ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/1324, 21. september 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses Ühendkuningriigi ühinemisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooniga
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2020 otsus number 1324; jõustumiskuupäev 21.09.2020

redaktsioon 21.09.2020

25.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/6


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/1324,

21. september 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses Ühendkuningriigi ühinemisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooniga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) nõukogu otsusega 96/88/EÜ (1) ja konventsioon jõustus 1. juulil 1995. Konventsioon sõlmiti kolmeks aastaks.

(2)

Konventsiooni artikli 33 kohaselt võib rahvusvaheline teraviljanõukogu pikendada konventsiooni järjestikuste kuni kahe aasta pikkuste ajavahemike kaupa. Alates selle sõlmimisest on konventsiooni korrapäraselt pikendatud kahe aasta kaupa. Viimati pikendati konventsiooni rahvusvahelise teraviljanõukogu 10. juuni 2019. aasta otsusega (2) ja see jääb jõusse 30. juunini 2021.

(3)

Konventsiooni artikli 27 lõike 2 kohaselt on konventsioon avatud ühinemiseks kõikide riikide valitsustele rahvusvahelise teraviljanõukogu poolt asjakohaseks peetavatel tingimustel.

(4)

Ühendkuningriik esitas 9. aprillil 2020 ametliku taotluse konventsiooniga ühinemiseks alates 1. jaanuarist 2021.

(5)

Ühendkuningriik on teravilja, eelkõige odra ja nisu suurtootja. Kui Ühendkuningriigi taotlus konventsiooniga ühineda ja sellest tulenevalt rahvusvahelises teraviljanõukogus osaleda rahuldatakse, on Ühendkuningriik konventsiooni artikli 12 kohaselt importiv liige. Kuna liit on eksportiv liige, ei mõjuta Ühendkuningriigi ühinemine liidule konventsiooni artikli 12 alusel hääletamiseks antud häälte arvu. Alates eelarveaastast 2021/2022 väheneb Ühendkuningriigi ühinemise tõttu siiski konventsiooni artikli 11 alusel liidule eraldatud häälte arv, mille alusel määratakse kindlaks liikmete rahaline osamakse.

(6)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus võetav seisukoht ja kiita heaks Ühendkuningriigi ühinemine konventsiooniga tingimusel, et kõnealune ühinemine ei jõustu ja konventsiooni ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes ajutiselt enne Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (3) artiklis 126 osutatud üleminekuperioodi lõppu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus, on kiita heaks Ühendkuningriigi ühinemine 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooniga tingimusel, et kõnealune ühinemine ei jõustu ja konventsiooni ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes ajutiselt enne Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu artiklis 126 osutatud üleminekuperioodi lõppu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. september 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KLOECKNER


(1)  Nõukogu 19. detsembri 1995. aasta otsus 96/88/EÜ teraviljakaubanduse ja toiduabi konventsioonide (mis moodustavad 1995. aasta rahvusvahelise teraviljalepingu) Euroopa Ühenduse poolt heakskiitmise kohta (EÜT L 21, 27.1.1996, lk 47).

(2)  Nõukogu 17. mai 2019. aasta otsus (EL) 2019/813, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus võetav seisukoht seoses 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni kehtivusaja pikendamisega (ELT L 133, 21.5.2019, lk 19).

(3)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.


Top

avalikgif