ID-kaart

Lihtotsing

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine
Majandus- ja taristuminister 22.09.2020 määrus number 56; jõustumiskuupäev 02.10.2020

redaktsioon 02.10.2020 [RT I, 29.09.2020, 6]

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 "COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 22.09.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruses nr 28 "COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 2 punkti 10 täiendatakse pärast sõna "simulatsioonarvutusena“ sõnadega "ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral“;

2) paragrahvi 22 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Toetuse saaja on kohustatud nelja kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates esitama KredExile:
1) põhiprojekti § 20 lõike 2 punktis 10 nimetatud juhul;
2) energiatõhususe tõendamise energiaarvutuse KredExi kinnitatud vormil või simulatsioonarvutusena § 11 lõigetes 1 ja 2 nimetatud osakaaluga toetuse taotlemisel;
3) renoveerimislaenu positiivse otsuse § 19 lõike 1 punktis 7 nimetatud juhul;
4) võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud lepingu § 13 lõikes 2 sätestatud rekonstrueerimistööde tellimisel.“;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Lõikes 3 sätestatud tähtaega on KredExil võimalik pikendada üks kord kuni kahe kuu võrra põhjendatud juhul taotleja avalduse alusel tingimusel, et projekti elluviimisel saavutatav tulemus ei halvene ja ei ületata taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti tegevuste lõppemise tähtpäeva.“;

4) paragrahvi 24 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna "suurendata“ sõnadega ", välja arvatud juhul, kui rekonstrueerimistööde tellimisel osutub eduka pakkumuse maksumus suuremaks kui taotluse rahuldamise otsuses sätestatud rekonstrueerimistööde eeldatav maksumus ja taotluste rahastamise eelarve võimaldab toetuse summa suurendamist ning otsus summa suurendamiseks tehakse hiljemalt 31. detsembril 2020. a“;

5) paragrahvi 25 lõike 1 esimest lauset täiendataksepärast sõna "viisil“ sõnadega "ja tagab hiljemalt hanke väljakuulutamise ajaksKredExi esindajale hankele juurdepääsu“;

6) paragrahvi 26täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

"(8) Kui toetuse saaja ei saa temast sõltumatutel põhjustelkolme pakkumust, tuleb sellekohane põhjendus ja võimalusel pakkumuse tegemisestloobumise teated esitada KredExile.“;

7) paragrahvi 33täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Käesoleva määruse § 22 lõike 3 ja lõike 31, § 24 lõike 3 ja § 26 lõike 8 2020. aasta septembris vastu võetud redaktsioone kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 27. maist 2020. aastal.“.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif