ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1344, 25. september 2020, millega antakse Küprose Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1344; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/13


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1344,

25. september 2020,

millega antakse Küprose Vabariigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Küpros taotles 6. augustil 2020 liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ja tegeletakse sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, mida puhang on kaasa toonud töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Küpros on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Küprose valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 7 % ja 115,7 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suve vaheprognoosi kohaselt väheneb Küprose SKP 2020. aastal 7,7 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Küprose tööjõust. See on kaasa toonud Küprose avaliku sektori kulutuste järsu ja olulise suurenemise seoses lapsehoolduspuhkuse erikavaga; kavadega, millega toetatakse äriühinguid nende tegevuse täieliku või osalise peatumise korral; füüsilisest isikust ettevõtjate erikavaga; hotellide ja majutusettevõtjate erikavaga; erikavaga selliste ettevõtjate toetamiseks, kes on seotud turismindusega või turismist mõjutatud või kes on seotud selliste ettevõtjatega, kes on kohustatud oma tegevuse täielikult peatama; eelnevalt kindlaksmääratud tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate toetamise erikavaga; mikro- ja väikeettevõtjate ning füüsilisest isikust ettevõtjate toetuskavaga ning rahvatervise meetmete toetamisega haigushüvitiste kava kaudu, nagu on kirjeldatud põhjendustes 4–12.

(4)

Küprose 6. augusti 2020. aasta taotluses osutatud „seaduse 27(I)/2020“ alusel on võetud vastu mitu regulatiivset haldusakti, milles on esitatud meetmed COVID-19 puhangu mõjuga tegelemiseks. Seaduse 27(I)/2020 alusel on ametiasutused kehtestanud lapsehoolduspuhkuse erikava, millega nähakse ette töötasu hüvitamine erasektoris töötavatele vanematele, kellel on kuni 15-aastased lapsed või mis tahes vanuses puuetega lapsed. Nimetatud lapsehoolduspuhkuse erikava võib pidada samalaadseks meetmeks määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega, kuna see võimaldab töötajatel saada sissetulekutoetust ja aitab säilitada tööhõivet, hoides ära olukorra, kus vanemad peavad töösuhte lõpetama, et hoolitseda oma laste eest ajal, mil koolid on suletud.

(5)

Samuti on ametiasutused kehtestanud kava, millega toetatakse äriühinguid, mis on pidanud oma tegevuse täielikult peatama, ja mille alusel makstakse töötasu hüvitist 90 %-le selliste ettevõtjate töötajatest, kes on sunnitud tegevuse peatama, tingimusel et töökohad säilitatakse. Hüvitis katab 60 % töötaja palgast või 60 % töötaja 2018. aasta sotsiaalkindlustusmaksete summast (2019. aasta ajavahemiku 7/2020–8/2020 puhul), olenevalt sellest, kumb on suurem. Hüvitis on maksimaalselt 1 214 eurot kuus ja minimaalselt 360 eurot kuus.

(6)

Kava alusel, millega toetatakse äriühinguid tegevuse osalise peatumise korral, makstakse töötasu hüvitist selliste ettevõtjate töötajatele, kelle käive on pandeemia tõttu vähenenud vähemalt 25 %, tingimusel et töökohad säilitatakse. Hüvitis katab 60 % töötaja palgast või 60 % töötaja 2018. aasta sotsiaalkindlustusmaksete summast, olenevalt sellest, kumb on suurem. Hüvitis on maksimaalselt 1 214 eurot kuus ja minimaalselt 360 eurot kuus.

(7)

„Füüsilisest isikust ettevõtjate erikava“ alusel makstakse tervishoiuministri dekreedi või ministrite nõukogu otsuse kohaselt hüvitist füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes ei saa oma tegevust ellu viia.

(8)

„Hotellide ja majutusettevõtjate erikavaga“ nähakse ette töötasu hüvitamine, et toetada hotellinduse valdkonna töötajaid ja muude majutusteenuseid pakkuvate ettevõtjate töötajaid, kelle tööandja on tegevuse täielikult peatanud või kelle käive on vähenenud rohkem kui 40 %. Kavas osalemise tingimuseks on töökohtade säilitamine.

(9)

„Erikavaga selliste ettevõtjate toetamiseks, kes on seotud turismindusega või turismist mõjutatud või kes on seotud selliste ettevõtjatega, kes on kohustatud oma tegevuse täielikult peatama“, nähakse ette töötasu hüvitamine inimestele, kes töötavad hotellinduse valdkonnas ja muude selliste majutusteenuseid pakkuvate ettevõtjate juures, kes on tegevuse täielikult peatanud või kelle käive on vähenenud rohkem kui 55 %, tingimusel et töökohad säilitatakse.

(10)

„Eelnevalt kindlaksmääratud tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate toetamise erikavaga“ nähakse ette töötasu hüvitamine selliste ettevõtjate töötajatele, kelle käive on vähenenud vähemalt 55 %, tingimusel et töökohad säilitatakse.

(11)

Lisaks on Küprose 6. augusti 2020. aasta taotluses osutatud dokumendis „Lisaeelarve. Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu ajal“ kehtestatud toetused kuni 50 töötajaga mikro- ja väikeettevõtjatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele. Toetust on taotletud ainult nende kulutuste katmiseks, mis on seotud füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamisega. Need toetused kujutavad endast ühekordseid toetusi väikeettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate tegevuskulude katmiseks. Toetuskava võib pidada samalaadseks meetmeks määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega, kuna selle eesmärk on kaitsta füüsilisest isikust ettevõtjaid või sarnaste kategooriate töötajaid sissetuleku vähenemise või kaotamise eest.

(12)

„Haigushüvitiste kavaga“ nähakse ette töötasu hüvitamine erasektori töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, tingimusel et nad on kas tervishoiuministeeriumi avaldatud nimekirja kohaselt liigitatud haavatavateks isikuteks, ametiasutused on nad karantiini pannud või nad on Covid-19-ga nakatunud.

(13)

Küpros vastab finantsabi taotlemise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EL) 2020/672 artiklis 3. Küpros on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et tegelikud ja kavandatud avaliku sektori kulutused on alates 1. veebruarist 2020 kasvanud 479 070 000 euro võrra, kuna on suurenenud summad, mis on otseselt seotud lapsehoolduspuhkuse erikavaga; kavadega, millega toetatakse äriühinguid nende tegevuse täieliku või osalise peatumise korral; füüsilisest isikust ettevõtjate erikavaga; hotellide ja majutusettevõtjate erikavaga; erikavaga selliste ettevõtjate toetamiseks, kes on seotud turismindusega või turismist mõjutatud või kes on seotud selliste ettevõtjatega, kes on kohustatud oma tegevuse täielikult peatama; eelnevalt kindlaksmääratud tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate toetamise erikavaga; mikro- ja väikeettevõtjate ning füüsilisest isikust ettevõtjate toetuskavaga. See on järsk ja oluline kasv, sest uued meetmed hõlmavad märkimisväärset osa Küprose ettevõtjatest ja tööjõust.

(14)

Komisjon on vastavalt määruse (EL) 2020/672 artiklile 6 konsulteerinud Küprosega ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulutused on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses COVID-19 puhangu tõttu rakendatud lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmete ning asjakohaste tervisemeetmetega, millele 6. augusti 2020. aasta taotluses osutati.

(15)

Seetõttu tuleks anda finantsabi, et aidata Küprosel tegeleda COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(16)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(17)

Küpros peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Küpros neid kulutusi teinud.

(18)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Küprose olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning määruse (EL) 2020/672 kohaseid finantsabi taotlusi, mille teised liikmesriigid on juba esitanud või kavatsevad esitada, kohaldades sealjuures ka võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Küpros vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Küprosele laenu kuni 479 070 000 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Küprosele kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Küpros tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad seoses käesoleva artikli lõike 1 kohase laenu andmisega.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Küpros võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

lapsehoolduspuhkuse erikava, mis on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ja „regulatiivsete haldusaktidega 127/148/151/184/192/212/213/235/2020“;

b)

kavad, millega toetatakse äriühinguid nende tegevuse osalise ja täieliku peatumise korral, mis on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ning „regulatiivsete haldusaktidega 131/148/151/188/212/213/239/2020 ja 151/187/212/213/238/243/273/2020“;

c)

füüsilisest isikust ettevõtjate erikava, mis on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ja „regulatiivsete haldusaktidega 129/148/151/186/213/237/322/2020“;

d)

hotellide ja majutusettevõtjate erikava, mis on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ja „regulatiivsete haldusaktidega 269/317/2020“;

e)

erikava selliste ettevõtjate toetamiseks, kes on seotud turismindusega või turismist mõjutatud või kes on seotud selliste ettevõtjatega, kes on kohustatud oma tegevuse täielikult peatama; kava on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ja „regulatiivsete haldusaktidega 270/318/2020“;

f)

eelnevalt kindlaksmääratud tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate toetamise erikava, mis on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ja „regulatiivsete haldusaktidega 272/320/2020“;

g)

mikro- ja väikeettevõtjate ning füüsilisest isikust ettevõtjate toetuskava, mis on ette nähtud dokumendis „Lisaeelarve. Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu ajal“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

h)

haigushüvitiste kava, mis on ette nähtud „seadusega 27(I)/2020“ ja „regulatiivsete haldusaktidega 128/148/151/185/212/236/2020“.

Artikkel 4

Küpros teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Küprose Vabariigile.

Käesolev otsus jõustub selle adressaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.


Top

avalikgif