ID-kaart

Lihtotsing

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1334, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/323 (EKP/2020/42)
Euroopa Keskpank 15.09.2020 otsus number 1334; jõustumiskuupäev 01.10.2020

redaktsioon 01.10.2020

25.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/40


EUROOPA KESKPANGAOTSUS (EL) 2020/1334,

15. september 2020,

millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/323 (EKP/2020/42)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 11.6,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40) (1), eelkõige selle artikleid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2019/322, 31. jaanuar 2019, riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2019/4) (2), eelkõige selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

kuna Euroopa Keskpank (EKP) peab oma järelevalve ülesannete täitmiseks vastu võtma suurel hulgal otsuseid, kehtestatakse kord konkreetsete delegeeritud otsuste vastuvõtmiseks.

(2)

Delegeerimisotsus kehtib, kui EKP juhatus teeb otsuse, millega volitatakse üks või mitu tööüksuste juhti tegema otsuseid delegeerimisotsuse alusel.

(3)

Tööüksuse juhtide määramisel peab EKP juhatus arvesse võtma delegeerimisotsuse tähtsust ja adressaatide arvu, kellele delegeeritud otsus tuleb saata.

(4)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/323 (EKP/2019/5) (3) sätestab tööüksuste juhid, kes võtavad vastu delegeeritud otsuseid kooskõlas otsusega (EL) 2019/322 (EKP/2019/4).

(5)

Otsuse EKP/2004/2 (4) artikli 10 lõige 1 sätestab, et EKP juhatus otsustab EKP iga tööüksuse arvu, nime ja pädevuse üle.

(6)

1. oktoobril 2020 toimuvad EKP pangandusjärelevalves organisatsioonilised muudatused, sealhulgas kahe täiendava struktuuriüksuse loomine, ülesannete ümberjagamine ja struktuuriüksuste ümbernimetamine. Selle tulemusena ei kajasta otsus (EL) 2019/323 (EKP/2019/5) enam EKP pangandusjärelevalve organisatsioonilist struktuuri.

(7)

EKP järelevalvenõukogu esimehega on konsulteeritud nende tööüksuste juhtide osas, kellele tuleks delegeerida volitused teha otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel.

(8)

Seetõttu tuleb otsus (EL) 2019/323 (EKP/2019/5) kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud otsused riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel

Delegeeritud otsuseid otsuse (EL) 2019/322 (EKP/2019/4) alusel teeb üks järgmistest tööüksuse juhtidest:

a)

süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraat;

b)

universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraat;

c)

spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraat.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

1.   Käesolevaga tunnistatakse otsus (EL) 2019/323 (EKP/2019/5) kehtetuks.

2.   Käesolev otsus jõustub 1. oktoobril 2020.

Frankfurt Maini ääres, 15. september 2020

EKP president

Christine LAGARDE


(1)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(2)  ELT L 55, 25.2.2019, lk 7.

(3)  Euroopa Keskpanga 12. veebruari 2019. aasta otsus (EL) 2019/323, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel (EKP/2019/5) (ELT L 55, 25.2.2019, lk 16).

(4)  19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).


Top

avalikgif