ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1353, 25. september 2020, millega antakse Poola Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1353; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/45


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1353,

25. september 2020,

millega antakse Poola Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

6. augustil 2020 taotles Poola liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, mille puhang on toonud kaasa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Poola on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Poola valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 9,5 % ja 58,5 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt väheneb Poola SKP 2020. aastal 4,6 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Poola tööjõust. See on kaasa toonud Poola avaliku sektori kulude järsu ja olulise suurenemise seoses meetmetega, nagu sotsiaalmaksu vähendamine füüsilisest isikust ettevõtjate, töötajate arvust olenemata kõigi sotsiaalkooperatiivide, ja kuni 50 töötajaga ettevõtete puhul, tööseisakuhüvitis füüsilisest isikust ettevõtjatele ja tsiviilõigusliku lepingu alusel töötajatele, palga- ja sotsiaalkindlustustoetused, toetused töötajateta tegutsevatele füüsilisest isikust ettevõtjatele ning toetusteks muudetavad laenud füüsilisest isikust ettevõtjatele, mikroettevõtjatele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, nagu on täpsustatud põhjendustes 4–8.

(4)

Täpsemalt on Poola 6. augusti 2020. aasta taotluses osutatud 2. märtsi 2020. aasta seaduses, mis käsitleb COVID-19 ja muude nakkushaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimisega ning kaasnevate kriisiolukordadega seotud erilahendusi, (2) ette nähtud sotsiaalmaksu ajutine vähendamine füüsilisest isikust ettevõtjate, töötajate arvust olenemata kõigi sotsiaalkooperatiivide, ja kuni 50 töötajaga ettevõtete puhul, et kaitsta töökohti COVID-19 puhangu olukorras. Vähendamist kohaldati ajavahemikul märtsist kuni maini 2020. Kuni 10 töötajaga ettevõtete ja (enamikul juhtudel) füüsilisest isikust ettevõtjate ning töötajate arvust olenemata kõigi sotsiaalkooperatiivide puhul oli ette nähtud 100 %-line vähendamine, 10 kuni 50 töötajaga ettevõtete puhul kuni 50 %-line vähendamine. Sotsiaalmaksu ajutist vähendamist võib pidada määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega samalaadseks meetmeks, kuna selle eesmärk on kaitsta füüsilisest isikust ettevõtjaid sissetuleku vähenemise või kaotamise eest ja kuna see kaitseb kuni 50 töötajaga ettevõtete ja kõigi sotsiaalkooperatiivide töötajaid, kelle töökoht säilib meetme kehtivusaja lõpuni. Sotsiaalmaksu ajutine vähendamine tähendab valitsuse jaoks saamata jäänud tulu, mida võib pidada samaväärseks avaliku sektori kulutustega määruse (EL) 2020/672 tähenduses.

(5)

Ametiasutused on kehtestanud ka tööseisakuhüvitise füüsilisest isikust ettevõtjatele ja tsiviilõiguslike lepingute alusel töötavatele isikutele, kelle tulud on kriisi tõttu vähenenud. Meede hõlmab tulude vähenemise hüvitamiseks mõeldud kindlasummalist hüvitist füüsilisest isikust ettevõtjatele (50 % või 80 % miinimumpalgast, sõltuvalt tulude vähenemise määrast) ja ebatüüpiliste töölepingute alusel töötavatele isikutele (kuni 80 % miinimumpalgast).

(6)

Kehtestatud on palga ja sotsiaalmaksuga seotud toetused, mis sõltuvad sellest, kui palju on käive kriisi tõttu vähenenud. Ettevõtjad võivad oma suurusest sõltumata taotleda palga- ja sotsiaalmaksukulude ajutist kaasrahastamist. Palkade ja sotsiaalmaksuga seotud toetusi võib lugeda määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega samalaadseteks meetmeteks, kuna neid kohaldatakse selliste ettevõtjate ja muude üksuste kulude suhtes, kes rakendavad lühendatud tööaega, vähendavad vabatahtlikult tööaega või kelle töötajad töötasid pidevalt kuni viimaste saadaolevate tulemusandmete perioodi lõpuni, kuna toetuse puhul kehtib nõue, et töökohad säilitatakse kas vähendatud tööajaga tööperioodi lõpuni või kuni viimaste saadaolevate tulemusandmete perioodi lõpuni.

(7)

Ametiasutused on kehtestanud toetused füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellel ei ole töötajaid. Toetustega kaasrahastatakse ajutiselt osa ettevõtte pidamise kuludest, mida kannavad füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel pole töötajaid. Summa sõltub käibe vähenemise määrast ja moodustab 50–90 % miinimumpalgast.

(8)

Peale selle on kehtestatud meede, millega antakse toetuseks muudetavaid laene füüsilisest isikust ettevõtjatele, mikroettevõtjatele ja valitsusvälistele organisatsioonidele. Meede võimaldab anda mikrolaenu kuni 5 000 Poola zloti ulatuses. Laenud võib muuta toetusteks, kui laenu saaja jätkab tegevust kolm kuud pärast laenu väljamaksmist. Arvestades et toetuskõlbulikud on ainult avaliku sektori kulud, tuleks määruse (EL) 2020/672 alusel toetada ainult selliste kulude kandmist, mis on seotud toetuseks muudetavate laenudega.

(9)

Poola vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud finantsabi taotlemise tingimustele. Poola on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et tegelikud ja kavandatud avaliku sektori kulud on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 11 668 118 894 euro võrra riiklike meetmete tõttu, mis on võetud COVID-19 puhangu sotsiaalmajandusliku mõju leevendamiseks. See kujutab endast kulude järsku ja olulist kasvu, sest tegemist on nii uute meetmetega kui ka olemasolevate meetmete laiendamisega, mis hõlmab märkimisväärset osa Poola ettevõtjatest ja tööjõust.

(10)

Kooskõlas määruse (EL) 2020/672 artikliga 6 on komisjon Poolaga konsulteerinud ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmetega.

(11)

Seetõttu tuleks Poolale anda finantsabi COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemiseks. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(12)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(13)

Poola peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Poola neid kulutusi teinud.

(14)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Poola olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning vastavalt määrusele (EL) 2020/672 teiste liikmesriikide juba esitatud või esitatavaid finantsabi taotlusi, kohaldades samal ajal võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid. Eelkõige on laenusumma määratud nii, et oleks tagatud laenuportfelli suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete täitmine, nagu on sätestatud määruses (EL) 2020/672,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Poola vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Poolale laenu kuni 11 236 693 087 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Poolale kättesaadavaks kuni kümne osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhul määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Poola tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt antud laenuga.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Poola võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

„2. märtsi 2020. aasta seaduse, mis käsitleb COVID-19 ja muude nakkushaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimisega ning kaasnevate kriisiolukordadega seotud erilahendusi“ artikliga 31zo ette nähtud sotsiaalmaksu vähendamine füüsilisest isikust ettevõtjate ning töötajate arvust olenemata kõigi sotsiaalkooperatiivide toetamisega seotud kulude osas ning kuni 50 töötajaga ettevõtete pidevalt töötanud töötajate toetamisega seotud kulude osas;

b)

„2. märtsi 2020. aasta seaduse, mis käsitleb COVID-19 ja muude nakkushaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimisega ning kaasnevate kriisiolukordadega seotud erilahendusi“ artiklitega 15zq ja 15zua ette nähtud tööseisakuhüvitis füüsilisest isikust ettevõtjatele ja tsiviilõiguslike lepingute alusel töötavatele isikutele;

c)

„2. märtsi 2020. aasta seaduse, mis käsitleb COVID-19 ja muude nakkushaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimisega ning kaasnevate kriisiolukordadega seotud erilahendusi“ artiklitega 15g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze, 15zze ette nähtud palga- ja sotsiaalkindlustustoetused ettevõtjatele ja muudele üksustele, kes rakendavad lühendatud tööaega või vähendavad vabatahtlikult tööaega või kui töötajad töötasid pidevalt;

d)

„2. märtsi 2020. aasta seaduse, mis käsitleb COVID-19 ja muude nakkushaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimisega ning kaasnevate kriisiolukordadega seotud erilahendusi“ artikliga 15zzc ette nähtud toetused füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellel ei ole töötajaid;

e)

„2. märtsi 2020. aasta seaduse, mis käsitleb COVID-19 ja muude nakkushaiguste ennetamise, tõrje ja likvideerimisega ning kaasnevate kriisiolukordadega seotud erilahendusi“ artikliga 15zzd ja artikliga 15zzda ette nähtud toetusteks muudetavad laenud füüsilisest isikust ettevõtjatele, mikroettevõtjatele ja valitsusvälistele organisatsioonidele (toetuseks muudetud summa osas).

Artikkel 4

Poola teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adresaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.

(2)  Dz.U. 2020, poz. 374 (muudetud).


Top

avalikgif