ID-kaart

Lihtotsing

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist
Vabariigi Valitsus 24.09.2020 korraldus number 323; jõustumiskuupäev 24.09.2020

redaktsioon 24.09.2020 [RT III, 29.09.2020, 1]

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Vastu võetud 24.09.2020 nr 323

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud "Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 3 alapunktide 7 ja 16 ning punktide 22 ja 25 alusel:

1. Eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumi valitsemisala riigivalitsemise tulemusvaldkonna halduspoliitika programmi elluviimiseks Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 580 786 eurot kohaliku omavalitsuse üksustele ja 96 000 eurot (ilma käibemaksuta) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalale keskkonna tulemusvaldkonna keskkonnakaitse ja -kasutuse programmi rahastamiseks Maa-ametile maa- ja omandireformi elluviimisega seotud registrites aadressiandmete korrastamiseks tehtavate tööde kulude katmiseks.

2. Kohaliku omavalitsuse üksusele makstakse toetust lisas toodud aadressiandmete korrastamise tööde tariifide alusel tööde eest, mis on tehtud ajavahemikus 1. juulist 2020. a kuni 10. novembrini 2021. a. Toetust makstakse tingimusel, et kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühes kvartalis tehtud tööde kulude katteks taotletav summa on vähemalt 100 eurot. Erandina võib 2021. aasta oktoobris ja novembris tehtud tööde kulude katteks taotletav summa olla väiksem kui 100 eurot.

3. Toetuse saamiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus kord kvartalis Rahandusministeeriumile väljamaksetaotluse hiljemalt kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. 2021. aasta oktoobris ja novembris tehtud tööde kulude katteks toetuse saamiseks esitatakse väljamaksetaotlus hiljemalt 18. novembriks 2021. a. Väljamaksetaotlus koosneb taotlusest ja tööaruandest. Tööaruanne sisaldab korrastatud objektide arvu ning ülevaadet tehtud töödest lisas toodud tariifide kaupa.

4. Maa-amet kontrollib Rahandusministeeriumile esitatud kohaliku omavalitsuse üksuse väljamaksetaotluses märgitud tööde vastavust lisas toodud tariifidele ja kulu põhjendatust.

5. Kui väljamaksetaotluses märgitud tööd ei vasta lisas nimetatule või kulu pole Maa-ameti hinnangul põhjendatud, jätab Maa-amet väljamaksetaotluse kinnitamata ja teavitab sellest väljamaksetaotluse esitanud kohaliku omavalitsuse üksust.

6. Maa-amet esitab kinnitatud väljamaksetaotluse Rahandusministeeriumile väljamakse tegemiseks hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks koos nimekirjaga toetuse saajatest ja neile tasutavatest summadest. 2021. aasta oktoobri ja novembri kinnitatud väljamaksetaotlused ja nimekirja esitab Maa-amet Rahandusministeeriumile 1. detsembriks 2021. a.

7. Rahandusministeerium teeb kohaliku omavalitsuse üksusele väljamakse 20 tööpäeva jooksul Maa-ametilt punktis 6 nimetatud dokumentide laekumisest arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif