ID-kaart

Lihtotsing

Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 "Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks" muutmine
Maaeluminister 23.09.2020 määrus number 61; jõustumiskuupäev 02.10.2020

redaktsioon 02.10.2020 [RT I, 29.09.2020, 1]

Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 "Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ muutmine

Vastu võetud 23.09.2020 nr 61

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 20. juuli 2016. a määrust nr 45 "Põllumajandustoodetetöötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajaleüle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA)poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil;“;

2) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "viieaasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, entmitte hiljem kui 30. juuni 2023“ tekstiosaga "hiljemalt 30. juunil 2023“;

3) paragrahvi 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Hiljemalt kolmanda aasta lõpuks arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest peab toetuse saaja esitama PRIA-le tegevusaruande, mis sisaldab toetatava tegevuse elluviimise kohta järgmisi andmeid:
1) ülevaade uue ettevõtte rajamise hetkeseisust, lähtudes §-s 16 nimetatud dokumentides esitatud andmetest;
2) andmed toetatava tegevuse elluviimiseks sõlmitud lepingu eesmärgi, lepingu sõlmimise kuupäeva, lepingupoolte ja lepingu numbri kohta;
3) teave selle kohta, millal ja milliste kulude kohta kavandatakse esitada toetatava tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid;
4) toetatava tegevuse elluviimise senine ja edasine ajakava;
5) hinnang toetatava tegevuse eesmärgi saavutamise tõenäosuse kohta.“;

5) paragrahvi 20 lõikes 3 asendataksetekstiosa "viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsusetegemisest, ent hiljemalt 30. juuni 2023“ tekstiosaga "hiljemalt 30. juunil2023“;

6) paragrahvi 20 lõike 4punktis 1 asendatakse sõnad "viie aasta jooksul arvates taotluse rahuldamiseotsuse tegemisest“ tekstiosaga "hiljemalt 30. juunil 2023“;

7) paragrahvi 20 lõiget 4 täiendataksepunktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

"51) esitama alates neljandast aastast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest iga kuue kuu tagant kuni toetatava tegevuse täieliku elluviimiseni ülevaate uue ettevõtte rajamise hetkeseisust;
52) teavitama viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;“.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif