ID-kaart

Lihtotsing

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1335, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuse juhte tegema delegeeritud otsuseid krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2020/43)
Euroopa Keskpank 15.09.2020 otsus number 1435; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020

25.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/42


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2020/1335,

15. september 2020,

millega volitatakse tööüksuse juhte tegema delegeeritud otsuseid krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2020/43)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 11.6,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40) (1), eelkõige selle artikleid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2019/1376, 23. juuli 2019, krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2019/23) (2), eelkõige selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

kuna Euroopa Keskpank (EKP) peab oma järelevalve ülesannete täitmiseks vastu võtma suurel hulgal otsuseid, kehtestatakse kord konkreetsete delegeeritud otsuste vastuvõtmiseks.

(2)

Delegeerimisotsus kehtib, kui EKP juhatus teeb otsuse, millega volitatakse üks või mitu tööüksuste juhti tegema otsuseid delegeerimisotsuse alusel.

(3)

Tööüksuse juhtide määramisel peab EKP juhatus arvesse võtma delegeerimisotsuse tähtsust ja adressaatide arvu, kellele delegeeritud otsus tuleb saata.

(4)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2019/26) (3) sätestab tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid kooskõlas otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklitega 3, 4, 5 ja 6.

(5)

Otsuse EKP/2004/2 (4) artikli 10 lõikes 1 on sätestatud, et EKP juhatus otsustab EKP iga tööüksuse arvu, nime ja pädevuse üle.

(6)

1. oktoobril 2020 toimuvad EKP pangandusjärelevalves organisatsioonilised muudatused, sealhulgas kahe täiendava struktuuriüksuse loomine, ülesannete ümberjagamine ja struktuuriüksuste ümbernimetamine. Selle tulemusena ei kajasta otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2019/26) enam EKP pangandusjärelevalve organisatsioonilist struktuuri.

(7)

EKP järelevalvenõukogu esimehega on konsulteeritud nende tööüksuste juhtide osas, kellele tuleks delegeerida volitused teha otsuseid krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta,

(8)

Seetõttu tuleb otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2019/26) kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud otsused oluliste osaluste omandamise kohta

1.   Delegeeritud otsused kooskõlas otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklitega 3 ja 4, mis hõlmavad Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (5) artikli 2 punktis 16 määratletud olulisi järelevalve alla kuuluvaid üksusi, võtab vastu ühtse järelevalvemehhanismi tegevuse juhtimise ja korraldamise peadirektoraadi peadirektor või asepeadirektor või nende äraolekul tegevuslubade osakonna juhataja ja üks järgmistest tööüksuste juhtidest:

a)

süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraat;

b)

universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraat;

c)

spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraat.

Kui delegeeritud otsus otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklite 3 ja 4 alusel käsitleb mitut järelevalve alla kuuluvat olulist üksust, on määravaks järelevalve alla kuuluvaks üksuseks see järelevalve alla kuuluv üksus või grupp, milles olulist osalust omandatakse.

2.   Delegeeritud otsused otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklite 3 ja 4 alusel, mis ei käsitle järelevalve alla kuuluvaid olulisi üksusi, võtab vastu ühtse järelevalvemehhanismi tegevuse juhtimise ja korraldamise peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja või nende äraolekul tegevuslubade osakonna juhataja.

Artikkel 2

Delegeeritud otsused tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta

1.   Delegeeritud otsused kooskõlas otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklitega 3 ja 5, mis hõlmavad määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 16 määratletud olulisi järelevalve alla kuuluvaid üksusi, võtab vastu ühtse järelevalvemehhanismi tegevuse juhtimise ja korraldamise peadirektoraadi peadirektor või asepeadirektor või nende äraolekul tegevuslubade osakonna juhataja ja üks järgmistest tööüksuste juhtidest:

a)

süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraat;

b)

universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraat;

c)

spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraat.

2.   Delegeeritud otsused kooskõlas otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklitega 3 ja 5, mis hõlmavad määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 2 punktis 7 määratletud järelevalve alla kuuluvaid vähem olulisi üksusi, võtab vastu ühtse järelevalvemehhanismi tegevuse juhtimise ja korraldamise peadirektoraadi peadirektor või asepeadirektor või nende äraolekul tegevuslubade osakonna juhataja.

Artikkel 3

Delegeeritud otsused üleeuroopaliste tegevuslubade kohta

Delegeeritud otsused otsuse (EL) 2019/1376 (EKP/2019/23) artiklite 3 ja 6 alusel võtab vastu üks järgmistest tööüksuse juhtidest:

a)

süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraat;

b)

universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraat;

c)

spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraat.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

1.   Käesolevaga tunnistatakse otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2019/26) kehtetuks.

2.   Käesolev otsus jõustub 1. oktoobril 2020.

Frankfurt Maini ääres, 15. september 2020

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(2)  EÜT L 224, 28.8.2019, lk 1.

(3)  Euroopa Keskpanga 31. juuli 2019. aasta otsus (EL) 2019/1377, millega nimetatakse ametisse tööüksuse juhid delegeeritud otsuste tegemiseks krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas (EKP/2019/26) (ELT L 224, 28.8.2019, lk 6).

(4)  19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).

(5)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSMi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).


Top

avalikgif