ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1339, 23. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/631 kohaselt heaks tõhusad valgusdiood-välisvalgustid kui innovatiivsed tehnoloogialahendused teatavate väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse kontekstis 
Euroopa Komisjon 23.09.2020 otsus number 1339; jõustumiskuupäev 18.10.2020

redaktsioon 18.10.2020

28.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/4


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/1339,

23. september 2020,

millega kiidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/631 kohaselt heaks tõhusad valgusdiood-välisvalgustid kui innovatiivsed tehnoloogialahendused teatavate väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse kontekstis

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/631, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite CO2 heite normid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 443/2009 ja (EL) nr 510/2011, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

19. detsembril 2019 esitasid tootjad Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH–PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG ja Volkswagen AG Nutzfahrzeuge ühistaotluse (edaspidi „taotlus“), et määruse (EL) 2019/631 artikli 11 kohaselt kiidetaks innovatiivse tehnoloogialahendusena heaks tõhus sõiduki välisvalgustus bensiinil, diislikütusel ja teatavatel alternatiivkütustel töötada saava sisepõlemismootoriga väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks.

(2)

Renault SA esitas 20. veebruaril 2020 taotlejate nimel täiendava taotluse kõnealuse tehnoloogia kasutamise kohta teatavates N1-kategooria välise laadimiseta hübriidelektrisõidukites („NOVC-HEV“). Kuna täiendavas taotluses viidatakse samale innovatiivsele tehnoloogialahendusele ning asjaomaste sõidukikategooriate puhul kohaldatakse selle tehnoloogia kasutamise suhtes samu tingimusi, on asjakohane käsitleda nii taotlust kui ka täiendavat taotlust ühes otsuses.

(3)

Taotluses viidatakse CO2 heite vähenemisele, mida ei ole võimalik tõendada komisjoni määruses (EL) 2017/1151 (2) sätestatud kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetluse („WLTP“) kohaselt tehtud mõõtmistega.

(4)

Taotlust hinnati kooskõlas määruse (EL) 2019/631 artikliga 11, komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 427/2014 (3) ning tehniliste suunistega, mille järgi koostatakse innovatiivse tehnoloogialahenduse heakskiitmise taotlused vastavalt määrusele (EÜ) nr 443/2009 ja määrusele (EL) nr 510/2011 (2018. aasta juuli versioon (V2)) (4). Kooskõlas määruse (EL) 2019/631 artikli 11 lõikega 3 oli taotlusele lisatud sõltumatu ja sertifitseeritud asutuse tehtud kontrolliaruanne.

(5)

Komisjoni rakendusotsustega 2014/128/EL, (5) (EL) 2015/206, (6) (EL) 2016/160 (7) ja (EL) 2016/587 (8) uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) puhul ning komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/1119 (9) WLTP puhul („varasemad heakskiitvad rakendusotsused“) on juba heaks kiidetud teatavate tõhusate valgusdiood-välisvalgustite kasutamine sõiduautodes kui innovatiivne tehnoloogialahendus, mille abil on võimalik vähendada CO2 heidet viisil, mida ei hõlma NEDC- või WLTP-põhises katses tehtud mõõtmised.

(6)

Tuginedes varasemate heakskiitvate rakendusotsuste raames saadud kogemustele ning taotlusega koos esitatud aruannetele ja teabele, on rahuldavalt ja veenvalt tõendatud, et tõhus valgusdiood-välisvalgusti või selle asjakohane kombinatsioon vastab määruse (EL) 2019/631 artiklis 11 ja rakendusmääruses (EL) nr 427/2014 osutatud kõlblikkuskriteeriumidele ning vähendab CO2 heidet vähemalt 0,5 g CO2/km võrreldes sama etalon-välisvalgustite komplektiga.

(7)

Lisaks sõiduki välisvalgustitele, mille puhul on tõhusate valgusdioodvalgustite kui innovatiivse tehnoloogialahenduse kasutamine juba varasemates heakskiitvates rakendusotsustes heaks kiidetud, osutatakse taotluses ka ülemistele ääretulelaternatele ja küljeääretulelaternatele. Kuna neid laternaid ei lülitata sisse WLTP-põhise katse käigus tehtavate mõõtmiste ajal, on asjakohane kiita heaks tõhusate valgusdiood-välisvalgustite kasutamine ka nendes laternates.

(8)

Taotluses on esitatud meetod, mille abil tehakse kindlaks CO2 heite vähenemine tänu mitmesugustes sõidukilaternates kasutatavatele tõhusatele valgusdiood-välisvalgustitele, mida kasutatakse bensiinil, diislikütusel, veeldatud naftagaasil (LPG), surumaagaasil (CNG) või E85-l töötada saava sisepõlemismootoriga väikestes tarbesõidukites ja ka teatavates N1-kategooria välise laadimiseta hübriidelektrisõidukites.

(9)

Võttes arvesse E85 piiratud kättesaadavust liidu turul tervikuna, ei peeta kõnealuse kütuse eristamist bensiinist katsemetoodika kohaldamisel põhjendatuks.

(10)

Taotlejad on esitanud uuringud, mis kinnitavad, et väikeste tarbesõidukite ja sõiduautode kasutusmudelid on sõidukite välisvalgustuse osas piisavalt sarnased, mis võimaldab ka väikeste tarbesõidukite suhtes kohaldada sama metoodikat, mis on sätestatud rakendusotsuses (EL) 2019/1119.

(11)

Pöördelaternate ja staatiliste kohanevate valgustite puhul on taotlejad siiski teinud ettepaneku lisada konkreetsed kasutustegurid, mis erinevad rakendusotsuses (EL) 2019/1119 sätestatud metoodikas sisalduvatest. Taotlejate poolt nende valgustite jaoks välja pakutud kasutustegureid võib pidada rakendusotsuses (EL) 2019/1119 sätestatutest konservatiivsemaks ja seepärast peetakse asjakohaseks lisada need uued kasutustegurid käesoleva otsuse kohasesse katsemetoodikasse. Lisaks ei olnud rakendusotsusega (EL) 2019/1119 hõlmatud ülemised ääretulelaternad ja küljeääretulelaternad ning seetõttu tuleks lisada nende valgustite kasutustegurid ja võimsustarbe väärtused.

(12)

Neid täiendusi arvesse võttes tuleks rakendusotsuse (EL) 2019/1119 kohast katsemetoodikat pidada sobivaks, et teha kindlaks CO2 heite vähenemine, mis tuleneb innovatiivse tehnoloogialahenduse kasutamisest väikestes tarbesõidukites.

(13)

Tõhusaid valgusdiood-välisvalgusteid tuleks kasutada sisepõlemismootoriga väikestes tarbesõidukites või N1-kategooria välise laadimiseta hübriidelektrisõidukites, mille puhul korrigeerimata mõõdetud kütusekulu ja CO2 heite väärtusi võib kasutada vastavalt määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 8. all-lisa 2. liite punktile 1.1.4.

(14)

Tootjatel peaks olema võimalus taotleda tüübikinnitusasutuselt tõhusate valgusdiood-välisvalgustite kasutamisest tuleneva CO2 heite vähenemise sertifitseerimist, kui käesolevas otsuses sätestatud tingimused on täidetud. Selleks peaksid tootjad tagama, et sertifitseerimistaotlusele on lisatud sõltumatu sertifitseeritud asutuse kontrolliaruanne, milles kinnitatakse, et kõnealune innovatiivne tehnoloogialahendus vastab käesolevas otsuses sätestatud tingimustele ning et heite vähenemine on kindlaks tehtud vastavalt käesolevas otsuses sätestatud katsemetoodikale.

(15)

Selleks et hõlbustada innovatiivse tehnoloogialahenduse laiemat kasutuselevõttu uutes sõidukites, peaks tootjal olema ka võimalus esitada üksainus taotlus mitmest tõhusast valgusdiood-välisvalgustist tuleneva CO2 heite vähenemise sertifitseerimiseks. Siiski on asjakohane tagada, et selle võimaluse kasutamisel kohaldatakse mehhanismi, mis stimuleerib ainult selliste tõhusate valgusdiood-välisvalgustite kasutuselevõttu, mis on tõhusaimad.

(16)

Tüübikinnitusasutuse ülesanne on põhjalikult kontrollida, kas käesolevas otsuses sätestatud tingimused innovatiivse tehnoloogialahenduse kasutamisest tuleneva CO2 heite vähenemise sertifitseerimiseks on täidetud. Sertifitseerimise korral peaks vastutav tüübikinnitusasutus tagama, et kõik sertifitseerimisel arvesse võetud elemendid kantakse katsearuandesse, mida hoitakse koos kontrolliaruandega, ning et see teave tehakse taotluse korral komisjonile kättesaadavaks.

(17)

Selleks et määrata ökoinnovatsiooni üldkood, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (10) I, VIII ja IX lisa kohaselt kasutatakse asjakohastes tüübikinnitusdokumentides, on vaja määrata kõnealusele innovatiivsele tehnoloogialahendusele individuaalne kood.

(18)

Alates 2021. aastast kontrollitakse seda, kas tootja järgib CO2 eriheite sihttasemeid, ühtlustatud ülemaailmse kergsõidukite katsetamise meetodi kohaselt määratud CO2 heite alusel. Seega võib käesoleva otsuse kohaselt sertifitseeritud CO2 heite vähenemist, mis saavutatakse kõnealuse innovatiivse tehnoloogialahenduse kasutamisega, võtta arvesse tootjate CO2 eriheite keskmise taseme arvutamisel alates kõnealusest aastast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Innovatiivne tehnoloogialahendus

Tõhusate valgusdioodide kasutamine sõiduki välisvalgustites („tõhus valgusdiood-välisvalgusti“) kiidetakse heaks määruse (EL) 2019/631 artiklis 11 sätestatud innovatiivse tehnoloogialahendusena, mis on ette nähtud kasutamiseks bensiinil, diislikütusel, veeldatud naftagaasil (LPG), surumaagaasil (CNG) või E85-l või nende kütuste kombinatsioonil töötada saava sisepõlemismootoriga väikestes tarbesõidukites ja ka välise laadimiseta N1-kategooria hübriidelektrisõidukites, mille puhul on lubatud kasutada mõõdetud kütusekulu ja CO2 heite korrigeerimata väärtusi vastavalt määruse (EL) 2017/1151 XXI lisa 8. all-lisa 2. liite punktile 1.1.4 ja mis saavad töötada samadel kütustel või nende kombinatsioonil, kui kõnealust innovatiivset tehnoloogialahendust kasutatakse ühes või mitmes järgmistest sõiduki välisvalgustites:

a)

lähitulelatern (sealhulgas kohanev esitulesüsteem);

b)

kaugtulelatern;

c)

eesmine ääretulelatern;

d)

eesmine udutulelatern;

e)

tagumine udutulelatern;

f)

eesmine suunatulelatern;

g)

tagumine suunatulelatern;

h)

numbritulelatern;

i)

tagurdustulelatern;

j)

nurgalatern;

k)

staatiline kohanev valgusti;

l)

ülemine ääretulelatern;

m)

küljeääretulelatern.

Artikkel 2

CO2 heite vähenemise sertifitseerimise taotlus

1.   Tootja võib taotleda tüübikinnitusasutuselt ühe või mitme tõhusa valgusdiood-välisvalgusti kasutamisest tuleneva CO2 heite vähenemise sertifitseerimist käesoleva otsuse alusel.

2.   Tootja tagab, et sertifitseerimistaotlusele on lisatud sõltumatu ja sertifitseeritud asutuse kontrolliaruanne, milles kinnitatakse, et artiklis 1 sätestatud tingimused on täidetud.

3.   Kui heite vähenemine on sertifitseeritud kooskõlas artikliga 3, tagab tootja, et sertifitseeritud CO2 heite vähenemine ja artikli 4 lõikes 1 osutatud ökoinnovatsiooni kood registreeritakse asjaomaste sõidukite vastavustunnistusel.

Artikkel 3

CO2 heite vähenemise sertifitseerimine

1.   Tüübikinnitusasutus tagab, et innovatiivse tehnoloogialahenduse kasutamisega saavutatud CO2 heite vähenemine on kindlaks määratud lisas sätestatud metoodika abil.

2.   Kui tootja taotleb ühe sõidukiversiooniga seoses CO2 heite vähenemise sertifitseerimist rohkem kui ühe artiklis 1 osutatud tõhusa valgusdiood-välisvalgusti puhul, teeb tüübikinnitusasutus kindlaks, milline katsetatud tõhus valgusdiood-välisvalgusti vähendab CO2 heidet kõige vähem, ja märgib asjakohastesse tüübikinnitusdokumentidesse selle väikseima väärtuse.

3.   Tüübikinnitusasutus kannab käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt kindlaks tehtud sertifitseeritud CO2 heite vähenemise ja artikli 4 lõikes 1 osutatud ökoinnovatsiooni koodi asjakohastesse tüübikinnitusdokumentidesse.

4.   Kui innovatiivne tehnoloogialahendus on paigaldatud kahekütuselisele või segakütuselisele sõidukile, registreerib tüübikinnitusasutus CO2 heite vähenemise järgmiselt:

a)

bensiini ja gaaskütuseid kasutavate kahekütuseliste sõidukite puhul CO2 heite vähenemise väärtus veeldatud naftagaasi või surumaagaasi kasutamisel;

b)

bensiini ja E85 kasutavate segakütuseliste sõidukite puhul CO2 heite vähenemise väärtus bensiini kasutamisel.

5.   Tüübikinnitusasutus registreerib kõik sertifitseerimise aluseks olevad elemendid katsearuandes, säilitab katsearuannet koos artikli 2 lõikes 2 osutatud kontrolliaruandega ning teeb selle teabe taotluse korral komisjonile kättesaadavaks.

6.   Tüübikinnitusasutus tõendab CO2 heite vähenemist üksnes juhul, kui ta leiab, et innovatiivne tehnoloogialahendus vastab käesoleva otsuse artiklis 1 sätestatud tingimustele, ja kui CO2 heite vähenemine on 0,5 g CO2/km või suurem, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 427/2014 artikli 9 lõike 1 punktis b.

Artikkel 4

Ökoinnovatsioonikood

1.   Käesoleva otsusega heakskiidetud innovatiivsele tehnoloogialahendusele määratakse ökoinnovatsiooni kood nr 35.

2.   CO2 heite sertifitseeritud vähenemist, mis on registreeritud lõikes 1 osutatud ökoinnovatsioonikoodi all, võib võtta arvesse tootjate keskmise eriheite arvutamisel alates 2021. kalendriaastast.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 111, 25.4.2019, lk 13.

(2)  Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1).

(3)  Komisjoni 25. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 427/2014, millega kehtestatakse väikeste tarbesõidukite vähese CO2 heitega uuenduslike tehnoloogiate heakskiitmise ja sertifitseerimise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 (ELT L 125, 26.4.2014, lk 57).

(4)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(5)  Komisjoni 10. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/128/EL, millega lubatakse kasutada valgusdioodidega lähitulemoodulit „E-light“ kui innovatiivset tehnoloogiat sõiduautode CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 70, 11.3.2014, lk 30).

(6)  Komisjoni 9. veebruari 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/206, millega lubatakse kasutada Daimler AG tõhusaid valgusdiood-välisvalgusteid kui uudset tehnilist lahendust sõiduautode CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 33, 10.2.2015, lk 52).

(7)  Komisjoni 5. veebruari 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/160, millega lubatakse kasutada Toyota Motor Europe’i tõhusaid valgusdiood-välisvalgusteid kui uudset tehnilist lahendust sõiduautode CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 31, 6.2.2016, lk 70).

(8)  Komisjoni 14. aprilli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/587, millega kiidetakse heaks sõidukite tõhusates valgusdiood-välisvalgustites kasutatav tehnoloogia kui uuenduslik tehnoloogia sõiduautode CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 101, 16.4.2016, lk 17).

(9)  Komisjoni 28. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1119, millega lubatakse sõidukivälise laadimiseta hübriidelektrisõidukites kasutada tõhusaid valgusdiood-välisvalgusteid kui uuenduslikku tehnilist lahendust sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 176, 1.7.2019, lk 67).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).


LISA

Teatavates väikestes tarbesõidukites kasutamiseks ette nähtud tõhusate valgusdiood-välisvalgustitega saavutatava CO2 heite vähenemise määramise metoodika

1.   SISSEJUHATUS

Käesolevas lisas on sätestatud metoodika, mis võimaldab kindlaks teha süsinikdioksiidi (CO2) heite vähenemise määra, mis saavutatakse artiklis 1 osutatud väikestes tarbesõidukites kasutamiseks ette nähtud tõhusate valgusdiood-välisvalgustitega, mida kasutatakse kõnealuses artiklis loetletud ühes või mitmes sõiduki välisvalgustis.

2.   KATSETINGIMUSED

Sõidukivälise laadimiseta hübriidelektrisõidukite puhul ei tohi sõidukis kasutatav maksimaalne pinge ületada 60 V.

Katsetingimused peavad olema kooskõlas UNECE eeskirjade 4, (1) 6, (2) 7, (3) 19, (4) 23, (5) 38, (6) 48, (7) 91, (8) 100, (9) 112, (10) 119 (11) ja 123 (12). nõuetega. Võimsustarve tehakse kindlaks vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskirja nr 112 punktile 6.1.4 ning sama eeskirja 10. lisa punktidele 3.2.1 ja 3.2.2.

Kui kohanduvate esitulede süsteem (AFS) kuulub vähemalt kahte klassiga UNECE eeskirja nr 123 tabelis 1 esitatud klassidest C, E, V või W, tuleb võimsustarbe mõõtmised teha iga valgusdioodi valgustugevuse klassi (Pk) korral, kus k vastab igale tabelis 1 täpsustatud klassile, nagu on määratletud UNECE eeskirjas nr 123.

Kui tehnilise teenistusega on kokku lepitud, et klass C on valgusdioodi esindav/keskmine valgustugevus sõiduki asjaomase kasutusviisi puhul, mõõdetakse võimsustarvet samal viisil nagu mis tahes muu kombinatsiooni kuuluva valgusdiood-välisvalgusti puhul.

Tabel 1

Kohanduvate esitulede süsteemi klassid

Klass

Vt UNECE eeskirja nr 123 punkt 1.3 ja allmärkus 2.

% valgusdioodvalgusallika valgustugevusest

Aktiveerimisrežiim  (*1)

C

Põhilised lähituled (maanteesõit)

100

50 km/h < kiirus < 100 km/h

Või kui ühtegi teist lähitulede klassi (V, W, E) ei ole aktiveeritud

V

Linnasõit

85

Kiirus < 50 km/h

E

Kiirteesõit

110

Kiirus > 100 km/h

W

Ebasoodsad tingimused

90

Esiklaasipuhastite töö kestus > 2 minutit

2.1.   Katseseadmed

Kasutatakse järgmisi katseseadmeid:

a)

toiteplokk (muudetava pinge allikas);

b)

kaks digitaalset multimeetrit, üks alalisvoolu ja teine alalispinge mõõtmiseks.

Joonisel 1 on kujutatud ühte võimalust, kuidas ühendada toiteplokiga alalispinge voltmeeter.

Image 1

2.2.   Võimsustarbe vähenemise määramine

2.2.1.   Võimsustarbe mõõtmine

Iga kombinatsiooni kuuluva tõhusa valgusdiood-välisvalgusti puhul mõõdetaks voolutugevust pingel 13,2 V. Elektroonilise juhtimisseadmega juhitavate valgusdioodmoodulite korral tehakse mõõtmine taotleja osutatud viisil.

Tootja võib taotleda täiendavat voolutugevuse mõõtmist muudel pingetel, kui selle vajadust saab tõendada tõendavate dokumentide põhjal.

Igal juhul tuleb igal pingel teha järjest vähemalt viis mõõtmist (n). Kasutatud pinge ja mõõdetud voolutugevus tuleb esitada nelja kümnendkoha täpsusega.

Võimsustarbe leidmiseks korrutatakse pinge mõõdetud voolutugevusega. Iga tõhusa valgusdiood-välisvalgusti keskmine võimsustarve Image 2 [W] arvutatakse valemi 1 kohaselt ning igas arvutuses võetakse arvesse neli kümnendkohta. Kui valgusdioodlampide elektriga varustamiseks kasutatakse samm-mootorit või elektroonilist juhtimisseadet, ei võeta mõõtmisel arvesse kõnealuse komponendi koormust.

Image 3

kus:

Image 4

on sõiduki iga valgusdioodvalgusti i testitud pinge [V];

Image 5

on sõiduki iga valgusdioodvalgusti i mõõdetud voolutugevus [A];

n

on mõõtmiste arv valimi kohta;

j

tähistab võimsustarbe üksikut mõõtmist.

Kohanduvate esitulede süsteemi puhul arvutatakse valemi 2 abil võimsustarve Image 6 [W] iga klassi k puhul valgusdioodi keskmise võimsustarbena, mis on kaalutud lähtudes WLTP kiirusvahemiku ajalisest kaalust.

Image 7

kus

Image 8

on võimsustarve valgusdioodi valgustugevuse puhul iga klassi k puhul n järjestikuste mõõtmiste keskmisena [W].

K

on kohanduva esitulede süsteemiga seotud klasside arv.

WLTP_share on WLTP kiirusvahemiku ajaline kaal igas klassis, nagu on määratletud tabelis 2.

Tabel 2

WLTP kiirusvahemiku ajaline kaal

Kiirusvahemik

WLTP_share

< 50 km/h

0,588

50–100 km/h

0,311

> 100 km/h

0,101

Kui kohanduvate esitulede süsteem ei kuulu tabelis 1 nimetatud kõiki nelja klassi, määratakse puuduvad klassid WLTP_share klassi C.

2.2.2.   Võimsustarbe vähenemise arvutamine

Iga tõhusa valgusdiood-välisvalgustiga saavutatud võimsustarbe vähenemine (ΔPi) [W] arvutatakse valemi 3 järgi.

Image 9

kus:

Image 10

on võrdlusalusena kasutatava sõidukivalgusti i võimsustarve [W];

Image 11

on ökoinnovatsiooni kriteeriumidele vastava sõidukivalgusti i keskmine võimsustarve [W].

Eri võrdlusalusena kasutatavate sõidukivalgustite võimsustarve on esitatud tabelis 3.

Tabel 3

Eri võrdlusalusena kasutatavate sõidukivalgustite võimsustarve

Sõidukivalgusti

Võimsustarve (PB) [W]

Lähitulelatern

137

Kaugtulelatern

150

Eesmine ääretulelatern

12

Numbritulelatern

12

Eesmine udutulelatern

124

Tagumine udutulelatern

26

Eesmine suunatulelatern

13

Tagumine suunatulelatern

13

Tagurdustulelatern

52

Pöördelatern

44

Staatiline kohanev valgusti

44

Ülemine ääretulelatern (sõiduki laius > 2,1 m)

12

Küljeääretulelatern (sõiduki pikkus > 6 m)

24

3.   CO2 HEITE VÄHENEMISE ARVUTAMINE

CO2 heite vähenemine arvutatakse valemiga 4.

Image 12

kus:

v

on WLTP keskmine kiirus, mis on 46,6 km/h;

ηA

on generaatori kasutegur, mis on 0,67;

UFi

on sõidukivalgusti i kasutustegur, nagu on märgitud tabelis 4;

VPe

: on kütuse erikulu iga heakskiidetud kütuse puhul, nagu on märgitud tabelis 5;

CF

on kütuse teisendustegur, nagu on märgitud tabelis 6.

Tabel 4

Erinevate sõidukivalgustite kasutustegurid

Sõidukivalgusti

Kasutustegur (UF)

Lähitulelatern

0,33

Kaugtulelatern

0,03

Eesmine ääretulelatern

0,36

Numbritulelatern

0,36

Eesmine udutulelatern

0,01

Tagumine udutulelatern

0,01

Eesmine suunatulelatern

0,15

Tagumine suunatulelatern

0,15

Tagurdustulelatern

0,01

Pöördelatern

0,019

Staatiline kohanev valgusti

0,039

Ülemised ääretulelaternad (laius > 2,1 m)

0,36

Küljeääretulelaternad (pikkus > 6 m)

0,36


Tabel 5

Kütuse erikulu

Mootoritüüp

Kütuse erikulu VPe [l/kWh]

Bensiini-/E85-mootor

0,264

Turboülelaaduriga bensiini-/E85-mootor

0,280

Diiselmootor

0,220

Vedelgaasimootor

0,342

Turboülelaaduriga vedelgaasimootor

0,363

 

Kütuse erikulu VPe [m3/kWh]

Surumaagaasimootor (G20)

0,259

Turboülelaaduriga surumaagaasimootor (G20)

0,275


Tabel 6

Kütuse teisendustegur

Kütuseliik

Teisendustegur (CF) [g CO2/l]

Bensiin/E85

2 330

Diislikütus

2 640

Vedelgaas

1 629

 

Teisendustegur (CF) [g CO2/m3]

Surumaagaas (G20)

1 795

4.   CO2 HEITE VÄHENEMISE MÕÕTEMÄÄRAMATUSE ARVUTAMINE

4.1.   Üldmeetod

CO2 heite vähenemise mõõtemääramatus Image 13 [W] arvutatakse valemi 5 järgi ning see ei tohi olla suurem kui 30 % CO2 heite vähenemisest.

Image 14

kus:

m

on valgusdiood-välisvalgustite arv katsetatud kombinatsioonis.

Image 15

on ökoinnovatsioonide kriteeriumile vastavasse sõidukisse paigaldatud iga valgusdioodvalgustii saavutatud võimsustarbe statistiline viga, mis arvutatakse valemi 6 järgi.

Image 16

Kohanduvate esitulede süsteemi puhul arvutatakse võimsustarbe Image 17 [W] statistiline viga aga valemite 7 ja 8 järgi.

Image 18

Image 19

kus:

n

on võimsustarbe mõõtmiste arv, mis peab olema vähemalt 5, nagu on märgitud punktis 2.2.1;

i

vastab sõidukivalgustite arvule;

j

tähistab võimsustarbe üksikut mõõtmist.

Image 20

on Pk n väärtuse keskmine

K

on kohanduva esitulede süsteemiga seotud klasside arv.

5.   ÜMARDAMINE

CO2 heite vähenemist Image 21 ja CO2 heite vähenemise mõõtemääramatust Image 22 ümardatakse kaks kümnendkohta.

CO2 heite vähenemise arvutustes kasutatakse kõiki suurusi ümardamata või need ümardatakse sellise vähima kümnendkohtade arvuni, et sellest tekkiv suurim kogumõju vähenemisele (st kõikide väärtuste ümardamise tulemus) jääks väiksemaks kui 0,25 g CO2/km.

6.   CO2 HEITE VÄHENEMISE MIINIMUMMÄÄRAGA VÕRDLEMINE

Iga suure tõhususega valgusdioodvalgustitega varustatud sõiduki versiooni puhul tuleb tagada, et on täidetud rakendusmääruse (EL) nr 427/2014 artikli 9 lõike 1 punktis b kindlaksmääratud miinimummäära kriteerium.

Miinimummäära kriteeriumi täitmise kontrollimisel võtab tüübikinnitusasutus vastavalt valemile 9 arvesse punktis 3 kindlaksmääratud CO2 heite vähenemist ja punktis 4 kindlaksmääratud mõõtemääramatust.

Image 23

kus:

MT

on miinimummäär, mis on 1 g CO2/km;

Image 24

on CO2 heite vähenemine [g CO2/km], mis arvutatakse vastavaltpunktile 3;

Image 25

on CO2 heite vähenemise mõõtemääramatus, mis arvutatakse vastavalt punktile 4 [g CO2/km].

7.   CO2 HEITE VÄHENEMISE SERTIFITSEERIMINE

CO2 heite vähenemine [g CO2/km] Image 26, mille tüübikinnitusasutus peab sertifitseerima vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 427/2014 artiklile 11, arvutatakse vastavalt valemile 10.

CO2 heite vähenemine märgitakse tüübikinnitustunnistusel iga sõidukiversiooni puhul, mis on varustatud tõhusate valgusdiood-välisvalgustitega.

Image 27

kus:

Image 28

on CO2 heite vähenemine, mis arvutatakse vastavalt punktile 3 [g CO2/km];

Image 29

on CO2 heite vähenemise mõõtemääramatus, mis arvutatakse vastavalt punktile 4 [g CO2/km]


(1)  ELT L 4, 7.1.2012, lk 17.

(2)  ELT L 213, 18.7.2014, lk 1.

(3)  ELT L 285, 30.9.2014, lk 1.

(4)  ELT L 250, 22.8.2014, lk 1.

(5)  ELT L 237, 8.8.2014, lk 1.

(6)  ELT L 148, 12.6.2010, lk 55.

(7)  ELT L 323, 6.12.2011, lk 46.

(8)  ELT L 164, 30.6.2010, lk 69.

(9)  ELT L 302, 28.11.2018, lk 114.

(10)  ELT L 250, 22.8.2014, lk 67.

(11)  ELT L 89, 25.3.2014, lk 101.

(12)  ELT L 222, 24.8.2010, lk 1.

(*1)  Aktiveerimiskiirust tuleb kontrollida iga sõiduki taotluse puhul vastavalt UNECE eeskirja nr 48 6. jaotise punkti 6.22 alapunktidele 6.22.7.4.1 (klass C), 6.22.7.4.2 (klass V), 6.22.7.4.3 (klass E) ja 6.22.7.4.4 (klass W).


Top

avalikgif