ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1348, 25. september 2020, millega antakse Horvaatia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1348; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/28


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1348,

25. september 2020,

millega antakse Horvaatia Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

6. augustil 2020 taotles Horvaatia liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse sotsiaalmajanduslike tagajärgedega, mille puhang on kaasa toonud töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Horvaatia on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Horvaatia valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 7,1 % ja 88,6 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suvise vaheprognoosi kohaselt väheneb Horvaatia SKP 2020. aastal 10,8 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Horvaatia tööjõust. See on kaasa toonud Horvaatia avaliku sektori kulude järsu ja olulise suurenemise seoses töökohtade säilitamise toetuste maksmisega COVID-19 puhangust mõjutatud sektorites ja vähendatud töötundidega seotud abiga, nagu on kirjeldatud põhjendustes 4 ja 5.

(4)

Täpsemalt otsustas (2) Horvaatia tööhõiveamet kehtestada Horvaatia 6. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „tööturuseaduse“ (3) alusel meetme, millega kaasrahastatakse töötajate palkasid ettevõtete puhul, mille tulud on vähenenud (20 % ajavahemikus märtsist kuni maini 2020 või 50 % juunis 2020), tingimusel et töösuhet ei lõpetata. 2020. aasta märtsi puhul on toetuse summaks määratud 3 250 Horvaatia kuna täistööajaga töötaja kohta ning 2020. aasta aprilli, mai ja juuni puhul on kuutoetuse summaks määratud 4 000 Horvaatia kuna täistööajaga töötaja kohta.

(5)

Horvaatia tööhõiveamet otsustas (4) samuti kehtestada „tööturuseaduse“ alusel meetme, millega toetatakse ajutist tööaja vähendamist ajavahemikus juunist detsembrini 2020 vähemalt 10 töötajaga ettevõtete puhul olenemata sektorist, tingimusel et töösuhet ei lõpetata. Meede võimaldab toetust anda kuni 2 000 Horvaatia kuna kuus töötaja kohta.

(6)

Horvaatia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud finantsabi taotlemise tingimustele. Horvaatia on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et tegelikud ja kavandatud avaliku sektori kulud on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 1 381 780 800 euro võrra riiklike meetmete tõttu, mida on võetud COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks. Tegemist on kulude järsu ja olulise suurenemisega, sest kõnealuste meetmetega hõlmatud toetusesaajate arv ning sellega seotud hüvitiste maht Horvaatias on väga järsult ja enneolematult suurenenud. Horvaatia kavatseb suurenenud kulusid rahastada 210 000 000 euro ulatuses liidu vahenditest ja 151 180 800 euro ulatuses oma vahenditest.

(7)

Kooskõlas määruse (EL) 2020/672 artikliga 6 on komisjon Horvaatiaga konsulteerinud ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulud on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses 6. augusti 2020. aasta taotluses osutatud lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmetega.

(8)

Seetõttu tuleks Horvaatiale anda finantsabi COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemiseks. Komison peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(9)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(10)

Horvaatia peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Horvaatia neid kulutusi teinud.

(11)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Horvaatia olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning vastavalt määrusele (EL) 2020/672 teiste liikmesriikide juba esitatud või esitatavaid finantsabi taotlusi, kohaldades samal ajal võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Horvaatia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Horvaatiale laenu kuni 1 020 600 000 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Horvaatiale kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Horvaatia tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad seoses käesoleva artikli lõike 1 kohase laenu andmisega.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Horvaatia võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

töökohtade säilitamise toetused COVID-19 puhangust mõjutatud sektorites, nagu on sätestatud „tööturuseaduse“ artiklite 35 ja 36 kohaselt „Horvaatia tööhõiveameti 20. märtsi 2020. aasta otsuses“ ning selle hilisemates muudatustes, ning

b)

vähendatud töötundidega seotud abi, nagu on sätestatud „tööturuseaduse“ artiklite 35 ja 36 kohaselt „Horvaatia Tööhõiveameti 29. juuni 2020. aasta otsuses“ ning selle hilisemates muudatustes.

Artikkel 4

Horvaatia teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Horvaatia Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adressaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.

(2)  20. märtsil 2020 vastuvõetud ning 25. märtsil, 7. aprillil, 9. aprillil, 6. mail, 28. mail, 18. juunil, 25. juunil, 10. juulil ja 29. juulil 2020 muudetud otsus. Otsused on kättesaadavad: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php

(3)  Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne nr 118/18, 32/20

(4)  29. juunil 2020 vastuvõetud ja 10. juulil 2020 muudetud otsus, mis on kättesaadav: https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php


Top

avalikgif