ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1352, 25. september 2020, millega antakse Malta Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1352; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/42


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1352,

25. september 2020,

millega antakse Malta Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil 2020 taotles Malta liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse sotsiaalmajanduslike tagajärgedega, mille puhang on toonud kaasa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Malta on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Malta valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 6,7 % ja 50,7 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt väheneb Malta SKP 2020. aastal 6,0 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Malta tööjõust. See on kaasa toonud Malta avaliku sektori kulude järsu ja olulise suurenemise seoses palgatoetuse, puudetoetuse, vanemahüvitise ja rahvatervist toetava tervisehüvitisega, nagu on kirjeldatud põhjendustes 4–7.

(4)

Malta 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud Malta ettevõtlusseaduse (Malta seadustekogu peatükk 463) „Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)“/„L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)“ ja valitsuse 13. aprilli 2020. aasta teatisega nr 389 „Government Notice No. 389 of 13 April 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020“ on ette nähtud COVID-19 puhanguga seotud palgatoetus töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele pandeemiast põhjustatud häirete tagajärgede leevendamiseks. Täiskohaga töötajatel, kes töötavad kriisist kõige enam mõjutatud sektorites, mis on loetletud valitsuse teatises osutatud A lisas (nt majutussektor), on õigus saada palgatoetust 800 eurot kuus. Valitsuse teatises osutatud B lisas loetletud vähem mõjutatud sektorite täiskohaga töötajad võivad saada 160 eurot kuus. 2020. aasta juulis pikendati kava kehtivust 2020. aasta septembrini ning ajakohastati kahes lisas esitatud sektorite loetelu. Varem kava raames toetatud, kuid ajakohastatud A või B lisast välja jäetud sektorite ettevõtteid toetatakse 600 euro suuruse palgatoetusega täiskohaga töötaja kohta.

(5)

Malta 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud valitsuse 25. märtsi 2020. aasta teatisega nr 331 „Government Notice No. 331 of 25 March 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020“ on ette nähtud COVID-19 puhanguga seotud puudetoetus, mis võimaldab erasektoris töötavatel puudega inimestel jääda tervise ja ohutusega seotud põhjustel koju, säilitades samal ajal oma töölepingu tööandjaga. Täistööajaga töötamise korral on toetuse summa 166,15 eurot nädalas.

(6)

Malta 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud valitsuse 25. märtsi 2020. aasta teatisega nr 330 „Government Notice No. 330 of 25 March 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020“ on ette nähtud COVID-19 puhanguga seotud vanemahüvitiste kava, millega makstakse hüvitist erasektoris töötavatele vanematele, kes peavad jääma koju, et hoolitseda kooliealiste laste eest. Hüvitist makstakse juhul, kui lapsevanemal pole võimalik oma tööülesandeid täita kaugtöö vormis. Täiskohaga töötajatel on õigus saada iganädalast otsetoetust summas 166,15 eurot.

(7)

Malta 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud valitsuse 30. märtsi 2020. aasta teatisega nr 353 „Government Notice No. 353 of 30 March 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020“ on alates 27. märtsist 2020 ette nähtud COVID-19 puhanguga seotud tervisehüvitis erasektoris töötavatele inimestele, kes ei ole saanud tööle minna, kuna nad on saanud korralduse kodust mitte lahkuda. Õigus hüvitisele on isikutel, kes ei saa töötada kodust ja kellele tööandja töölt puudumise ajal töötasu ei maksa. Õigustatud isikud saavad iganädalast otsetoetust 166,15 eurot.

(8)

Malta vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud finantsabi taotlemise tingimustele. Malta on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 243 632 000 euro võrra otseselt seoses COVID-19 puhangu tõttu kehtestatud palgatoetuse, puudetoetuse ja vanemahüvitisega. See kujutab endast kulude järsku ja olulist kasvu, sest uued meetmed hõlmavad märkimisväärset osa Malta ettevõtjatest ja tööjõust.

(9)

Kooskõlas määruse (EL) 2020/672 artikliga 6 on komisjon Maltaga konsulteerinud ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses COVID-19 puhangu tõttu rakendatud lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmete ning asjakohaste tervisemeetmetega, mida on kirjeldatud 7. augusti 2020. aasta taotluses.

(10)

Seetõttu tuleks Maltale anda finantsabi COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemiseks. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(11)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(12)

Malta peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Malta neid kulutusi teinud.

(13)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Malta olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning vastavalt määrusele (EL) 2020/672 teiste liikmesriikide juba esitatud või esitatavaid finantsabi taotlusi, kohaldades samal ajal võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Malta vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Maltale laenu kuni 243 632 000 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Maltale kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Malta tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad seoses käesoleva artikli lõike 1 kohase laenu andmisega.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Malta võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

COVID-19 puhanguga seotud palgatoetus, mis on ette nähtud Malta ettevõtlusseaduse (Malta seadustekogu peatükk 463) „Malta Enterprise Act (Cap. 463 of the Laws of Malta)“/„L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)“ ja valitsuse 13. aprilli 2020. aasta teatisega nr 389 „Government Notice No. 389 of 13 April 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020“;

b)

COVID-19 puhanguga seotud puudetoetus, mis on ette nähtud valitsuse 25. märtsi 2020. aasta teatisega nr 331 „Government Notice No. 331 of 25 March 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020“;

c)

COVID-19 puhanguga seotud vanemahüvitis, mis on ette nähtud valitsuse 25. märtsi 2020. aasta teatisega nr 330 „Government Notice No. 330 of 25 March 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020“;

d)

COVID-19 puhanguga seotud tervisehüvitis, mis on ette nähtud „valitsuse 30. märtsi 2020. aasta teatisega nr 353 „Government Notice No. 353 of 30 March 2020“/„Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020“.

Artikkel 4

Malta teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Malta Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adressaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.


Top

avalikgif