ID-kaart

Lihtotsing

Rahvusvahelise reisilaevanduse toetamise tingimused ja kord
Majandus- ja taristuminister 24.09.2020 määrus number 57; jõustumiskuupäev 02.10.2020

redaktsioon 02.10.2020 [RT I, 29.09.2020, 7]

Rahvusvahelise reisilaevanduse toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.09.2020 nr 57

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala ja meetme eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Majanduspiirkonnas rahvusvahelisi regulaarreise tegeva reisilaeva, mis kannab Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi (edaspidi lepinguriik) lippu ning mille kogumahutavus on vähemalt 500, (edaspidi laev) tööjõukulude toetuse (edaspidi toetus) arvutamise alused, nõuded toetuse taotlejale ja taotlusele ning toetuse taotlemise, toetuse saamise tingimustele vastamise kontrollimise ja toetuse kasutamise järelevalve kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on tugevdada Euroopa Majanduspiirkonna reisilaevanduse konkurentsivõimet, säilitades töökohti ja toetades majanduse ning reisilaeva sektori arengut.

§ 2.   Riigiabi

  (1) Määruse alusel antav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni meretranspordialase riigiabi suuniseid (edaspidi merendusabi suunised) ja Euroopa Komisjoni riigiabi andmist lubavat otsust SA.57541 (2020/N).

  (2) Vastavalt merendusabi suunistele antakse toetust ainult ühenduse laevapere liikme tööjõukulude katmiseks. Ühenduse laevapere liikmeks käesoleva määruse mõistes on lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elav isik, kes töötab laeval ning kelle eest on toetuse taotleja kohustatud tasuma sotsiaalkindlustusmaksed Eestis.

  (3) Riigiabi saaja on äriühing, kes on saanud toetust määruses sätestatud korras.

  (4) Riigiabi andja on Veeteede Amet, kes menetleb taotlusi, teeb väljamakseid ja teostab järelevalvet.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotleja peab toetuse taotlemisel vastama järgmistele tingimustele:
  1) toetuse taotleja on Eesti residendist äriühing või Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni residendist äriühing;
  2) toetuse taotleja maksab toetuse saamise aluseks olevat töötasu ühenduse laevapere liikmele;
  3) toetuse taotleja maksab punktis 2 nimetatud töötasu laeval töötamise eest;
  4) toetuse taotlejal ei ole riiklike maksude maksuvõlga ning tulu- ja sotsiaalmaksu osas ka ajatatud maksuvõlga;
  5) toetuse taotleja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  6) toetuse taotleja ei saa toetuse saamise perioodi eest muud abi või toetust ühenduse laevapere liikme tööjõukulude katmiseks;
  7) toetuse taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste tähenduses;
  8) toetuse taotleja ei ole jätnud täitmata Euroopa Komisjoni otsuse alusel ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohustust.

  (2) Määruse tähenduses loetakse reis rahvusvaheliseks, kui see toimub:
  1) Eesti ja välisriigi sadama vahel;
  2) välisriigi või välisriikide sadamate vahel.

  (3) Määruse tähenduses loetakse regulaarreisiks regulaarreis meresõiduohutuse seaduse § 2 punkti 19 tähenduses.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda kord kvartalis.

  (2) Toetuse taotleja esitab toetuse saamiseks eelneva kvartali (edaspidi toetuse periood) eest Veeteede Ametile digitaalselt allkirjastatud taotluse hiljemalt toetuse perioodile järgneva kuu 5. kuupäevaks.

  (3) Toetust saab taotleda 2020. aasta kolmanda ja neljanda kvartali eest.

§ 5.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab sisaldama järgnevat:
  1) toetuse taotleja ärinimi, registrikood ja asukoht;
  2) laeva nimi ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber;
  3) toetuse perioodi sõidugraafikud;
  4) teave, millest nähtub laeva tüüp ja kogumahutavus, kui laev ei ole registreeritud Eestis;
  5) teave, mis tõendab, et laev kannab lepinguriigi lippu, kui laev ei ole registreeritud Eestis;
  6) taotleja esindusõigusliku isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  8) toetuse taotleja kinnitus enda vastavuse kohta § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  9) toetuse taotleja kinnitus taotluse või vaide menetlemisega seotud dokumendi või otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta.

  (2) Kui toetuse taotleja taotleb toetust mitme laeva kohta, tuleb lõike 1 punktides 2—5 nimetatu esitada iga laeva kohta eraldi.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) taotluse läbivaatamisest;
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  3) toetuse taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
  4) taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

  (2) Veeteede Amet kontrollib toetuse taotleja vastavust § 3 lõike 1 punktides 1, 3 ja 5—8 sätestatud nõuetele.

  (3) Veeteede Amet edastab taotluse selle saamisel Maksu- ja Tolliametile lõikes 4 sätestatud kontrolli ja arvutuse teostamiseks.

  (4) Maksu- ja Tolliamet kontrollib toetuse taotleja vastavust § 3 lõike 1 punktides 2 ja 4 sätestatud nõuetele ning teatab Veeteede Ametile kontrolli tulemuse. Kui toetuse taotleja vastab nimetatud nõuetele, teatab Maksu- ja Tolliamet Veeteede Ametile § 8 alusel arvutatud toetuse summa.

  (5) Kui taotluses avastatakse puudusi või kui toetuse suuruse kindlaksmääramiseks on vaja täiendavaid andmeid või selgitusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete või selgituste esitamiseks kuni kolmetööpäevane tähtaeg.

§ 7.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Veeteede Amet teeb taotluse rahuldamise otsuse, kui toetuse taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotluse rahuldamise otsusesse märgitakse §-s 8 sätestatud korras arvutatud toetuse summa.

  (3) Veeteede Amet teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui toetuse taotleja ja taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

§ 8.   Toetuse suurus ja selle arvutamine

  (1) Toetuse suuruse arvutab Maksu- ja Tolliamet toetuse taotleja poolt toetuse perioodil § 2 lõikes 2 nimetatud laevapere liikme töötasult Eestisse makstud sotsiaal- ja tulumaksu ning:
  1) 1,5 kordse töötasu alammääralt makstud eelnimetatud maksude vahelt, kui tasu saaja on töötamise registris registreeritud laeva reakoosseisu liikmena või
  2) 2,5 kordse töötasu alammääralt makstud eelnimetatud maksude vahelt, kui tasu saaja on töötamise registris registreeritud laeva juhtkonna liikmena.

  (2) Mõisteid laeva juhtkonna ja reakoosseisu liige kasutatakse meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel kehtestatud määruse tähenduses.

  (3) Töötasu alammääraks loetakse toetuse perioodil kehtinud töötasu alammäära.

  (4) Kui toetuse taotleja on vähendanud või suurendanud eelnevate perioodide eest tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu summat määruse jõustumisest arvates tagasiulatuvalt, kuid mitte rohkem kui kolm aastat, siis vastavalt Maksu- ja Tolliamet vähendab või suurendab lõikes 1 nimetatud toetuse summat.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Veeteede Amet kannab taotluse rahuldamise otsuse tegemisel toetuse taotleja Maksu- ja Tolliameti ettemaksukonto arvestusse taotluse esitamise kuu 20. kuupäevaks.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel anti toetuse taotlejale § 6 lõike 5 kohaselt tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete või selgituste esitamiseks, pikeneb toetuse väljamaksmine vastava aja võrra.

§ 10.   Toetuse taotleja kohustused

  Toetuse taotleja kohustub:
  1) esitama Veeteede Ameti nõudmisel teavet ja dokumente ettenähtud viisil ja tähtajal;
  2) võimaldama teostada kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetusega seotud dokumentide üle;
  3) säilitama toetuse taotlemisega seonduvaid dokumente 10 aastat taotluse rahuldamise otsusest arvates;
  4) teavitama Veeteede Ametit viivitamata kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse taotleja kohustuste täitmist;
  5) maksma toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse taotleja rikub määruses sätestatud nõudeid või kaldub muul viisil kõrvale riigiabi saamisest ja kasutamisest tulenevatest nõuetest.

§ 11.   Riigiabi andja kohustused

  (1) Veeteede Amet menetleb taotlusi ning kannab vajalikud andmed konkurentsiseaduse §-s 492 sätestatud riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse, samuti teostab järelevalvet käesoleva määruse nõuete täitmise üle.

  (2) Veeteede Amet säilitab toetuse menetlemisega seonduvaid dokumente 10 aastat taotluse rahuldamise otsusest arvates.

§ 12.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Veeteede Amet võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetuse taotleja on taotlemisel esitanud ebaõiget teavet või teave on jäetud esitamata;
  2) toetuse taotleja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses nimetatud kohustuse;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse väljamaksmisest arvates.

  (3) Ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi korral nõuab Veeteede Amet toetuse tagasi koos intressiga vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1– 134), artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

  (4) Veeteede Ametil on õigus ebaseaduslik või väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda kümne aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

  (5) Toetuse taotleja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse tegemise päevast arvates. Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse taotleja maksma viivist 0,06 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif