ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu Rakendusotsus (EL) 2020/1342, 25. september 2020, millega antakse Belgia Kuningriigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras
Euroopa Liidu Nõukogu 25.09.2020 otsus number 1342; jõustumiskuupäev

redaktsioon

29.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/4


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1342,

25. september 2020,

millega antakse Belgia Kuningriigile määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 2020. aasta määrust (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Belgia taotles 7. augustil 2020 liidult finantsabi eesmärgiga täiendada riiklikke meetmeid, millega leevendatakse COVID-19 puhangu mõju ning tegeletakse sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, mida puhang on toonud kaasa töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks.

(2)

COVID-19 puhang ja erakorralised meetmed, mida Belgia on võtnud puhangu ohjeldamiseks ning selle sotsiaal-majanduslike ja tervisega seotud tagajärgede leevendamiseks, mõjuvad eeldatavasti rängalt riigi rahandusele. Komisjoni 2020. aasta kevadprognoosi kohaselt oleks Belgia valitsemissektori eelarvepuudujääk ja võlg 2020. aasta lõpuks eeldatavasti olnud vastavalt 8,9 % ja 113,8 % sisemajanduse koguproduktist (SKP). Komisjoni 2020. aasta suve vaheprognoosi kohaselt väheneb Belgia SKP 2020. aastal 8,8 %.

(3)

COVID-19 puhang on halvanud olulise osa Belgia tööjõust. See on kaasa toonud Belgia avaliku sektori kulutuste järsu ja olulise suurenemise seoses ajutise töötuse kavaga („chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid“), COVID-19 ajal kehtiva füüsilisest isikust ettevõtjate asendussissetulekuga (õigus üleminekuhüvitisele COVID-19 ajal), COVID-19 ajal kehtiva lapsehoolduspuhkusega ning hulga piirkondlike ja kogukonna tasandi sissetulekutoetuse kavadega ja rahvatervise meetmete toetamisega, nagu on kirjeldatud põhjendustes 4–8.

(4)

Belgia 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud õigusaktiga „Arrêté royal du 30 mars 2020/Koninklijk besluit van 30 maart 2020“ (2) on COVID-19 tõttu kohandatud ajutise töötuse kava („chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid“), millega nähakse ette hüvitis töötajatele, kelle töö on vähenenud või peatatud töökoormuse vähenemise või valitsuse kehtestatud suhtlemisdistantsi hoidmise meetmete tõttu. Nimetatud ajutise töötuse kava kehtis enne COVID-19 pandeemiat, kuid kavale juurdepääsu nõudeid on COVID-19 tõttu kohandatud ja taotluste esitamise korda on veelgi lihtsustatud. Samuti on ajutise töötuse hüvitist suurendatud 65 %-lt 70 %-ni keskmisest päevapalgast (ülemmäär (bruto) 2 754,76 eurot kuus). Lisaks sellele on kehtestatud toetus 5,36 eurot päevas.

(5)

Belgia 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud seadusega „Loi du 23 mars 2020/Wet van 23 maart 2020“ (3) on laiendatud füüsilisest isikust ettevõtjate olemasolevat asendussissetulekut, milleks on „õigus üleminekuhüvitisele“ („droit passerelle/overbruggingsrecht“), kehtestades COVID-19 ajal kehtiva õiguse üleminekuhüvitisele. See on hüvitis, mida antakse juhul, kui valitsuse kehtestatud suhtlemisdistantsi hoidmise meetmed põhjustavad füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse täieliku või osalise katkemise või tegevuse vähemalt seitsme järjestikuse kalendripäeva pikkuse vabatahtliku katkestamise korral kuus. Alates 2020. aasta juunist on see hüvitis suunatud füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on oma tegevust uuesti alustanud, kuid kelle käive on võrreldes 2019. aastaga siiski vähenenud. Füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei saa veel oma tegevust uuesti alustada, võivad siiski hüvitist saada, kuid peavad tõendama, et tegevuse uuesti alustamist takistavad COVID-19 piirangud.

(6)

Belgia 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud õigusaktiga „Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020“ (4) on kehtestatud COVID-19 ajal kehtiv lapsehoolduspuhkus, mis ei mõjuta õigust tavapärasele lapsehoolduspuhkusele ja võimaldab vanematel võtta lisapuhkust, et hoolitseda oma laste eest 2020. aasta maist septembrini, saades suuremat toetust kui tavapärase lapsehoolduspuhkuse korral.

COVID-19 ajal kehtivat lapsehoolduspuhkust võib pidada samalaadseks meetmeks määruses (EL) 2020/672 osutatud lühendatud tööaja kavadega, kuna see võimaldab töötajatel saada sissetulekutoetust ja aitab säilitada tööhõivet, hoides ära olukorra, kus vanemad peavad töösuhte lõpetama, et hoolitseda oma laste eest ajal, mil koolid on suletud.

(7)

Tuginedes Belgia 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud dokumentidele „Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020“; (5)„Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020“; (6)

„Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020“; (7)„Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020“; (8)„Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020“; (9)„Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020“; (10)

„Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020“; (11)„Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020“; (12)„Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020“; (13)„Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020“; (14)„Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020“ ja „Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020“, on Belgia ametiasutused kehtestanud hulga piirkondlikke ja kogukonna tasandi kavu, mille alusel antakse sissetulekutoetust füüsilisest isikust ettevõtjatele, ühe osanikuga äriühingutele ja muud liiki töötajatele, kes ei vasta muud liiki sissetulekutoetuse saamise tingimustele. Eelkõige pealinna Brüsseli piirkonnas äriühingutele ja ettevõtjatele makstavad hüvitised, Flaami piirkonnas ja Flaami kogukonnas makstavad hüvitised tegevuse häirituse eest, muud hüvitised ja toetused ning Valloonia piirkonnas ettevõtete sulgemise eest makstavad hüvitised pakuvad üldist ühekordset toetust äriühingutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on pidanud oma tegevuse COVID-19 tõttu lõpetama või kelle käive on märkimisväärselt vähenenud.

Kui meetmed on suunatud suuremale hulgale toetusesaajatele, on taotletud üksnes summasid, mis on vajalikud füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavate kulutuste katmiseks. Muud meetmed (hüvitis lühiajalises töösuhtes olevatele töötajatele pealinna Brüsseli piirkonnas, toetus lasteaedadele ja toetus kultuurivaldkonnas tegutsejatele prantsuskeelses kogukonnas, koolitustegevus Valloonia piirkonnas ning toetus kultuurivaldkonnas tegutsejatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja turismiettevõtjatele saksakeelses kogukonnas) on suunatud konkreetsete sektorite (kultuuri- ja hooldussektor, koolitustegevus) füüsilisest isikust ettevõtjatele ja töötajatele, kellel puudub juurdepääs ajutise töötuse kavale. Kuna saksakeelse kogukonna kultuurivaldkonnas tegutsejate ja füüsilisest isikust ettevõtjate toetamiseks antakse laene, mida saab konverteerida toetuseks, tuleks avaliku sektori kulutuste nõudest lähtuvalt määruse (EL) 2020/672 alusel toetada ainult nende kulutuste kandmist, mis on seotud toetuseks konverteeritavate laenudega.

(8)

Belgia 7. augusti 2020. aasta taotluses osutatud õigusaktiga „Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020“ on saksakeelses kogukonnas kehtestatud tervisemeetmed, mis hõlmavad hügieenikoolitust, kaitsevahendite pakkumist hoolekandeasutustele, haiglatele ja meditsiiniteenuste osutajatele ning teabekampaaniaid.

(9)

Belgia vastab finantsabi taotlemise tingimustele, mis on sätestatud määruse (EL) 2020/672 artiklis 3. Belgia on esitanud komisjonile asjakohased tõendid selle kohta, et tegelikud ja kavandatud avaliku sektori kulutused on alates 1. veebruarist 2020 suurenenud 7 803 380 000 euro võrra riiklike meetmete tõttu, mis on võetud COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks. See on järsk ja oluline kasv, sest nii uued meetmed kui ka olemasolevate meetmete laiendamine hõlmab märkimisväärset osa Belgia ettevõtjatest ja tööjõust.

(10)

Komisjon on vastavalt määruse (EL) 2020/672 artiklile 6 konsulteerinud Belgiaga ja veendunud, et avaliku sektori tegelikud ja kavandatud kulutused on järsult ja oluliselt suurenenud otseselt seoses COVID-19 puhangu tõttu rakendatud lühendatud tööaja kavade ja muude samalaadsete meetmete ning asjakohaste tervisemeetmetega; nimetatud suurenemisele osutati 7. augusti 2020. aasta taotluses.

(11)

Seetõttu tuleks anda finantsabi, et aidata Belgial tegeleda COVID-19 puhangust põhjustatud tõsiste majandushäirete sotsiaal-majanduslike tagajärgedega. Komisjon peaks vastu võtma otsused osamaksete tagasimaksetähtaegade, suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse kohta tihedas koostöös liikmesriikide ametiasutustega.

(12)

Käesolev otsus ei tohiks piirata ühegi sellise menetluse tulemust, mis võidakse algatada seoses siseturu toimimise moonutamisega, eelkõige aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest.

(13)

Belgia peaks komisjoni korrapäraselt teavitama kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest, et komisjon saaks hinnata, millises ulatuses on Belgia neid kulutusi teinud.

(14)

Finantsabi andmise otsuse tegemisel on arvesse võetud Belgia olemasolevaid ja eeldatavaid vajadusi ning määruse (EL) 2020/672 kohaseid finantsabi taotlusi, mille teised liikmesriigid on juba esitanud või kavatsevad esitada, kohaldades sealjuures ka võrdse kohtlemise, solidaarsuse, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Belgia vastab määruse (EL) 2020/672 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Liit annab Belgiale laenu kuni 7 803 380 000 eurot. Laenu maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg on 15 aastat.

2.   Käesoleva otsuse alusel antav finantsabi on kättesaadav 18 kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevale järgnevast päevast.

3.   Komisjon teeb liidu finantsabi Belgiale kättesaadavaks kuni kaheksa osamaksena. Osamakse võidakse välja maksta ühes või mitmes osas. Esimese osamakse osade tagasimaksetähtaeg võib olla pikem kui lõikes 1 osutatud maksimaalne keskmine tagasimaksetähtaeg. Sellisel juhu määratakse edasiste osade tagasimaksetähtajad kindlaks nii, et pärast kõikide osamaksete väljamaksmist ei ületataks lõikes 1 osutatud maksimaalset keskmist tagasimaksetähtaega.

4.   Esimene osamakse makstakse välja määruse (EL) 2020/672 artikli 8 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumisel.

5.   Belgia tasub iga osamakse eest määruse (EL) 2020/672 artiklis 4 osutatud liidu rahastamiskulud ning kõik sellest rahastamisest tulenevad muud tasud, kulud ja väljaminekud, mis liidul tekivad seoses käesoleva artikli lõike 1 kohase laenu andmisega.

6.   Osamaksete suuruse ja väljamaksmise ning osade suuruse otsustab komisjon.

Artikkel 3

Belgia võib rahastada järgmisi meetmeid:

a)

ajutise töötuse kava, („chômage temporaire/tijdelijke werkloosheid“), mis on ette nähtud õigusaktis „Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté“;

b)

COVID-19 ajal kehtiv füüsilisest isikust ettevõtjate asendussissetulek (õigus üleminekuhüvitisele kriisi ajal), mis on ette nähtud seaduses „Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants/Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen“;

c)

COVID-19 ajal kehtiv lapsehoolduspuhkus, mis on ette nähtud õigusaktis „Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona/Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof“;

d)

järgmised piirkondlikud ja kogukonna tasandi sissetulekutoetuse kavad:

i)

pealinna Brüsseli piirkonnas:

äriühingutele makstav hüvitis, mis on ette nähtud õigusaktis „Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

ettevõtjatele makstav hüvitis, mis on ette nähtud õigusaktis „Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020/Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 du 28 mai 2020“; meedet kohaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi puudutavas osas;

lühiajalises töösuhtes olevatele töötajatele makstav hüvitis, mis on ette nähtud dokumendis „Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers“;

ii)

Flaami piirkonnas ja Flaami kogukonnas:

tegevuse häirituse eest makstav hüvitis, mis on ette nähtud õigusaktis „Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

hüvitis, mis on ette nähtud õigusaktis „Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

toetus, mis on ette nähtud õigusaktis „Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

iii)

prantsuskeelses kogukonnas:

kultuurivaldkonnas tegutsejate toetus, mis on ette nähtud õigusaktis „Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020“;

lasteaedade toetus, mis on ette nähtud õigusaktis „Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

iv)

Valloonia piirkonnas:

ettevõtete sulgemise eest makstav hüvitis, mis on ette nähtud õigusaktis „Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020“; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

koolitustegevus, mis on ette nähtud õigusaktis „Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020“;

v)

saksakeelses kogukonnas:

kultuurivaldkonnas tegutsejate ja füüsilisest isikust ettevõtjate toetus, mis on ette nähtud õigusakti „Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020“ artiklis 7; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab toetusteks konverteeritavate laenudega seotud kulutusi;

turismiettevõtjate toetus, mis on ette nähtud õigusakti „Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret III vom 20. Juli 2020“ artiklis 4; meedet kohaldatakse osas, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja ühe osanikuga äriühingute toetamiseks tehtavaid kulutusi;

e)

saksakeelses kogukonnas võetavad tervisemeetmed, mis on ette nähtud õigusakti „Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Corona-Krisendekret I vom 6. April 2020“ artiklis 7.

Artikkel 4

Belgia teavitab komisjoni kavandatud avaliku sektori kulutuste tegemisest hiljemalt 30. märtsiks 2021 ja seejärel iga kuue kuu järel, kuni kavandatud avaliku sektori kulutused on täielikult tehtud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile.

Käesolev otsus jõustub selle adressaadile teatavakstegemise päeval.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ROTH


(1)  ELT L 159, 20.5.2020, lk 1.

(2)  Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit/Arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté.

(3)  Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen/Loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.

(4)  Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020, tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof/Arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona.

(5)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019 du 23 avril 2020 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

(6)  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.

(7)  Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. This political decision has been transposed into a legal act by Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers.

(8)  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(9)  Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(10)  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.

(11)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(12)  Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

(13)  Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 and Arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.

(14)  Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.


Top

avalikgif