ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu Otsus (EL) 2020/1325, 21. september 2020, mis käsitleb Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/510
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2020 otsus number 1325; jõustumiskuupäev 21.09.2020

redaktsioon 21.09.2020

25.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/8


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1325,

21. september 2020,

mis käsitleb Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/510

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon (1) (edaspidi „NEAFC konventsioon“) kiideti heaks nõukogu otsusega 81/608/EMÜ (2) ja see jõustus 17. märtsil 1982.

(2)

NEAFC konventsiooni kohaldatakse praegu Ühendkuningriigi suhtes seetõttu, et liit on selle konventsiooni osaline, ja NEAFC konventsiooni artikli 20 lõike 4 kohaselt ei või liikmesriigid selle konventsiooniga ühineda.

(3)

NEAFC konventsiooni artikli 20 lõike 4 kohaselt võib NEAFC konventsiooniga ühineda iga riik, tingimusel et kolm neljandikku kõigist konventsiooniosalistest kiidab asjaomase riigi ühinemistaotluse heaks 90 päeva jooksul alates kuupäevast, mil hoiulevõtja teatas taotluse saamisest.

(4)

Ühendkuningriik esitas 8. jaanuaril 2019 taotluse ühineda NEAFC konventsiooniga konventsiooniosalisena. Samal kuupäeval teatas hoiulevõtja sellest komisjonile.

(5)

Nõukogu võttis 25. märtsil 2019 vastu otsuse (EL) 2019/510 (3). Otsusega toetati Ühendkuningriigi ühinemist NEAFC konventsiooniga ja see võeti vastu selleks, et ennetada olukorda, kus Ühendkuningriik lahkub liidust ilma väljaastumislepinguta. Seega volitati otsusega (EL) 2019/510 komisjoni teatama liidu seisukohast üksnes juhul, kui väljaastumislepingut ei sõlmita.

(6)

Ühendkuningriigi ühinemistaotlust ei kiitnud heaks nõutav arv NEAFC konventsiooni osalisi, sest kolmeneljandikulist kvoorumit ei saavutatud.

(7)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (4) (edaspidi „väljaastumisleping“) artikli 129 lõikele 4 võib Ühendkuningriik üleminekuperioodil läbi rääkida, alla kirjutada ja ratifitseerida liidu ainupädevusse kuuluvates valdkondades tema enda sõlmitavaid rahvusvahelisi lepinguid, tingimusel et need lepingud ei jõustu ega kohaldu üleminekuperioodil, välja arvatud juhul, kui liit on andnud selleks loa. Nõukogu otsuses (EL) 2020/135 (5) on sätestatud sellise loa andmise tingimused ja menetlus.

(8)

Ühendkuningriik teatas 3. aprilli 2020. aasta kirjas komisjonile oma kavatsusest väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel üleminekuperioodil NEAFC konventsiooniga. Ühendkuningriik esitas 6. juulil 2020 uue taotluse nimetatud konventsiooniga ühinemiseks, nii et ühinemine jõustuks ülminekuperioodil ja oleks kooskõlas väljaastumislepinguga.

(9)

Nõukogu rakendusotsusega (EL) 2020/1305 (6) on antud Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel NEAFC konventsiooniga, sest otsuse (EL) 2020/135 artikli 3 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

(10)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni (7) (UNCLOS) artiklite 56, 63 ja 116 kohaselt on Ühendkuningriigil õigustatud kalastushuvid NEAFC konventsiooni alal (avameri) rannikuriigina niivõrd, kuivõrd Ühendkuningriigi majandusvööndis asuvad veed kuuluvad konventsiooni alasse.

(11)

Jätkusuutmatu kalapüügi vältimiseks on liidu huvides, et Ühendkuningriik teeb koostööd ühist huvi pakkuvate kalavarude majandamisel täies vastavuses UNCLOSiga ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega (8) (UNFSA) ja muude rahvusvaheliste lepete või õigusnormidega.

(12)

UNCLOSi artikli 63 lõikes 2 ja UNFSA artiklis 8 on sätestatud, et kui samad varud või nendega seotud liikide varud asuvad nii majandusvööndis kui ka väljaspool seda ja sellega külgneval alal, peavad rannikuriik ja neid varusid külgneval alal püüdvad riigid tegema koostööd, et jõuda kokkuleppele meetmetes, mis on vajalikud nende varude säilitamiseks külgneval alal. Sellise koostöö võib kehtestada piirkondlike kalandusorganisatsioonide raames. Ühendkuningriigi ühinemine NEAFC konventsiooniga võimaldab Ühendkuningriigil teha kalavarude majandamiseks vajalike meetmete küsimuses koostööd ning seega tagada, et püügitegevus toimub viisil, mille tulemusel kasutatakse asjaomast varu või asjaomaseid varusid jätkusuutlikult.

(13)

Ühinemine enne üleminekuperioodi lõppu võimaldaks Ühendkuningriigil täielikult täita UNCLOSist tulenevaid, kaitse- ja majandamismeetmetega seotud selliseid kohustusi, mis hakkavad kehtima hetkel, kui üleminekuperiood lõpeb ja lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Seepärast on liidu huvides kiita heaks Ühendkuningriigi esitatud taotlus ühineda NEAFC konventsiooniga NEAFC konventsiooni artikli 20 lõikes 4 osutatud teatamistähtaja jooksul.

(14)

Otsus (EL) 2019/510 tuleks selguse ja õiguskindluse huvides kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni (edaspidi „NEAFC konventsioon“) raames, on kiita heaks Ühendkuningriigi taotlus ühineda NEAFC konventsiooniga.

2.   Komisjon on volitatud teavitama NEAFC konventsiooni hoiulevõtjat liidu seisukohast NEAFC konventsiooni artikli 20 lõikes 4 osutatud teatamistähtaja jooksul.

Artikkel 2

Otsus (EL) 2019/510 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KLOECKNER


(1)  EÜT L 227, 12.8.1981, lk 22.

(2)  Nõukogu 13. juuli 1981. aasta otsus 81/608/EMÜ Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooni kohta (EÜT L 227, 12.8.1981, lk 21).

(3)  Nõukogu 25. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/510 Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks (ELT L 85, 27.3.2019, lk 22).

(4)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(5)  Nõukogu 30. jaanuari 2020. aasta otsus (EL) 2020/135 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (ELT L 29, 31.1.2020, lk 1).

(6)  Nõukogu 18. septembri 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/1305, millega antakse Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel liidu ühise kalanduspoliitika valdkonnas teatavate rahvusvaheliste lepingutega, mis jõustuvad või mida kohaldatakse üleminekuperioodil (ELT L 305, 21.9.2020, lk 27).

(7)  EÜT L 179, 23.6.1998, lk 3.

(8)  EÜT L 189, 3.7.1998, lk 16.


Top

avalikgif