ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2016. a määruse nr 79 "Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele" muutmine
Vabariigi Valitsus 24.09.2020 määrus number 77; jõustumiskuupäev 02.10.2020

redaktsioon 02.10.2020 [RT I, 29.09.2020, 3]

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2016. a määruse nr 79 "Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele“ muutmine

Vastu võetud 24.09.2020 nr 77

Määrus kehtestatakse riigivaraseaduse § 181 lõike 4 ja § 46 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. juuli2016. a määruses nr 79 "Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamisekord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele“ tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 punkt 3 tunnistataksekehtetuks;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmisessõnastuses:

"§ 71. Põllumajandusmaa turupõhise kasutustasu hindamine

(1) Põllumajandusmaa turupõhine kasutustasu hinnatakse järgmiselt:
1) kolm protsenti aastas kinnisasja põllumajanduslikult kasutatava osa maksustamishinnast juhul, kui maksustamishind kajastab kinnisasja harilikku väärtust;
2) kolm protsenti aastas kinnisasja põllumajanduslikult kasutatava osa harilikust väärtusest, kui ei ole täidetud punktis 1 esitatud tingimus.

(2) Kui põllumajandusmaa kasutajal ei ole maamaksuseaduse§-st 10 tulenevalt maksukohustust, arvestatakse turupõhise kasutustasuhindamisel maamaksu kuluga proportsionaalselt kasutusõiguse ulatusega.

(3) Kui turupõhine aastatasu kujuneb väiksemaks kui kümmeeurot, määratakse kasutustasuks kümme eurot aastas.“;

3) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastataksejärgmiselt:

"(1) Riigivaraseaduse § 181 lõike 2 punktis 7 sätestatud juhul koosneb turupõhine kasutustasu riigivaraseaduse § 91 lõike 1 alusel antud määruses sätestatud teenuste valdkondade kulude ja järgmistel alustel arvutatud komponendi summast:
1) viis protsenti aastas kasutusse antava hoonestatud kinnisasja või kinnisasja hoonestatud osa jääkmaksumusest bilansis;
2) kolm protsenti aastas kasutusse antava hoonestamata kinnisasja või kinnisasja hoonestamata osa jääkmaksumusest bilansis või maksustamishinnast, sõltuvalt sellest, kumb on kõrgem.“;

4) paragrahvi 9 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa "§ 36 lõike 1alusel“ tekstiosaga "§ 35 lõike 5 kohaselt“;

5) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4) kohalikule omavalitsusele avalikult kasutatava olemasoleva või rajatava teejaoks võõrandataval kinnisasjal, mida kinnisasja kujust ja suurusest tulenevaltei ole muul otstarbel võimalik kasutada, kinnisasja jääkmaksumus bilansis.“;

6) paragrahvis 11 asendatakse tekstiosa "§ 36 lõike 1 alusel“ tekstiosaga "§ 35 lõike 5 kohaselt“.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif