelkõige riiklikes haiglates, asjaomastes ministeeriumides, omavalitsusasutustes ning Assooride ja Madeira autonoomses piirkonnas. Nimetatud õigusaktiga on ette nähtud ka koolihügieeni kampaania, mille eesmärk on tagada õpetajate, muude töötajate ja õpilaste turvaline kooli naasmine.

(16)

Ametiasutused on ette näinud riiklike haiglate haiglaravil viibivate patsientide ja töötajate ning hooldekodude ja lastehoiuasutuste töötajate testimise COVID-19 suhtes. Testimise kulu rahastatakse üldeelarvest ja seetõttu puudub sel summal ühene õiguslik alus.

(17)

Portugali 11. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „24. juuli seadusega nr 27-A/2020“ on ette nähtud erihüvitis riikliku tervishoiusüsteemi töötajatele, kes osalevad COVID-19 puhangu tõrjumises. See koosneb tulemustasust, mida makstakse ainult üks kord ja mis vastab summale, mis on 50 % töötaja tavapärasest brutopalgast.

(18)

Portugal vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud finantsabi taotlemise tingimustele. Portugal on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et tegelikud ja kavandatud avaliku sektori kulud on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 5 934 462 488 euro võrra riiklike meetmete tõttu, mida on võetud COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks. Kulude suurenemine, mis on otseselt seotud eespool nimetatud meetmetega, milleks on lühendatud tööaja kavad või muud samalaadsed meetmed, kujutab endast kulude järsku ja olulist kasvu, sest see on seotud nii uute meetmetega kui ka nõudluse kasvuga olemasolevate meetmete järele, mis üheskoos hõlmavad märkimisväärset osa Portugali ettevõtjatest ja tööjõust.

(19)

Kooskõlas määruse (EL) 2020/672 artikliga 6 on komisjon Portugaliga konsulteerinud ning veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses COVID-19 puhangu tõttu rakendatavate lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmete ning asjakohaste tervisemeetmetega, mida on kirjeldatud 11. augusti 2020. aasta taotluses.

(20)

Seetõttu tuleks Portugalile anda finantsabi COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemiseks. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(21)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(22)

Portugal peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Portugal neid kulutusi teinud.

(23)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Portugali olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning vastavalt määrusele (EL) 2020/672 teiste liikmesriikide juba esitatud või esitatavaid finantsabi taotlusi, kohaldades samal ajal võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Portugal vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Portugalile laenu kuni 5 934 462 488 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Portugalile kättesaadavaks kõige rohkem kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Portugal tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt antud laenuga.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Portugal võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

„12. veebruari seaduse nr 7/2009“ artiklitega 298–308 ette nähtud toetus töölepingute säilitamiseks töö ajutise katkestamise või tavapärase tööaja vähendamise korral;

b)

„26. märtsi dekreetseadusega nr 10-G/2020“ ja „19. juuni dekreetseaduse nr 27-B/2020“ artikliga 2 ette nähtud uus ja lihtsustatud eritoetus töölepingute säilitamiseks töö ajutise katkestamise või tavalise tööaja vähendamise korral;

c)

„26. märtsi dekreetseaduse nr 10-G/2020“ artiklites 7–9 ette nähtud kutseõppe eriprogrammid töölepingute säilitamiseks töö ajutise katkestamise või tavalise tööaja lühendamise korral;

d)

„19. juuni dekreetseaduse nr 27-B/2020“ artikli 4 lõigetega 1–7 ja 10–12 ning artikliga 5 ette nähtud uus eritoetus ettevõtjatele äritegevuse jätkamiseks;

e)

„19. juuni dekreetseaduse nr 27-B/2020“, mida muudeti „14. augusti dekreetseadusega 58-A/2020“, artikliga 3 ette nähtud uus sissetuleku stabiliseerimise lisatoetus töötajatele, kes saavad kas punktides a, b ja c osutatud toetust töölepingute säilitamiseks töö ajutise katkestamise või Portugali tööseadustikus sätestatud tavalise tööaja lühendamise korral või COVID-19 pandeemiale reageerimiseks ette nähtud uut ja lihtsustatud toetust;

f)

„30. juuli dekreetseadusega nr 46-A/2020“ ette nähtud uus ja järkjärguline eritoetus töölepingute säilitamiseks tavalise tööaja ajutise vähendamise korral;

g)

„13. märtsi dekreetseaduse nr 10-A/2020“ artiklitega 26–28 ja „31. märtsi seaduse nr 2/2020“ (mida on muudetud „24. juuli seaduse 27-A/2020“ artikliga 3) artikliga 325-G ette nähtud uus eritoetus füüsilisest isikust ettevõtjatele, mitteametlikele töötajatele ja tegevjuhtidele;

h)

„13. märtsi dekreetseaduse nr 10-A/2020“ artikliga 23 ette nähtud peretoetus töötajatele, kes ei saa töötada, sest neil on vaja abistada oma alla 12aastaseid lapsi või teisi ülalpeetavaid;

i)

„valitsuse 17. märtsi määrusega nr 3485-C/2020“, „10. aprilli määrusega nr 4395/2020“ ja „28. mai määrusega nr 5897-B/2020“ ette nähtud eritoetus koolitajate töölepingute säilitamiseks seoses kutseõppe peatamisega;

j)

Assooride autonoomse piirkonna tööhõivega seotud piirkondlikud meetmed, mis on ette nähtud „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 8. aprilli resolutsiooniga nr 97/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 28. aprilli resolutsiooniga nr 120/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 5. mai resolutsiooniga nr 128/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 5. mai resolutsiooniga nr 129/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 15. juuli resolutsiooniga nr 195/2020“, „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 15. juuli resolutsiooniga nr 196/2020“ ja „Assooride piirkondliku valitsuse volikogu 17. juuli resolutsiooniga nr 200/2020“;

k)

Madeira autonoomse piirkonna piirkondlikud tööhõivega seotud meetmed, mis on ette nähtud „Madeira piirkondliku valitsuse 13. märtsi resolutsiooniga nr 101/2020“ ja „Madeira piirkondliku valitsuse asejuhi ning sotsiaalse kaasatuse ja kodakondsuse piirkondliku sekretariaadi 22. aprilli määrusega nr 133-B/2020“;

l)

„13. märtsi dekreetseaduse nr 10-A/2020“ artikliga 19 ja „31. märtsi seaduse nr 2/2020“ (mida on muudetud „24. juuli seaduse nr 27-A/2020“ artikliga 3) artikliga 325-F ette nähtud toetus töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on profülaktilises isolatsioonis;

m)

„13. märtsi dekreetseaduse nr 10-A/2020“ artiklis 20 ja „31. märtsi seaduse nr 2/2020“ (mida on muudetud „24. juuli seaduse nr 27-A/2020“ artikliga 3)artikliga 325-F ette nähtud haigushüvitis COVID-19-sse haigestumise korral;

n)

„13. märtsi dekreetseaduse nr 10-A/2020“ artikliga 3 ette nähtud isikukaitsevahendite ostmine kasutamiseks töökohtadel, eelkõige riiklikes haiglates, asjaomastes ministeeriumides, omavalitsusasutustes ning Assooride ja Madeira autonoomses piirkonnas;

o)

„13. märtsi dekreetseaduse nr 10-A/2020“ artikliga 9 ette nähtud koolihügieeni kampaania;

p)

riiklike haiglate haiglaravil viibivate patsientide ja töötajate ning hooldekodude ja lastehoiuasutuste töötajate testimine COVID-19 suhtes;

q)

„31. märtsi seaduse nr 2/2020“ (mida on muudetud „24. juuli seaduse nr 27-A/2020“ artikliga 3) artikliga 42-A ette nähtud uus erihüvitis riikliku tervishoiusüsteemi töötajatele.

Artikkel 4

Portugal teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Portugali Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adresaadile teatavakstegemise päeval

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.

(2)  Muudetud „24. juulil 2020 seadusega 27-A/2020“.

(3)  Muudetud „24. juulil 2020 seadusega 27-A/2020“.


Top

avalikgif