ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1345, 25. september 2020, millega antakse Tšehhi Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1345; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/17


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1345,

25. september 2020,

millega antakse Tšehhi Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötusriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Tšehhi taotles 7. augustil 2020 liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, mida puhang on toonud kaasa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Tšehhi on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadise prognoosi kohaselt oleks Tšehhi valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 6,7 % ja 38,7 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suve vaheprognoosi kohaselt väheneb Tšehhi SKP 2020. aastal 7,8 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Tšehhi tööjõust. See on kaasa toonud Tšehhi avaliku sektori kulutuste järsu ja olulise suurenemise seoses lühendatud tööaja kavaga, mida tuntakse programmina „Antivirus“ (koos selle allprogrammidega variant A ja variant B), ning samalaadsete meetmetega, millega hüvitatakse palgaväliseid tööjõukulusid („Antivirus“ variant C) ja toetatakse füüsilisest isikust ettevõtjaid, nagu on kirjeldatud põhjendustes 4–8.

(4)

Täpsemalt on „valitsuse 31. märtsi 2020. aasta resolutsiooniga nr 353“ (muudetud), mille õiguslik alus on „tööhõiveseaduse nr 435/2004 (Riigi Teataja)“ (muudetud) artikliga 120, millele on osutatud Tšehhi 7. augusti 2020. aasta taotluses, kehtestatud programmi „Antivirus“ variandid A ja B. Nende meetmete eesmärk on osaliselt hüvitada nende eraõiguslike tööandjate palgakulud, kes on sunnitud oma majandustegevuse peatama või seda märkimisväärselt vähendama otseselt riigi võetud meetmete tõttu (variant A) või kaudselt pandeemia kahjuliku majandusmõju tõttu (variant B) (nt töötajad ei saa töötada reisipiirangute tõttu). Variandi A puhul on riigi toetus 80 % kompenseerivast palgast, kuid mitte rohkem kui 39 000 Tšehhi krooni töötaja kohta kuus. Variandi B puhul on riigi toetus 60 % kompenseerivast palgast, kuid mitte rohkem kui 29 000 Tšehhi krooni töötaja kohta kuus. Programmiga hõlmatud töötajatega ei saa töölepingut lõpetada ajal, mil tööandja selles osaleb. Meetmeid kohaldatakse 12. märtsist kuni 31. oktoobrini 2020 (2).

(5)

Peale selle on riik kehtestanud Tšehhi 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „seaduse nr 300/2020 (Riigi Teataja)“ ja „seaduse nr 187/2006 (Riigi Teataja)“ (3) alusel programmi „Antivirus“ variandi C. Sellega vähendatakse väikeettevõtjate (kuni 50 töötajat) palgaväliseid tööjõukulusid (nt tööandja makstavad sotsiaalkindlustusmaksed), kui töötajate töösuhe säilib ja palka makstakse vastavalt 2020. aasta märtsi lõpu ja 2020. aasta märtsi tasemega võrreldes vähemalt 90 %. Taotletud on ainult 90 % meetme kogukuludest, et tagada abi vastavus kuludele, mis on säilitanud tööhõive. Hüvitise alusena on seatud ülempiiriks 150 % Tšehhi keskmisest brutopalgast. Nimetatud toetust võib anda ajavahemikul 2020. aasta juunist augustini kas osa või kogu ajavahemiku jooksul.

(6)

Programmiga „Pětadvacítka“, mis kehtestati „seadusega nr 159/2020 (Riigi Teataja)“, (4) millele on osutatud Tšehhi 7. augusti 2020. aasta taotluses, antakse soodustusperioodil 500 Tšehhi krooni suurune igapäevane kompenseeriv soodustus igale füüsilisest isikust ettevõtjale, kes on sunnitud COVID-19ga kaasnevate rahvatervise ohtude või riigi võetud kriisimeetmete tõttu oma majandustegevuse peatama või seda allapoole tavapärasest turukõikumisest tingitud määra oluliselt vähendama. Programm on jagatud kaheks soodustusperioodiks: 12. märts – 30. aprill 2020 ja 1. mai – 8. juuni 2020. Kompenseeriv soodustus kujutab endast riigi jaoks saamata jäänud tulu, mida võib määruse (EL) 2020/672 kohaselt pidada samaväärseks avaliku sektori kulutustega.

(7)

Riik on Tšehhi 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „seadusega nr 136/2020 (Riigi Teataja) (sotsiaalkindlustus)“ ja „seadusega nr 134/2020 (Riigi Teataja) (tervisekindlustus)“ kehtestanud osalise vabastuse sotsiaal- ja tervisekindlustusmaksetest füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes jätkavad oma tegevust toetuse andmise ajal. Riik teeb vastava igakuise sissemakse 2020. aasta märtsist augustini ise. Selle vabastuse ülempiir on sätestatud seaduses.

(8)

Tšehhi 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „valitsuse määrustega nr 262 (19.3.2020), nr 311 (26.3.2020), nr 354 (31.3.2020), nr 514 (4.5.2020) ja nr 552 (18.5.2020)“ ning „seaduse nr 218/2000 eelarve-eeskirjade kohta (Riigi Teataja)“, mida on muudetud seoses põllumajandus- ja metsandustootmise füüsilisest isikust ettevõtjatega, artiklis 14 ning „seaduse nr 47/2002 VKEde toetamise kohta (Riigi Teataja)“, mida on muudetud seoses kõigi teiste füüsilisest isikust ettevõtjatega, artikli 3 punktiga h, on riik kehtestanud füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks hooldamistoetuse. Sellega hüvitatakse nende sissetulekukaotus, mis on tingitud vajadusest hoolitseda laste või hooldust vajavate inimeste eest lastehoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste sulgemise tõttu. Toetuse igapäevane summa on 424 Tšehhi krooni 2020. aasta märtsis ja 500 Tšehhi krooni 2020. aasta aprillist juunini. Nimetatud toetust võib anda ajavahemikul 12. märtsist kuni 30. juunini 2020 kas osa või kogu ajavahemiku jooksul.

(9)

Tšehhi vastab finantsabi taotlemise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EL) 2020/672 artiklis 3. Tšehhi on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulutused on COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks võetud riiklike meetmete tõttu alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 2 940 446 745 euro võrra. See on järsk ja oluline kasv, sest uued meetmed hõlmavad märkimisväärset osa Tšehhi ettevõtetest ja tööjõust. Tšehhi kavatseb lisakulud rahastada 940 446 745 euro ulatuses liidu vahenditest ja omavahenditest.

(10)

Komisjon on vastavalt määruse (EL) 2020/672 artiklile 6 konsulteerinud Tšehhiga ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulutused on järsku ja oluliselt suurenenud otseselt seoses lühendatud tööaja kavade ja samalaadsete meetmetega, millele 7. augusti 2020. aasta taotluses osutati.

(11)

Seetõttu tuleks anda finantsabi, et aidata Tšehhil tegeleda COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(12)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(13)

Tšehhi peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Tšehhi neid kulutusi teinud.

(14)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on võetud arvesse Tšehhi olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning määruse (EL) 2020/672 kohaseid finantsabi taotlusi, mille teised liikmesriigid on juba esitanud või kavatsevad esitada, kohaldades sealjuures ka võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tšehhi vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Tšehhile laenu kuni 2 000 000 000 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Tšehhile kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Tšehhi tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad seoses käesoleva artikli lõike 1 kohase laenu andmisega.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Tšehhi võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

programm „Antivirus“, mis on sätestatud „valitsuse 31. märtsi 2020. aasta resolutsioonis nr 353“, mille õiguslik alus on „tööhõivet käsitleva seaduse nr 435/2004 (Riigi Teataja)“ (muudetud) artikkel 120;

b)

programmi „Antivirus“ variant C, mis on sätestatud „seaduses nr 300/2020 (Riigi Teataja)“;

c)

programm „Pětadvacítka“, mis on sätestatud „seaduses nr 159/2020 (Riigi Teataja)“;

d)

füüsilisest isikust ettevõtjate osaline vabastamine sotsiaal- ja tervisekindlustusmaksetest, nagu on sätestatud „seaduses nr 136/2020 (Riigi Teataja)“ (sotsiaalkindlustuse kohta) ja „seaduses nr 134/2020 (Riigi Teataja)“ (tervisekindlustuse kohta);

e)

füüsilisest isikust ettevõtjate „hooldamistoetus“, nagu on sätestatud „valitsuse määrustes nr 262 (19.3.2020), nr 311 (26.3.2020), nr 354 (31.3.2020), nr 514 (4.5.2020) ja nr 552 (18.5.2020)“, „seaduse nr 218/2000 eelarve-eeskirjade kohta (Riigi Teataja)“, mida on muudetud seoses põllumajandus- ja metsandustootmise füüsilisest isikust ettevõtjatega, artiklis 14 ning „seaduse nr 47/2002 VKEde toetamise kohta (Riigi Teataja)“, mida on muudetud on muudetud seoses kõigi teiste füüsilisest isikust ettevõtjatega, artikli 3 punktis h.

Artikkel 4

Tšehhi teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Tšehhi Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adressaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.

(2)  Põhjenduses 1 osutatud 7. augusti 2020. aasta taotlusega on hõlmatud siiski üksnes seoses 31. augustil lõppevat ajavahemikku puudutava toetusega tehtud avaliku sektori kulutused.

(3)  Seadus nr 300/2020 (Riigi Teataja), mis käsitleb teatavate tööandjate tehtavatest sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksetest vabastamist seoses erakorraliste meetmetega 2020. aasta epideemia ajal ning millega muudetakse tervisekindlustusseadust nr 187/2006 (Riigi Teataja).

(4)  Seadus nr 159/2020 (Riigi Teataja) SARS CoV-2 koroonaviirusest tingitud kriisimeetmetega seotud kompenseeriva soodustuse kohta.


Top

avalikgif